Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 12.9.2019

Penningpolitiska beslut

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

1) Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 10 punkter till -0,50 procent. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntan på utlåningsfaciliteten förblir oförändrade på nuvarande nivåer, på 0,00 procent respektive 0,25 procent. ECB-rådet förväntar sig nu att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik.

2) Nettoköp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) återupptas i en månatlig takt på 20 miljarder euro fr.o.m. den 1 november. ECB-rådet förväntar sig att programmen kommer att löpa så länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

3) Återinvesteringar av förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för APP-programmet kommer att fortgå under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjning av styrräntorna och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

4) Modaliteterna för den nya serien av kvartalsvisa riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III) kommer att ändras för att bevara gynnsamma förutsättningar för bankutlåning, säkerställa en smidig transmission av och ytterligare stödja en ackommoderande penningpolitik. Räntan på varje transaktion kommer nu att sättas till nivån på den genomsnittliga räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner under löptiden för respektive TLTRO. För banker, vars godtagbara nettoutlåning överskrider ett tröskelvärde, kommer räntan på TLTRO III-transaktioner att vara lägre och kan bli så låg som den genomsnittliga räntan på den inlåningsfacilitet som råder under transaktionens löptid. Löptiden på transaktionerna kommer att förlängas från två år till tre år.

5) I syfte att stödja den transmission av penningpolitiken som verkar via banksektorn kommer ett tvåledat system för reserversättning att införas, i vilket en del av bankernas överskottslikviditet undantas från negativ inlåningsränta.

Separata pressmeddelanden med mer information om de åtgärder som vidtagits av ECB-rådet publiceras i eftermiddag kl. 15.30 centraleuropeisk tid.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.
Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-20212.4.2020 14:00:00 EESTUutinen

ECB press release 2 April 2020 Events to be postponed by six months due to coronavirus pandemic Conclusion of review now expected for mid-2021 The Governing Council of the European Central Bank (ECB) has decided to extend the timeline for the review of its monetary policy strategy. In the current situation, the decision-making bodies and staff of the ECB and the national central banks of the Eurosystem are focusing all their efforts on addressing the challenges posed by the coronavirus pandemic. The conclusion of the strategy review will therefore be postponed from the end of 2020 to mid-2021. Owing to the health measures in place across the European Union, including lockdowns of public spaces and rules prohibiting gatherings in several euro area countries, the listening events of the ECB and the Eurosystem’s national central banks – originally planned for the first half of 2020 – are now intended to take place during the second half of 2020. The annual ECB Forum on Central Banking in

EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarviointi jatkuu vuoden 2021 puoliväliin2.4.2020 14:00:00 EESTUutinen

EKP:n lehdistötiedote 2.4.2020 Koronaviruspandemian vuoksi kaikki tapahtumat järjestetään myöhemmin. Arviointi odotetaan nyt saatavan päätökseen vuoden 2021 puolivälissä. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt pidentää rahapolitiikan strategiansa uudelleenarviointiin varattua aikaa. EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelimet ja henkilöstö keskittävät tällä hetkellä kaikki voimansa koronaviruspandemiasta aiheutuvien haasteiden ratkaisemiseen. Siksi uudelleenarvioinnin viimeistely on siirretty vuoden 2020 lopusta vuoden 2021 puoliväliin. Euroopan unionissa on terveydellisistä syistä suljettu julkisia tiloja, ja useissa euroalueen maissa on voimassa kokoontumiskielto, joten myös EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien järjestämät kuuntelutilaisuudet siirtyvät vuoden 2020 alkupuolelta sen jälkipuoliskolle. Sintrassa järjestettävän EKP:n vuotuisen keskuspankkifoorumin ajankohta on siirretty marraskuulle, eli se on tarkoitus järjestää 1

ECB förlänger översynen av sin penningpolitiska strategi till mitten av 20212.4.2020 14:00:00 EESTUutinen

ECB:s pressmeddelande 2 april 2020 Evenemang skjuts fram sex månader p.g.a. coronapandemin Resultatet väntas nu vara färdigställt i mitten av 2021 ECB-rådet (Europeiska centralbankens råd) har beslutat att förlänga tidsplanen för översyn av den penningpolitiska strategin. I nuvarande läge arbetar ECB:s beslutsfattande organ och personal samt de nationella centralbankerna i Eurosystemet med all kraft för att hantera de utmaningar som coronapandemin förorsakar. Därför skjuts färdigställandet av strategiöversynen upp från slutet av 2020 till mitten av 2021. ECB:s och Eurosystemets lyssna-in-event som planerats för första halvåret 2020 ska nu istället hållas under andra halvåret 2020. Detta görs med anledning av de hälsoåtgärder, avspärrningar av offentliga platser och samlingsförbud som vidtagits och beslutats om i flera länder i euroområdet. ECB:s forum för centralbanksverksamhet i Sintra som årligen organiseras har senarelagts till 10–12 november 2020. ECB fortsätter att uppmuntra invån

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille1.4.2020 14:30:00 EESTUutinen

Sääntöpäivitys 1.4.2020 Suomen Pankki laskee lainasaamisten vähimmäiskokoa kotimaisessa vakuuskäytössä Suomen Pankki on päättänyt laskea soveltamaansa vähimmäiskokoa kotimaisessa vakuuskäytössä oleville lainasaamisille 25 000 euroon. Lainasaamisten on täytettävä vähimmäiskoon vaatimus sillä hetkellä, kun ne toimitetaan vakuudeksi. Muutos astuu voimaan välittömästi. Lisätietoja antavat toimistopäällikkö Marjaana Hohti, puh. 09 183 2265, ja vanhempi rahoitusekonomisti Katri Järvinen, puh. 09 183 2215.

Bank of Finland lowers the threshold on credit claims for domestic usage1.4.2020 14:30:00 EESTUutinen

Update 1 April 2020 Bank of Finland rules for counterparties and customers: Bank of Finland lowers the threshold on credit claims for domestic usage The Bank of Finland has decided to lower the applied minimum size threshold on credit claims for domestic usage to 25 000 euros. Credit claims must meet this threshold at the time of their submission as collateral. This change will take effect immediately. For further information, please contact Head of Division Marjaana Hohti, tel. +358 9 183 2265 and Senior Financial Economist Katri Järvinen, tel. +358 9 183 2215. Bank of Finland rules for counterparties and customers

Asuntolainakanta kasvoi yhä nopeasti helmikuussa 202031.3.2020 13:00:00 EESTTiedote

Helmikuun 2020 lopussa luottolaitosten myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta oli 100,5 mrd. euroa (suomalaisille kotitalouksille myöntämien 99,8 mrd. euroa). Lainakannan keskikorko oli 0,89 %. Asuntolainakannan vuosikasvu oli pitkään kahden prosentin tuntumassa. Viimeisen vuoden aikana kasvu on nopeutunut, ja se oli 2,8 % helmikuun 2020 lopussa. Edellisen kerran lainakanta kasvoi tätä nopeammin syyskuussa 2013.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum