Suomen Pankki

Decisions taken by the Governing Council of the ECB (in addition to decisions setting interest rates)

Share

Decisions taken by the Governing Council of the ECB (in addition to decisions setting interest rates) July 2020

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Finnish households’ deposits exceeded EUR 100 billion13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Finnish households’ deposit stock [1] exceeded EUR 100 billion to stand at EUR 100.4 billion at the end of June 2020. The majority (EUR 87.8 bn) of households’ assets on deposit accounts were on transaction accounts [2] (overnight deposits). The growth of the deposit stock has also primarily consisted of the growth of assets on transaction accounts for a long time. The stock of deposits with an agreed maturity has contracted for a long time, while other deposits have grown moderately. Households held a total of EUR 4.4 billion of deposits with an agreed maturity and EUR 8.3 billion of other deposits. In June, the average interest rate on the deposit stock as a whole was 0.07%. The average interest rate on transaction accounts was 0.04%, as opposed to 0.50% for deposits with an agreed maturity. After the end of March 2020, Finnish households’ deposit stock has grown by EUR 3.6 billion, EUR 3.5 billion of which consisted of the growth of financial assets on transaction accounts. Deposits

Inlåningen från hushållen i Finland ökade till över 100 miljarder euro13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Inlåningen [1] från hushållen i Finland översteg 100 miljarder euro och uppgick till 100,4 miljarder euro vid slutet av juni 2020. Merparten (87,8 md euro) av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton [2] (inlåning över natten). Också den ökade inlåningen har redan en längre tid huvudsakligen berott på att de finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökat. Den tidsbundna inlåningen har redan länge minskat och ökningen i övrig inlåning har varit måttlig. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 4,4 miljarder euro och övrig inlåning 8,3 miljarder euro. I juni var genomsnittsräntan på den sammanlagda inlåningen 0,07 %. Genomsnittsräntan på transaktionskonton var 0,04 % och på tidsbunden inlåning 0,50 %. Efter utgången av mars 2020 har inlåningen från de finländska hushållen ökat med 3,6 miljarder euro, varav 3,5 miljarder euro härrörde från hushållens ökade finansiella tillgångar på transaktionskonton. Inlåningen ökade kraft

Suomalaisten kotitalouksien talletukset kasvoivat yli 100 mrd. euron13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta [1] ylitti 100 mrd. euroa ja oli 100,4 mrd. euroa kesäkuun 2020 lopussa. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista suurin osa (87,8 mrd. euroa) oli käyttelytileillä [2] (yön yli -talletukset). Myös talletuskannan kasvu on ollut pitemmän aikaa suurimmaksi osaksi rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Määräaikaistalletusten kanta on jo pitkään supistunut, ja muut talletukset ovat kasvaneet maltillisesti. Määräaikaistalletuksia kotitalouksilla oli 4,4 mrd. euroa ja muita talletuksia 8,3 mrd. euroa. Kesäkuussa yhteenlasketun talletuskannan keskikorko oli 0,07 %. Käyttelytilien keskikorko oli 0,04 % ja määräaikaistalletusten kannan 0,50 %. Maaliskuun 2020 lopun jälkeen suomalaisten kotitalouksien talletuskanta on kasvanut 3,6 mrd. euroa, josta 3,5 mrd. euroa oli rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Talletukset kasvoivat runsaasti huhti- ja toukokuussa 2020, jolloin vuoden 2019 lopulta hidastunut talletuskannan vuosikasvuvauhti kiihtyi

Rekordhög efterfrågan på stuglån i juni31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

I juni 2020 utbetalades mer nya lån för fritidsbostäder (stuglån) än någonsin tidigare, 154 miljoner euro, vilket är till och med 64 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2020 var 0,96 %. I och med den stora efterfrågan ökade det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder till 3,9 miljarder euro och beloppets tillväxttakt (6 %) var i juni högst sedan augusti 2013. Beloppet av utestående fritidsbostadslån utgjorde i juni ca 3 % av den totala utlåningen till hushållen. Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har under de senaste åren blivit allt längre på samma sätt som för vanliga bostadslån. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2020 var 17 år och 11 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol. Också efterfrån på bostadslån ökade efter en lungnare maj än vanligt. I juni utbetalades nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro m

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom