Institutet för hälsa och välfärd THL

Effekterna av coronaviruset varierar tydligt områdesvis – läkarbesök har flyttats mest i Nyland, minst i Norra Österbotten

Dela

Av resultaten från FinSote-enkäten som samlats under hösten framgår att effekterna av coronaepidemin och relaterade begränsningar på befolkningens välmående och tjänster varierar tydligt runt om i Finland. Det finns tydliga skillnader mellan välfärdsområdena i fråga om hur vårdbesök har förflyttats eller ställts in, hur epidemin har försämrat befolkningens ekonomiska och sociala situation och hur epidemin har påverkat levnadsvanorna. 

Effekterna på läkarbesök och vardagsliv betonas i Nyland, där coronaepidemin har varit allvarligast. I Östra Nyland har vart tredje vårdbesök hos läkare eller sjukskötare inte förverkligats som planerat sedan början av mars 2020, när det motsvarande antalet i hela landet är 22 procent. Inställda eller flyttade besök rapporteras också av var fjärde person som fyllt 55 år i Helsingfors, Vanda-Kervo och Västra Nyland.  Minst ändringar i planerade vårdbesök rapporterades i Norra Österbotten, där antalet i genomsnitt är 15 procent.

”Inställda eller flyttade besök orsakar oro, eftersom hopande av servicebehov och uppskjutande av vård kan orsaka förvärrade hälsoproblem och ökat behov av hjälp på lång sikt”, berättar Anna-Mari Aalto, ledande sakkunig på Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Under hösten lades till THL:s omfattande FinSote-enkätundersökning en del, där man utredde coronaepidemins effekter på vardagsliv och användning av tjänster. Personerna som svarar på enkäten är 20 år fyllda och fast bosatta i Finland. Det finns ingen övre åldersgräns. Datainsamlingen började den 15 september och fortsätter ännu. De resultat som nu publicerats grundar sig på de 16 600 svar som erhållits fram till slutet av november. 

Ensamheten har ökat i hela landet

Enligt resultaten upplever var femte 20−74-åring att coronaepidemin har försämrat den ekonomiska situationen åtminstone i någon mån. De ekonomiska effekterna begränsas inte endast till det värsta epidemiområdet i huvudstadsregionen, utan även i Egentliga Finland och Lappland är försämringen av den ekonomiska situationen något vanligare än i landet i genomsnitt.

Det minskade sociala umgänget och den ökade upplevelsen av ensamhet syns överallt i Finland. Allra mest har ensamheten dock ökat i Helsingfors, där i genomsnitt 44 procent av de som svarat på enkäten upplever att ensamheten har ökat, vilket är en klart större andel än i hela landet (32 %).

På motsvarande sätt finns det stora regionala variationer i ökningen av distansarbete: av helsingforsbor har i genomsnitt 74 procent ökat på sitt distansarbete under coronaepidemin, medan motsvarande andel i hela landet är 48 procent.

Motionen minskat särskilt hos personer över 80 år

Bland äldre personer har särskilt personer över 80 år minskat på sin dagliga motion på grund av coronaepidemin. Trots att de sociala begränsningarna också gällde 70−80-åringar, kunde dessa personer sannolikt fortsätta att vistas utomhus som vanligt.

”Dessa observationer är oroväckande, eftersom till och med korta pauser i motionen kan försämra funktionsförmågan, försvåra vardagen och öka behovet av hjälp. Å andra sidan motionerar cirka 10 procent av över 80-åringar till och med mer än tidigare, vilket säger att en del av de äldre har haft resurser att reagera på den förändrade situationen”, konstaterar Katja Ilmarinen, THL:s specialforskare. 

Dessutom

  • berättade 42 procent av personer som fyllt 80 år att ensamheten hade ökat, medan motsvarande andel 20–69-åringar var 31 procent.
  • Var femte 80-åring berättade att deras sömnsvårigheter och mardrömmar hade ökat.
  • Över 70-åringar rapporterade ändringar i planerade vårdbesök i samma mängd som enkätdeltagarna i genomsnitt, en dryg femtedel.

Särskilt funktionshindrade personers välbefinnande har försämrats

Många välfärdsrelaterade problem är vanligare hos personer med funktionshinder jämfört med den övriga befolkningen. Coronaepidemin och dess begränsningsåtgärder har ytterligare försämrat dessa personers situation.

  • Flera personer med funktionshinder (29 %) än resten av befolkningen (22 %) berättade att ett vårdbesök hade flyttats eller ställts in sedan början av mars 2020.
  • Flera personer med funktionshinder (46 %) än resten av befolkningen (30 %) upplevde att coronaepidemin hade ökat känslan av ensamhet.
  • Av 20−74-åriga personer med funktionshinder uppskattade flera (33 %) än resten av befolkningen i samma åldersgrupp (20 %) att coronaepidemin hade försämrat deras ekonomiska situation åtminstone i någon mån.

Kontrollera situationen i ditt eget välfärdsområde här (på finska)

Mer information

FinSote-undersökningen:

Suvi Parikka
ansvarig forskare, utvecklingschef
tfn 029 524 7959

Äldre personer:

Katja Ilmarinen
specialforskare
tfn 029 524 6788

Personer med funktionshinder:

Päivi Sainio
utvecklingschef
tfn 029 524 8767

Användning av tjänster:

Anna-Mari Aalto
ledande expert
tfn 029 524 7252

e-postadressmall fornamn.efternamn(at)thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Meningsskiljaktigheter mellan partner orsakade av coronaepidemin ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer21.1.2021 12:30:00 EETTiedote

Meningsskiljaktigheterna som ökat på grund av coronaepidemin samt den minskade känslan av närhet mellan makarna och krafterna i vardagen ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer. Antalet samtal till Nollinjen, hjälptelefonen mot våld i nära relationer, steg däremot rekordartat högt på sommaren efter att beredskapslagen upphörde att gälla. Detta kan bero på att behovet av hjälp hopats på våren. Antalet samtal fortsatte öka under slutet av året.

Forskning: Högre sjukfrånvaro under dagar med gatudamm17.12.2020 06:00:00 EETTiedote

De dagar då halten partiklar från gatudamm i stadsluft är hög är sjukfrånvaron bland anställda inom Helsingfors stad högre än normalt. Detta framgick av undersökningen som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. I den utvärderades sambandet mellan antalet daglig sjukfrånvaro med halten av grova inandningsbara partiklar under samma dag och under de föregående dagarna. Resultaten publicerades i tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020. Under dagar med gatudamm förekommer högre sjukfrånvaro bland anställda inom Helsingfors stad När halten av grova partiklar ökade med 10 mikrogram per kubikmeter andningsluft upptäckte man att sjukfrånvaron ökade med 1,8 procent. Hos spårvagnsförarna som exponeras för gatudamm i sitt arbete observerades effekter som var kraftigare än hos genomsnittet. Den genomsnittliga dagliga halten av partiklar av gatudamm var 5 och den högsta 89 mikrogram per kubikmeter andningsluft under en omfattande undersökningsperiod under åren 2002–2017. Under undersökning

Fira julen i ett litet gäng och undvik rusningstider – vi har listat tips för ett säkert firande under helgdagarna2.12.2020 09:58:53 EETTiedote

Julen kommer också i år, men nu lönar det sig att i god tid planera festerna i december, från självständighetsdagen till nyåret, så att de blir så säkra som möjligt. ”Det är viktigt att fira julen med de närstående och inte skall man i år heller lämna någon ensam över helgen. Däremot är det nu ändå bra att samlas för att fira bara med dina närmaste och använda kreativitet vid träffar med andra. När det gäller äldre närstående är det viktigt att följa deras önskemål om julfirandet”, säger Mika Salminen, direktör vid THL. När man ordnar fester i december ska man komma ihåg att samma principer som vid andra tillfällen gäller under coronatiden. Det viktigaste är att hålla god hand- och hosthygien och försöka hålla säkerhetsavstånd. Man kan använda ansiktsmask om man känner för det. Också under högtiderna är det viktigt att gå och testa sig även om man bara har lindriga symtom som tyder på coronaviruset och annars hålla sig hemma om man har symtom. En annorlunda jultid erbjuder, förutom spe

Områden i Mellersta Finland, Norra Karelen och Savolax har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster – THL utvärderar regionernas tjänster9.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Regionerna har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster, å ena sidan på grund av kommunernas försämrade finansieringsmöjligheter, å andra sidan eftersom servicesystemet på vissa områden är splittrat och det finns flera anordnare av tjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Forskning: Normal utveckling av tarmmikrobiotan i spädbarnsåldern kan skydda mot astma vid senare ålder3.11.2020 06:00:00 EETTiedote

Bakterierna i tarmmikrobiotan hos spädbarn och de kortkedjiga fettsyror de producerar kan påverka barnets risk att insjukna i astma vid en senare ålder. Detta framgår av en nyligen publicerad undersökning som forskare vid THL och Östra Finlands universitet varit med om att genomföra. I studien observerades att i synnerhet vaginal förlossning och amning stödde bildningen av mikrobiota som skyddar mot astma vid två månaders ålder. På motsvarande sätt stördes utvecklingen av mikrobiotan av födelse med kejsarsnitt och av att modern rökte under graviditeten. Vid ett års ålder minskade risken för senare astma på grund av mognaden i mikrobiotans sammansättning, som hängde samman med omfattningen av bakterier som producerar vissa kortkedjiga fettsyror. Tidigare experimentella studier visar att kortkedjiga fettsyror som produceras av tarmbakterier stöder mekanismer som reglerar inflammation i lungorna, vilket kan förklara sambandet mellan de mikrober som producerar dem och en mindre astmarisk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum