Suomen Pankki

De förmedlade person-till-person-lånen och den lånebaserade gräsrotsfinansieringen minskade 2020

Dela

Beloppet av den skuldfinansiering som förmedlats till konsumenter och företag via plattfor-mar för person-till-person-lån och gräsrotsfinansiering minskade 2020. Däremot förmedla-des mer investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till företagen än året innan.

Den via marknaden för person-till-person-lån och gräsrotsfinansiering förmedlade finansieringen minskade 2020. Till finländska privatpersoner och företag som ansökt om finansiering förmedlades 17 % mindre finansiering än året innan, eftersom person-till-person-lånen och den lånebaserade gräsrotsfinansieringen minskade. Via marknaden för person-till-person-lån och gräsrotsfinansiering förmedlades 2020 finansiering till ett sammanlagt värde av 282 miljoner euro.

Coronapandemin minskade person-till-person-lånen i Finland

Marknaden för person-till-person-lån krympte i Finland 2020. Coronapandemin och det lägre räntetaket som infördes i och med pandemin bidrog till att skärpa verksamhetsförutsättningarna på person-till-person-lånemarknaden. Antalet aktiva person-till-person-låneföretag i Finland minskade när företagen omorganiserade sin affärsverksamhet[1] eller helt lade ned affärsverksamheten. År 2020 minskade person-till-person-lånen som via tjänsteplattformar förmedlats till konsumenter både till värde och antal betydligt jämfört med tidigare år.

Person-till-person-lån förmedlades till ett värde av sammanlagt 86 miljoner euro 2020, vilket är 46 % mindre än 2019. Andelen person-till-person-lån som förmedlats till finländska konsumenter var 83 miljoner euro och till utländska konsumenter 3 miljoner euro. Person-till-person-lånen som förmedlats till konsumenter i utlandet minskade betydligt från 14 miljoner euro 2019.

År 2020 förmedlades till antalet 18 % färre person-till-person-lån jämfört med 2019. Till konsumenter i Finland förmedlades 2020 cirka 22 000 person-till-person-lån. Via finländska plattformar för person-till-person-lån förmedlades cirka 2 300 person-till-person-lån till konsumenter i utlandet, vilket är nästan 5 000 färre lån än 2019.

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering förmedlades till rekordbelopp

År 2020 förmedlades via finländska tjänsteplattformar 4,6 % mer gräsrotsfinansiering än 2019. Finländska företag erhöll finansiering till ett värde av 199 miljoner euro via gräsrotsfinansieringsplattformar[2] 2020. Av företagens gräsrotsfinansiering var 62 % lånebaserad och 37 % investeringsbaserad finansiering. Andelen för produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering var anspråkslös.

Även om gräsrotsfinansieringen till företagen har ökat under de senaste åren, är gräsrotsfinansieringens andel av de finländska företagens finansiering fortfarande liten. År 2020 erhöll de finländska företagen endast 1 % i gräsrotsfinansiering i jämförelse med kreditinstitutens utlåning till företagen.

Gräsrotsfinansieringen till finländska företag ökade framför allt till följd av ökningen i den investeringsbaserade[3] finansieringen. De finländska företagen erhöll investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 74 miljoner euro 2020, vilket är 27 % mer än 2019.[4] De finländska företagens investeringsbaserade gräsrotsfinansiering var rekordstor 2020.

Antalet investeringsbaserade gräsrotsfinansieringsomgångar som genomförts via gräsrotsfinansieringsplattformar minskade 2020. Under året genomfördes sammanlagt 39 lyckade investeringsbaserade finansieringsomgångar, vilket är 10 färre än 2019. Den genomsnittliga finansieringen till de finländska företagen ökade. Företagen inhämtade kapital till ett värde av i genomsnitt 1,9 miljoner euro via investeringsbaserad gräsrotsfinansiering 2020, vilket är 700 000 euro mer än 2019.

Den till finländska företag förmedlade lånebaserade gräsrotsfinansieringen minskade 2020 med 7 %, men behöll sin ställning som företagens viktigaste källa till gräsrotsfinansiering. År 2020 förmedlades till företagen lånebaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 124 miljoner euro, vilket är 9 miljoner euro mindre än 2019.

År 2020 genomförde de finländska företagen till antalet färre lånebaserade gräsrotsfinansieringsomgångar jämfört med 2019. År 2020 genomfördes drygt 11 200 lyckade finansieringsomgångar, vilket är 5 % mindre än 2019. Genomsnittsstorleken på ett lån som erhållits via en finansieringsomgång var 11 000 euro. Det genomsnittliga värdet på lån som förmedlas via finländska gräsrotsfinansieringsplattformar har sjunkit sedan 2017.

Den produkt- och vederlagsbaserade gräsrotsfinansieringen ökade[5] något 2020, men dess omfattning var fortfarande liten. I Finland förmedlades 2020 produktbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 1 miljon euro, vilket är 30 % mer än 2019. År 2020 genomfördes närmare 180 lyckade finansieringsomgångar via finländska plattformar för produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering. Det genomsnittliga värdet av den finansiering som erhållits via finansieringsomgångarna minskade till drygt 5 700 euro, vilket är 17 % mindre än värdet på den erhållna genomsnittliga produktbaserade gräsrotsfinansieringen året innan.

Belopp som förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland*

 

2018 mn euro
(12 mån. förändring)

2019 mn euro

(12 mån. förändring)

2020 mn euro

(12 mån. förändring)

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

98,3 (29 %)

133,6 (36 %)

124,4 (−7 %)

Investeringsbaserad
gräsrotsfinansiering

58,0 (−8 %)

58,3 (1 %)

73,7 (27 %)

Produkt- och vederlagsbaserad
gräsrotsfinansiering

0,7 (−27 %)

0,8 (8%)

1,0 (30 %)

Person-till-person-lån till konsumenter

150,1 (40 %)

146,7 (−2 %)

82,8 (−44 %)

Sammanlagt

307,2 (24 %)

339,4 (11 %)

282,0 (−17 %)

* Inkl. inhemska privatpersoner och företag som ansökt om finansiering.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Miska Jokinen, telefon 09 183 2122, e-post: miska.jokinen(at)bof.fi,

Maija Keskinen, telefon 09 183 2004, e-post: maija.keskinen(at)bof.fi.

Det går att e-prenumerera på årsmeddelandet om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån på Finlands Banks webbplats.

[1] Företagen började bl.a. bevilja lån och krediter från sina egna balansräkningar. Statistik om dessa företags utlåning insamlas i Finlands Banks nya datainsamling och statistikrapportering avseende övriga finansinstitut.

[2] Investerings-, låne- och produktbaserad gräsrotsfinansiering.

[3] Direkt investering i företag utanför börsen via en gräsrotsfinansieringsplattform.

[4], 5Vid investeringsbaserad samt produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering är inverkan av enskilda omfattande finansieringsomgångar större än vid lånebaserad gräsrotsfinansiering på grund av det mindre antalet finansieringsomgångar.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bolåneriskerna har ökat under coronapandemin4.5.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Finlands ekonomi har tagit mindre skada av coronapandemin än väntat, och pandemin har inte rubbat det finländska finanssystemets funktionsförmåga. Kraftig penning- och finanspolitisk stimulans, bankernas flexibla återbetalningsvillkor, direkta företagsstöd och lättnader i makrotillsynskrav och övriga regler för banker har hjälpt hushåll och företag. Den långvariga ökningen i hushållens skuldsättning riskerar dock att försvaga Finlands förmåga att klara framtida ekonomiska kriser. Bostadsutlåningen har tagit fart sedan sommaren 2020 och ökat hushållens sammantagna skuldbörda. Långa bostadslån lyfts i dag mer än någonsin tidigare och av nya bostadslån beviljas en allt större del människor med stora skulder i förhållande till sina inkomster. Den genomsnittliga storleken av nya bostadslån har också ökat. ”Finländarnas växande skuldsättning och särskilt den allt vanligare förekomsten av långa bostadslån är oroväckande med tanke på den finansiella stabiliteten”, säger vice ordföranden i Finl

Risks relating to housing loans have grown during the COVID-19 pandemic4.5.2021 11:00:00 EEST | Press release

The Finnish economy has come through the COVID-19 pandemic with less damage than expected. The pandemic hasn’t shaken the functioning of Finland’s financial system. The strong monetary and fiscal policy stimulus, the flexibility granted by the banks in the servicing of loans, direct business subsidies and the relaxation of macroprudential requirements and other banking regulations have all helped households and businesses. The persistent indebtedness of Finnish households does, however, threaten to weaken Finland’s ability to cope with future economic crises. Housing mortgage lending has picked up since summer 2020 and the household debt burden has continued to accumulate. Housing loans of long maturity are being taken out more than ever, and a greater proportion of new housing loans have been granted to people with a high level of debt relative to their income. The average size of new housing loans has also grown. ‘From the perspective of financial stability, Finns’ increased indebted

Asuntolainoihin liittyvät riskit ovat kasvaneet koronapandemian aikana4.5.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Suomen talous on selvinnyt koronapandemiasta odotettua pienemmin vaurioin, eikä pandemia ole horjuttanut Suomen rahoitusjärjestelmän toimintakykyä. Voimakas raha- ja finanssipoliittinen elvytys, pankkien myöntämät joustot lainanhoitoon, suorat yritystuet sekä makrovakausvaatimusten ja muun pankkisääntelyn helpotukset ovat auttaneet kotitalouksia ja yrityksiä. Kotitalouksien pitkään kasvanut velkaantuneisuus uhkaa kuitenkin heikentää Suomen kykyä selvitä tulevista talouskriiseistä. Asuntoluotonanto on vilkastunut kesästä 2020 lähtien ja kasvattanut kotitalouksille kertynyttä velkataakkaa. Pitkiä asuntolainoja nostetaan enemmän kuin koskaan, ja entistä suurempi osa uusien asuntolainojen määrästä on myönnetty ihmisille, joilla on runsaasti velkaa heidän tuloihinsa nähden. Myös uusien asuntolainojen keskikoko on kasvanut. ”Rahoitusvakauden näkökulmasta suomalaisten lisääntynyt velkaantuminen ja erityisesti pitkien asuntolainojen yleistyminen on huolestuttavaa”, sanoo Suomen Pankin johtokun

Det utestående beloppet av företagslån nästan på samma nivå som för ett år sedan3.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Bankernas utlåning till icke-finansiella företag[1] har minskat med 1,7 miljarder euro från toppnoteringen vid utgången av maj 2020 (60,8 miljarder euro) och var 59,1 miljarder euro vid utgången av mars 2021. I mars ökade emellertid det utestående beloppet av företagslån ännu med 1,8 % jämfört med ett år tidigare. Under coronapandemin var tillväxten i utlåningen (14 %) som snabbast i maj 2020, varefter årstillväxten har mattats av betydligt. Ökningen i det utestående beloppet av företagslån har mattats av särskilt på grund av minskade utbetalningar. Under det första kvartalet 2021 var utbetalningarna av nya företagslån 42 % mindre än under motsvarande tid ett år tidigare, då utbetalningarna var exceptionellt stora i januari och mars. I mars 2021 utbetalades nya företagslån för 1,4 miljarder euro och genomsnittsräntan var 2,01 %. Enligt uppföljningsenkäten om bankernas kreditgivning uppskattades efterfrågan på företagslån ha minskat under det första kvartalet 2021 närmast till följd av

Corporate loan stock almost at the same level as a year earlier3.5.2021 10:00:00 EEST | Press release

The stock of loans granted by banks to non-financial corporations (NFCs)[1] has contracted by EUR 1.7 bn from the peak at end-May 2020 (EUR 60.8 bn) to EUR 59.1 bn at the end of March 2021. Nevertheless, in March the corporate loan stock still grew by 1.8% on the same month last year. During the COVID-19 pandemic, the corporate loan stock has grown at the fastest pace (14%) in May 2020. Since then, the annual growth rate has slowed significantly. Growth in the stock of corporate loans has moderated particularly due to fewer drawdowns. In the first quarter of 2021, drawdowns of new corporate loans were down 42% on the same period a year earlier, when they were exceptionally brisk. In March 2021, new drawdowns totalled EUR 1.4 bn, with an average interest rate of 2.01%. According to the Bank Lending Survey, demand for corporate loans is estimated to have declined in the first quarter of 2021 mainly on account of weaker fixed investment. Overall, despite the pandemic, impairments and cred

Yrityslainakanta lähes samansuuruinen kuin vuosi sitten3.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Pankkien yrityslainakanta[1] on supistunut 1,7 mrd. euroa toukokuun 2020 lopun huipusta (60,8 mrd. euroa) ja oli 59,1 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa. Maaliskuussa yrityslainakanta kuitenkin kasvoi vielä vuodentakaiseen verrattuna 1,8 %. Koronapandemian aikana lainakannan kasvuvauhti (14 %) oli nopeinta toukokuussa 2020, minkä jälkeen vuosikasvu on hidastunut merkittävästi. Yrityslainakannan kasvu on hidastunut erityisesti vähentyneiden nostomäärien takia. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana uusia yrityslainoja nostettiin 42 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana, jolloin nostoja oli poikkeuksellisen runsaasti tammi- ja maaliskuussa. Maaliskuussa 2021 uusia yrityslainanostoja nostettiin 1,4 mrd. euron edestä ja niiden keskikorko oli 2,01 %. Pankkien luotonannon seurantakyselyn mukaan yrityslainojen kysynnän arvioitiin vähentyneen vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana lähinnä kiinteiden investointien heikentymisen vuoksi[2]. Yrityslainoista johtuvat arvonalentum

Muistutuskutsu: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 4.5.2021 rahoitusvakaudesta pandemian oloissa29.4.2021 12:07:51 EEST | Kutsu

Miten yritykset ja pankit ovat pärjänneet koronapandemian aikana? Miten asuntomarkkinoiden vilkastuminen heikon talouskehityksen aikana heijastuu rahoitusjärjestelmän vakauteen? Tervetuloa seuraamaan Suomen Pankin tiedotustilaisuutta rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja sen haavoittuvuuksista tiistaina 4.5.2021 klo 11.00. Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen esittelee Suomen Pankin tuoreen arvion rahoitusvakaudesta. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään huomenna 30.4. klo 12.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä vanhem

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum