Institutet för hälsa och välfärd THL

Coronavirus har påträffats i avloppsvatten i flera städer i augusti

Dela

THL:s uppföljning av avloppsvattnet visar att coronavirus har påträffats i flera städers avloppsvatten i augusti. Förekomsten av virus konstaterades särskilt i avloppsvattenprover från avloppsreningsverken i Viksbacka i Helsingfors, Finno i Esbo och Kakolabacken i Åbo. Viruset har också påträffats i enskilda prover från Tammerfors, Raumo och Vasa i augusti.

Veckouppföljningens senaste prover samlades in 16–17.8. Coronavirus påträffades i avloppsvattenproverna från Viksbacka i Helsingfors och Kakolabacken i Åbo. I Tammerfors, Kuopio och Uleåborg konstaterades inget coronavirus i avloppsvattnet den här veckan.

I veckouppföljningens prov som samlades in en vecka tidigare, dvs. 9–10.8, påträffades coronavirus förutom i Helsingfors och Åbo även vid avloppsreningsverket i Viinikanlahti i Tammerfors.

Under den första veckan i augusti, 2–3.8, gjordes en månatlig uppföljning av 28 olika avloppsreningsverk, varvid coronavirus påträffades förutom i Helsingfors och Åbo, även i Esbo, Raumo och Vasa.

I juli, när läget för COVID-19-epidemin var lugnt, var observationerna i de flesta anläggningarna sporadiska eller låg under observationsgränsen för metoden. I juli påträffades coronaviruset i synnerhet i avloppsvattnet från Åbo. Även avloppsvattenproverna från Helsingfors och Esbo innehöll arvsmassa från coronaviruset.

Förekomsterna av coronavirus var något större i juni än i juli. Bland de veckovisa provtagningsobjekten var det proverna från avloppsreningsverken i Helsingfors och Åbo som innehöll coronavirus. Proverna från de månatliga uppföljningsobjekten innehöll coronavirus från avloppsvattnet i Esbo, Villmanstrand och Vichtis.

"Avloppsvattenundersökningen visar tydligt att coronavirus kan påvisas i avloppsvattnet på samma orter där man har konstaterat coronavirusinfektioner i individuella tester", säger Tarja Pitkänen, specialforskaren vid THL.

THL:s projekt undersöker förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet genom att mäta mängden av coronavirusets RNA, dvs. virusets arvsmassa, i det orenade avloppsvattnet som kommer till avloppsreningsverken. Förekomsten av RNA i avloppsvattnet påvisar inte virusets smittsamhet, utan förekomsten av coronavirus i hushåll som är anslutna till avloppsnätet.

Ny testmetod upptäcker coronaviruset lättare

Det finns ännu inga etablerade metoder för uppföljning av coronavirus i avloppsvatten. I slutet av juli tog THL i bruk ett nytt test i undersökningen av avloppsvattnet, ett PRC-test som ska påvisa coronavirusets RNA.

Det nya testet grundar sig på testning av N2-genområdet. Testet har publicerats av CDC, USA:s smittskyddsinstitut, och används för uppföljning av coronaviruset i avloppsvatten i många europeiska länder samt i Australien.

De preliminära resultaten visar att N2-testet hittar mindre mängder coronavirus i avloppsvattnet jämfört med den metod som THL tidigare använt, testmetoden för E-genområdet. Resultaten bekräftas när projektet framskrider under de följande veckorna.

"När alla prover som tidigare samlats in i samband med undersökningen analyseras med det nya N2-testet kan även andra förekomster från olika orter framkomma", säger Pitkänen.

Testets noggrannhet utvecklas

Nästa steg för THL: s forskningsgrupp är att utveckla noggrannheten i uppföljningsresultaten och rapporteringen av coronavirusförekomsterna i avloppsvattnet. Genom att till exempel jämföra förekomsten av coronavirus i avloppsvatten med antalet ortsspecifika, konstaterade coronavirusinfektioner under provtagningsperioden får man en noggrannare bild av hur effektiv uppföljningen av avloppsvattnet är.

Miljöfaktorer, såsom avloppsvattnets temperatur, andelen ämnen i avloppsreningsverkets avloppsvatten som stör enzymerna i PCR-testet, samt dröjsmålet mellan provtagningen och analysen, kan påverka tillförlitligheten i uppgifterna om antalet coronavirus.

"Vi förväntar oss att de uppgifter som samlas in i uppföljningen av avloppsvattnet framöver har betydelse för coronaepidemins lägesbild, i synnerhet på de orter där smitta inte har konstaterats på flera veckor. Om till exempel antalet coronatester på ett visst område i Finland minskar kan en uppföljning av avloppsvattnet, som omfattar hela befolkningen på orten, ge värdefull information om virusets förekomst", konstaterar Pitkänen.

THL:s enhet för mikrobiologisk expertis och dess laboratorium för vattenmikrobiologi i Kuopio följer upp förekomsten av RNA i SARS-CoV-2 coronaviruset i proverna från avloppsreningsverken, veckovis på fem orter och månadsvis från sammanlagt 28 olika avloppsreningsverk.

Insamlingen av prover inleddes i mitten av april och kommer att fortsätta till slutet av 2020.

Mer information

Meddelande om uppföljning i juni

Tarja Pitkänen
specialforskare
THL
tfn 029 524 6315
fornamn.efternamn@thl.fi 

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Flera exponeringssituationer i skolor och daghem – tills vidare liten smittspridning konstaterad11.9.2020 11:24:07 EESTTiedote

Från och med skolstarten har THL fått kännedom om över 40 situationer där en person som smittats av coronaviruset har utsatt flera personer för smitta inom småbarnspedagogiken, i skolor och på läroanstalter på andra stadiet. Sammanlagt över 1 700 personer har placerats i karantän på grund av exponering. Tills vidare har man konstaterat liten smittspridning bland de exponerade. "De första uppföljningsuppgifterna från skolorna tyder på att man lyckas identifiera smittade och exponerade elever mycket väl. Liksom under våren 2020 har smittspridningen hittills varit låg", berättar sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi vid THL. THL intensifierar uppföljningen av infektioner bland barn och unga genom att samla in uppgifter om exponering och smittspridning. Även personer med lindriga symtom ska testas THL:s anvisning om att testa barn för coronavirus har ställvis tolkats vagt. Lindriga symtom i luftvägarna hos barn under skolåldern kan följas med hemma under några dagar före man söker sig till test.

Expertgruppens ställningstagande: Symtom i inomhusmiljöer har många orsaker, termen inneluftssjukdom har inga medicinska grunder20.8.2020 07:15:00 EESTTiedote

Det finns inga medicinska grunder för användningen av termerna inneluftssjukdom, mögelhussjukdom eller mögelsjukdom och därför ska de inte användas inom hälso- och sjukvården. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Även i andra sammanhang ska man undvika att använda termerna, eftersom de förmedlar antagandet att till exempel symtom som stör en persons funktionsförmåga i inomhusmiljöer eller en persons insjuknande enbart beror på föroreningar i inomhusluften. Användningen av termerna orsakar förvirring och försvårar vården och rehabiliteringen av patienterna. Personer med symtom ska få hjälp enligt bästa medicinska kunskap De symtom som människor upplever i inomhusmiljöer kan bero på många orsaker. Långvariga symtom som stör funktionsförmågan ska utredas inom hälso- och sjukvården. På så sätt kan man säkerställa att eventuella sjukdomar som kräver behandling diagnostiseras, att rätt behandl

THL rekommenderar användning av ansiktsmask för att skydda andra – handtvätt och säkerhetsavstånd är de viktigaste sätten att förebygga coronasmitta13.8.2020 14:59:35 EESTTiedote

THL rekommenderar att medborgarna använder ansiktsmask i vissa situationer för att skydda andra människor. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet. Om man har symtom bör man undvika sociala kontakter och omedelbart testa sig för corona. "Risken för att coronaviruset sprids ökar nu när vi återgår till vardagen och människorna börjar röra på sig mer. Nu vet vi också att smittorisken är särskilt stor vid trängsel. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förhindra att epidemin tilltar", säger generaldirektör Markku Tervahauta vid THL. Vem bör använda ansiktsmask och i vilka situationer? THL:s rekommendation gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna. Rekommendationen gäller inte arbetsgemenskap

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum