Suomen Pankki

Ekonomin växer i skuggan av coronan – stöd från penningpolitiken behövs

Dela

Ekonomin fortsätter att återhämta sig kraftigt både i euroområdet och Finland, även om den snabbaste tillväxten börjar avta. Centralbankernas penningpolitik har hjälpt företag och hushåll klara sig över den värsta fasen av coronakrisen och understött den ekonomiska tillväxten. Osäkerheten har dock ökat framför allt på grund av det försämrade pandemiläget. "Att få pandemin under kontroll är alltjämt av yttersta vikt inte bara för människornas hälsa utan också med tanke på ekonomin ", säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn.

I den inledande fasen av coronakrisen saktade inflationen i euroområdet in betydligt. Under loppet av 2021 har inflationen stigit och var i november 4,9 %. Till inflationsökningen har stigande energipriser, den låga prisnivån för jämförelsetidpunkten och flaskhalsar i produktionen bidragit.

Fastän inflationen ligger kvar på en hög nivå under en längre tid än väntat, bedöms flera av de bidragande faktorerna försvinna nästa år. "Inflationsutvecklingen är förenad med stor osäkerhet, och jag förstår väl att var och en av oss känner av den ökade inflationen i sin vardag ", säger Olli Rehn. ”De faktorer som i år har bidragit till uppgången av inflationen leder inte som sådana till en långvarigare inflationsökning, om de inte för med sig följdeffekter och en uppåtgående pris- och lönespiral,", fortsätter Rehn.

Enligt ECB-rådets beslut i december är det möjligt att stegvis minska de penningpolitiska köpen sedan ekonomin har börjat återhämta sig och inflationen stiga mot sitt mål. "Nettotillgångsköpen med anledning av pandemin kan avslutas i mars 2022 tack vare den pågående återhämtningen av ekonomin och inflationen från coronasvackan. Totalt sett är penningpolitiken fortsatt ackommoderande för att inflationen ska stabilisera sig kring målet om 2 % på medellång sikt ", förklarar Olli Rehn.

Under rådande osäkerhet är ECB-rådet vid behov berett att flexibelt använda alla sina penningpolitiska verktyg. Rådet beslutade hålla kvar flexibiliteten som ett bestående inslag i penningpolitiken i händelse av störningar i transmissionen av penningpolitiken som hotar prisstabiliteten.

Coronakrisen har lett till en kännbar ökning av Finlands offentliga skuld. I den akuta fasen av krisen var det motiverat att bekämpa effekterna av pandemin med offentliga medel. I en god konjunktur ger en stimulerande finanspolitik inte längre ett lika effektivt bidrag till tillväxt och sysselsättning. "Då ekonomin nu har fått fast mark under fötterna, är det skäl att byta kurs och skapa beredskap för en åldrande befolkning och stärka hållbarheten i de offentliga finanserna ", framhåller Olli Rehn.

"En omfattande och regelbunden kritisk kartläggning av varje enskild utgiftspost skulle kunna bidra till att återställa hållbarheten i de offentliga finanserna. Störst är betydelsen av en utgiftskartläggning när den görs med beslutsfattarnas understöd och på deras beställning", tillägger Olli Rehn.

Enligt Finlands Banks nya långsiktiga prognos kommer den ekonomiska tillväxten i Finland att ligga kring 1,2 % per år i genomsnitt under de följande 20 åren. Finlands befolkning minskar och produktivitetsökningen är svag. Utsikterna för produktiviteten dämpas av att befolkningens genomsnittliga utbildningsnivå börjar sjunka under kommande decennier. "Tillväxtpotentialen för Finlands ekonomi kan höjas genom att investera i utbildning och förbättra förutsättningarna för att anställa globalt. Viktigt är också att stärka incitamenten till arbete", poängterar chefdirektör Olli Rehn.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Myntmuseets publikevenemang i vår fokuserar på olika former av pengar, klimatförändringen och Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Andra teman för Myntmuseets publikevenemang våren 2022 är eurons 20-åriga existens, begränsningar i låntagningen och tillsyn av penningtvätt. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Evenemangen äger rum på webben, om inget annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum och börjar kl. 17. Inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. Ti 1.2 Introduktionen av eurosedlar och euromynt Europeiska centralbankens tidigare sedeldirektör Antti Heinonen Ti 15.2 Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt och läget i de offentliga finanserna Byråchef Meri Obstbaum och senior ekonom Jarkko Kivistö, Finlands Bank Ti 1.3 Klimatförändringen och penningpolitiken - mot hållbar tillväxt Direktionsmedlem Tuomas Välimäki Ti 15.3 Digital euro - vad är det? Ledande rådgivare Aleksi Grym, Finlands Bank Ti 22.3 Lånetak, skuldkvotstak, maximal lånetid, amorteri

The Bank of Finland Museum’s events for the public in spring 2022 will focus on different forms of money, climate change and Finland’s long-term economic growth24.1.2022 12:00:00 EET | Press release

The 20-year journey of the euro, restriction of borrowing, and supervision of money laundering will also be highlighted in the Bank of Finland Museum’s spring 2022 events for the public. Through its events for the public, the Bank of Finland seeks to promote financial literacy and awareness of the financial markets.It also hopes to increase dialogue with the general public. The events will be held online, unless otherwise stated,and they will be broadcast from the premises of the Bank of Finland Museum.All of the events will begin at 17.00, and recordings of them will be made available afterwards on the Museum’s website. Tues 1.2. The introduction of euro cash Antti Heinonen, Former Director, Banknotes, European Central Bank Tues 15.2. Finland’s long-term economic growth and current state of public finances Head of Division Meri Obstbaum and Senior Economist Jarkko Kivistö, Bank of Finland Tues 1.3. Climate change and monetary policy – towards sustainable growth Tuomas Välimäki, Member

Rahan eri muodot, ilmastonmuutos ja Suomen pitkän aikavälin talouskasvu esillä rahamuseon kevään yleisötilaisuuksissa24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Rahamuseon kevään 2022 yleisötilaisuuksissa aiheina ovat myös euron 20-vuotinen taival, lainanoton rajoittaminen ja rahanpesun valvonta. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat verkkotapahtumia, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 1.2. Eurokäteisen synty Euroopan keskuspankin entinen setelijohtaja Antti Heinonen ti 15.2. Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö, Suomen Pankki ti 1.3. Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti kestävää kasvua Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki ti 15.3. Digitaalinen euro – mitä se on? Johtava neuvonantaja Aleksi Grym, Suomen Pankki ti 22.3. Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite, maks

Kutsu medialle Suomen Pankin talousosaamiskeskuksen avajaisiin 27.1.202220.1.2022 11:54:41 EET | Kutsu

Suomen Pankin rahamuseossa sijaitseva talousosaamiskeskus aloittaa toimintansa tammikuussa 2022. Tervetuloa seuraamaan verkkotapahtumana järjestettäviä avajaisia 27.1. klo 15.20 alkaen. Tilaisuudessa puhuvat valtiovarainministeri Annika Saarikko, kansliapäällikkö Pekka Timonen oikeusministeriöstä, pääjohtaja Olli Rehn ja talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas Suomen Pankista. Tilaisuuden ohjelman löydät Suomen Pankin verkkosivuilta: https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/Tapahtumalistaus/talousosaamiskeskuksenavajaiset/ Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen keskiviikkona 26.1. klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen. Ilmoittaudu tästä Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Katri Heikkinen, puh. 09 183 2655, katri.heikkinen@bof.fi.

Bolånemarknaden fortsatt livlig i november 20213.1.2022 10:00:00 EET | Tiedote

I november 2021 utbetalades nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 3,1 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Av de nya bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 180 miljoner euro. Under de 11 första månaderna av innevarande år har totalt sammanlagt 12 % mer bostadslån betalats ut jämfört med motsvarande period 2020. På grund av den stora mängden nya lån var årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån fortfarande snabb (4,2 %) vid utgången av november 2021. Tillväxttakten har emellertid mattats av något efter juli 2021. Vid utgången av november 2021 hade de finländska hushållen bostadslån för sammanlagt 106,7 miljarder euro, varav investeringsbostadslånen utgjorde 8,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 0,76 % i november 2021. Genomsnittsräntan har varit nästan oförändrad under flera år, men de senaste månaderna har den stigit något. Föregående gång var genomsnittsräntan högre i maj 2019. Genomsnittsräntan har stigit för både ägarb

Housing loan market remained brisk in November 20213.1.2022 10:00:00 EET | Press release

Finnish households’ drawdowns of new housing loans in November 2021 amounted to EUR 1.9 bn, an increase of 3.1% on the same month last year. Buy-to-let mortgages accounted for EUR 180 million of the new housing loans. In the first 11 months of 2021, drawdowns of housing loans have increased by 12% in comparison to the same period in 2020. Due to the high level of drawdowns, the annual growth rate of the housing loan stock remained high (4.2%) at the end of November 2021. However, the growth rate has slowed slightly since July 2021. At the end of November 2021, the stock of housing loans to Finnish households amounted to EUR 106.7 bn, of which buy-to-let mortgages accounted for EUR 8.6 bn. The average interest rate on new housing loans was 0.76% in November 2021. The average interest rate has remained almost unchanged for several years, but has seen a slight increase in the last few months. It has not been above its current level since May 2019. The average interest rate rose on both ow

Asuntolainamarkkinoilla yhä vilkasta marraskuussa 20213.1.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Marraskuussa 2021 uusia asuntolainoja nostettiin 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 3,1 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 180 milj. euroa. Kuluvan vuoden 11 ensimmäisen kuukauden aikana asuntolainoja on kokonaisuudessaan nostettu yhteensä 12 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Runsaiden nostomäärien vuoksi asuntolainakannan vuosikasvuvauhti oli edelleen nopeaa (4,2 %) marraskuun 2021 lopussa. Kasvuvauhti on kuitenkin hieman hidastunut heinäkuun 2021 jälkeen. Marraskuun 2021 lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli asuntolainoja yhteensä 106,7 mrd. euroa, josta sijoitusasuntolainoja oli 8,6 mrd. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli 0,76 % marraskuussa 2021. Keskikorko on pysynyt lähes samana usean vuoden ajan, mutta viime kuukausina se on noussut hieman. Edellisen kerran keskikorko oli korkeampi toukokuussa 2019. Keskikorko on noussut sekä omistus- että sijoitusasuntolainoissa. Uusien omistusasuntolainojen kesk

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum