Suomen Pankki

Det utestående beloppet av företagslån fortsatte att minska på sommaren

Dela

Bankernas utlåning till icke-finansiella företag[1] minskade från juni och var 57,6 miljarder euro vid utgången av juli 2021. I juli var utlåningen till finländska företag mindre än vid utbrottet av coronapandemin, dvs. i mars 2020. I början av pandemin ökade utlåningen snabbt, för att därefter minska. Årstillväxten var som snabbast i maj 2020 (14 %). Det utestående beloppet av företagslån har minskat sedan april 2021 och i juli minskade utlåningen med –3,6 % på årsbasis.

De finländska företagen har lyft mindre nya lån än normalt efter de första månaderna av pandemin. Under de senaste tolv månaderna var utbetalningarna av företagslån 16,9 % mindre jämfört med föregående motsvarande period. Utbetalningarna av nya företagslån tog fart i juni (2,0 miljarder euro), medan utbetalningarna av lån i juli åter som vanligt var måttliga (1,0 miljarder euro). Genomsnittsräntan på nya utbetalda lån var 1,99 % i juli 2021. Enligt uppföljningsenkäten om bankernas kreditgivning (på finska) väntas efterfrågan på företagslån fortsätta att öka under det tredje kvartalet.

De finländska företagens oreglerade lån[2] har ökat under pandemin. Företagen hade oreglerade lån till ett värde av sammanlagt 1,3 miljarder euro vid utgången av juli 2021, vilket är 2,3 % av den totala utlåningen. Mätt i euro var andelen oreglerade lån störst i verksamheten inom fastighetsbranschen (340 miljoner euro och 3,3 % av lånestocken). Ökningen i det utestående beloppet av oreglerade lån har varit större exempelvis inom den coronadrabbade inkvarterings- och förplägnadsbranschen, där de oreglerade lånen uppgick till 60 miljoner euro, 7,1 % av utlåningen. Inkvarterings- och förplägnadsrörelsens andel av den totala utlåningen till företag i Finland är relativt liten.

Inlåningen från företag har knappast alls ökat under det senaste året. Jämfört med tiden före pandemiutbrottet uppvisar företagens inlåning emellertid en klar ökning. Vid utgången av juli 2021 uppgick företagens inlåning i banker med verksamhet i Finland till 44,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på inlåningen var –0,07 % i juli.

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i juli 2021 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 87 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen var 8,7 % investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av juli 2021 till 105,3 miljarder euro och årsökningen var 4,4 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 7,9 %. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli.

Bostadsbolagen lyfte i juli nya lån[3] för 298 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån steg från juni och var 1,41 % i juli. Det utestående beloppet av lån till bostadsbolag uppgick vid slutet av juli till 38,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,4 miljarder euro vid slutet av juli 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 98,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,8 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 39 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i juli 0,20 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.9.2021 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. bostadsbolag.

[2]Lånet har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning. Det oreglerade beloppet utestående lån uppges netto med avdrag för nedskrivningar och kreditförluster.

[3] Exkl. konto- och kortkrediter.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Application period for post of Bank of Finland Board member has concluded20.9.2021 14:00:00 EEST | Press release

By 12:00 on Monday 20 September, 2021 – the end of the application period for the post of Member of the Board at the Bank of Finland– one application had been received. The sole applicant was the current Deputy Governor, Marja Nykänen, Master of Laws (trained on the bench). For more information, please contact Antti Lindtman, Chairman of the Parliamentary Supervisory Council (tel. +358 40 577 6255).

Penningpolitiken stöder en hållbar ekonomisk återhämtning och förbättrade inflationsutsikter16.9.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Den globala ekonomin återhämtar sig från pandemin understödd av en stigande vaccinationstäckning och den ekonomiska politiken. Den branta nedgången övergår i år i en uppgång på 6 %. ”Den ekonomiska tillväxten i euroområdet är nu kraftig, men stöd från den ekonomiska politiken behövs fortfarande. Produktionsflaskhalsar i förening med eventuella nya virusvarianter och en låg vaccinationstäckning i de framväxande länderna kastar en skugga över utsikterna”, säger chefdirektör Olli Rehn. Kraftiga penningpolitiska och offentliga åtgärder har minskat de ekonomiska skadorna på längre sikt. Penningpolitiken har bidragit till fortsatt lätta finansieringsvillkor samtidigt som centralbankernas balansräkningar har vuxit. De lätta finansieringsvillkoren i förening med offentliga stödåtgärder har underlättat tillgången till kredit för företag och hushåll. Ökningen i den offentliga skuldsättningen är därför kraftigare än vid kriser. Inflationen saktade in i början av coronakrisen. Den stigande inflati

Monetary policy supporting sustainable economic recovery and a brighter outlook for inflation16.9.2021 11:00:00 EEST | Press release

The global economy will recover from the COVID-19 pandemic, bolstered by increasing vaccination coverage and support from economic policy. The steep contraction will give way to growth of 6% this year. ‘Euro area growth is robust, but it still needs support from economic policy. The outlook is overshadowed by production bottlenecks, the possibility of new virus variants as well as low vaccination rate in the developing world,’ notes Bank of Finland Governor Olli Rehn. Strong monetary and fiscal policy measures have reduced the longer-term economic scars in many countries. Monetary policy has helped maintain favourable financing conditions, while central bank balance sheets have expanded. Favourable financing conditions and public support measures have facilitated business and household access to credit. Growth in general government debt will thus be more marked than during crises on average. Inflation was subdued during the early phase of the COVID crisis. In the present year, euro are

Rahapolitiikka tukee talouden kestävää elpymistä ja inflaationäkymien paranemista16.9.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Maailmantalous elpyy koronapandemiasta rokotekattavuuden nousun ja talouspolitiikan tukemana. Jyrkkä supistuminen vaihtuu 6 prosentin kasvuksi tänä vuonna. "Euroalueella talouskasvu on nyt vahvaa, mutta vielä ei pärjätä ilman talouspolitiikan tukea. Näkymiä varjostavat tuotantokapeikot sekä uusien virusmuunnosten mahdollisuus ja kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus", sanoo pääjohtaja Olli Rehn. Voimakkaat rahapoliittiset ja julkisen talouden toimet ovat vähentäneet pidemmän aikavälin vaurioita kansantalouksille. Rahapolitiikan avulla rahoitusolot on pidetty kevyinä, ja samalla keskuspankkien taseet ovat kasvaneet. Kevyet rahoitusolot sekä julkiset tukitoimet ovat tukeneet yritysten ja kotitalouksien luotonsaantia. Julkinen velka eri maissa kasvaakin enemmän kuin kriiseissä keskimäärin. Inflaatio vaimeni koronakriisin alkuvaiheessa. Tänä vuonna euroalueen inflaatiota on voimistanut alhainen hintataso vertailuajankohtana, raaka-aineiden hintojen nousu sekä tuotantokapeikot. Näiden

BOFIT Forecasts for Russia and China 2021–202316.9.2021 11:00:00 EEST | Uutinen

The Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT) released today (16 September) its semi-annual forecasts for the Russian and Chinese economies. The autumn 2021 forecasts cover the period 2021–2023. The forecast for the Russian economy has been revised upward on improved prospects for global economic growth and Russian exports. Oil prices and the expectations are also higher than in March. GDP should rise more than 3.5 % this year from last year’s low basis, before settling in 2022−2023 to slightly over 2.5 % p.a. on average. Several uncertainties surround the forecast. There could be unexpected changes in the course of the covid pandemic, global growth and oil prices. The return of international travel and the release of assets piled up by households last year can also significantly affect private consumption. Improved government revenues create opportunities for more generous budget spending. Chinese on-yearGDP growth rises to about 8 % this year due to rapid recovery and

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum