Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar villkorat godkännande av det första coronavaccinet

Dela

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har enhälligt rekommenderat ett villkorat godkännande av mRNA-vaccinet BNT162b2 med handelsnamnet Comirnaty, som utvecklats av BioNTech och Pfizer. Det slutliga försäljningstillståndet för läkemedlet ges av Europeiska kommissionen.

Försäljningstillståndet är villkorat och noggrann uppföljning och särskilda förpliktelser krävs av produkten.

Vaccinet är avsett för personer över 16 år för att förebygga covid-19-virussjukdomen. EMA understödde godkännandet av vaccinet eftersom dess effekt, kvalitet och säkerhet har visats i omfattande kliniska prövningar.

De kliniska prövningarna visade att vaccinationseffektiviteten var cirka 95 procent, dvs. att antalet laboratoriekontrollerade covid-19-fall minskade med 95 procent hos vaccinerade personer jämfört med dem som fick placebovaccin. Vaccinet visade sig också vara effektivt bland riskgrupper, till exempel personer med astma, kronisk lungsjukdom, diabetes eller blodtryckssjukdom och bland överviktiga.

Vaccinet ges i två doser och det ska vara 21 dagar mellan vaccinationerna. De flesta av vaccinets biverkningar är lindriga och övergående, till exempel reaktioner på vaccinationsområdet såsom rodnad och svullnad, feber, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Uppföljningen och utvärderingen av vaccinets säkerhet fortsätter efter godkännandet i ljuset av de uppgifter som samlas in om vaccinet. Uppgifter samlas in bl.a. med hjälp av anmälningar om biverkningar, undersökningar, säkerhetsrapporter och registerbaserade utredningar.

EMA utvärderar också vaccinet Moderna (mRNA 1273), enligt nuvarande uppgifter ges utvärderingen i början av januari 2021.

Betydelsen av EMA:s beslut i Finland

Efter EMA:s rekommendation fattar Europeiska kommissionen det slutliga beslutet om försäljningstillståndet. Det är meningen att det här ska ske ännu före julen. I Finland kan vaccinationerna mot coronaviruset med vacciner med försäljningstillstånd inledas när de anländer till Finland. Före det ska statsrådet utfärda en vaccinationsförordning. Avsikten är att den ska utfärdas vid statsrådets sammanträde den 22 december.

OBS! Till media: Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Fimea ordnar en gemensam presskonferens om coronavaccinerna och lägesbilden för epidemin tisdagen den 22 december 2020 kl. 12. Det skickas en separat inbjudan till presskonferensen.

Läs mer:

EMA:s pressmeddelande

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu

COVID-innehållet på EMA:s webbplats

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19

Kontakter

Ytterligare information:

Marjo-Riitta Helle, Fimea, enhetschef, tfn 029 522 3320 (EMA:s beslut, fornamn.efternamn@fimea.fi

Jukka Sallinen, Fimea, enhetschef, tfn 029 522 3410, fornamn.efternamn@fimea.fi

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet (genomförandet av vaccinationerna i Finland), fornamn.efternamn@stm.fi

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet (genomförandet av vaccinationerna i Finland), fornamn.efternamn@stm.fi

Sari Ekholm, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet (upphandling av vacciner), fornamn.efternamn@stm.fi

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd (Institutet för hälsa och välfärds roll vid upphandling av vacciner), fornamn.efternamn@thl.fi

Hanna Nohynek, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd (utveckling av vacciner, vaccinalternativ, uppföljning av biverkningar), fornamn.efternamn@thl.fi

Länkar

Om

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PL 55
00034 FIMEA

029 5223341http://www.fimea.fi

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.

Följ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

En analys av de privata apotekens ekonomiska situation 2021 har publicerats14.3.2023 14:42:57 EET | Tiedote

Enligt Fimeas bokslutsanalys av privata apotek var de privata apotekens verksamhet företagsekonomiskt lönsam 2021 och apoteken var i regel solventa trots att de privata apoteken är mycket olika sinsemellan. Analysen omfattade de privata apotek som var verksamma under hela granskningsperioden och som hade en hel räkenskapsperiod 2018– 2021. Utöver de ekonomiska uppgifterna beskrevs apotekens verksamhet och apotekstjänsternas tillgänglighet, såsom apotekstätheten, personalstrukturen, öppettiderna och expedierade läkemedelsrecept 2021. Analysen bygger på de uppgifter som apoteken uppgett till Fimea. Den genomsnittliga omsättningen ökade, men rörelsevinsten och försäljningsbidragsprocenten sjönk År 2021 var de privata apotekens genomsnittliga omsättning exklusive mervärdesskatt 4,3 miljoner euro. Omsättningen ökade med 2,5 procent från 2020 och med nästan 8 procent från 2018. Läkemedelsförsäljningen utgjorde 94 procent av apotekens omsättning, av detta utgjorde 86 procent receptläkemedel.

Analyysi yksityisten apteekkien taloudellisesta tilanteesta vuonna 2021 on julkaistu13.3.2023 10:52:51 EET | Tiedote

Fimean toteuttaman yksityisten apteekkien tilinpäätösanalyysin mukaan vuonna 2021 yksityisten apteekkien toiminta oli liiketaloudellisesti kannattavaa ja apteekit olivat pääsääntöisesti vakavaraisia, vaikka yksityiset apteekit ovat keskenään hyvin erilaisia. Analyysissä olivat mukana ne yksityiset apteekit, jotka olivat toiminnassa koko tarkastelujakson ajan ja joilla oli täysi tilikausi vuosina 2018–2021. Taloustietojen lisäksi analyysissä kuvattiin apteekkien toimintaa ja apteekkipalveluiden saavutettavuutta kuten apteekkitiheyttä, henkilökuntarakennetta, aukioloaikoja ja toimitettuja lääkemääräyksiä vuonna 2021. Analyysi perustuu apteekkien Fimealle ilmoittamiin tietoihin. Keskimääräinen liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto ja myyntikateprosentit laskivat Vuonna 2021 yksityisten apteekkien keskimääräinen arvonlisäveroton liikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa. Tämä oli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 ja lähes 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Apteekkien liikevaihdosta 94

Apteekkien etämyyntipalveluiden lääkeneuvontaa tulee kehittää16.1.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Itsehoitolääkeneuvonnan laatu ja asiakkaan palveluprosessit vaihtelevat apteekkien eri etämyyntipalveluissa. Asia selvisi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toteuttamassa haamuasiakastutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista suomalaisten apteekkien verkkopalveluissa ja muissa etämyyntipalveluissa. Tutkimuksen perusteella etämyyntipalveluiden merkittävin kehittämiskohde on itsehoitolääkeneuvonnan sisällön ja laadun parantaminen.

EMAn lehdistötilaisuus 16.12.202214.12.2022 15:03:17 EET | Kutsu

Euroopan lääkevirasto EMA järjestää lehdistöinfon ajankohtaisista asioista perjantaina 16.12.2022 klo 12 Suomen aikaa. Tilaisuutta voi seurata verkon kautta. Lisätietoja Kutsu: The next press briefing is taking place on Friday, 16 December at 11:00 (CET). Information is provided on our website here. The press briefings are streamed via Europe by Satellite and can be followed on EMA's YouTube channel. Journalists who would like to actively participate in the press briefing need to be first accredited by the EMA. They can submit their request to be accredited via email to press@ema.europa.eu attaching a copy of their press pass or a letter from the editor confirming their affiliation. Once accredited they will receive invitations to all future EMA press briefings.

Tuotantoeläinten antibioottien myynti Euroopassa lähes puolittunut kymmenessä vuodessa18.11.2022 10:24:45 EET | Tiedote

Tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti Euroopassa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2011 jälkeen, kertoo Euroopan lääkeviraston tuore ESVAC-raportti. Myös kriittisen tärkeitä antibiootteja myytiin selvästi aikaisempaa vähemmän. Maakohtaiset erot ovat edelleen huomattavia. Raportti kattaa vuosien 2010–2021 tiedot, ja myynti on siinä suhteutettu tuotantoeläinten määrään. Pisimpään, vuodesta 2011 mukana olleiden 25 maan antibioottien yhteenlaskettu kokonaismyynti on kymmenessä vuodessa lähes puolittunut (–47 %). Maakohtaisissa tuloksissa myynti väheni 23 maassa (4–65 %) ja lisääntyi kahdessa maassa (30–39 %). Suomi kuuluu maihin, joissa tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti on maltillista ja hallittua. Tuotantoeläinten määrään suhteutettu antibioottien myynti lisääntyi Suomessa vuonna 2021 viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta tulos oli kuitenkin toiseksi matalin koskaan mitattu. Suomessa yli kaksi kolmasosaa tuotantoeläinten antibiooteista on yksilölääkintään

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum