Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 12.9.2019

Penningpolitiska beslut

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

1) Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 10 punkter till -0,50 procent. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntan på utlåningsfaciliteten förblir oförändrade på nuvarande nivåer, på 0,00 procent respektive 0,25 procent. ECB-rådet förväntar sig nu att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik.

2) Nettoköp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) återupptas i en månatlig takt på 20 miljarder euro fr.o.m. den 1 november. ECB-rådet förväntar sig att programmen kommer att löpa så länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

3) Återinvesteringar av förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för APP-programmet kommer att fortgå under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjning av styrräntorna och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

4) Modaliteterna för den nya serien av kvartalsvisa riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III) kommer att ändras för att bevara gynnsamma förutsättningar för bankutlåning, säkerställa en smidig transmission av och ytterligare stödja en ackommoderande penningpolitik. Räntan på varje transaktion kommer nu att sättas till nivån på den genomsnittliga räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner under löptiden för respektive TLTRO. För banker, vars godtagbara nettoutlåning överskrider ett tröskelvärde, kommer räntan på TLTRO III-transaktioner att vara lägre och kan bli så låg som den genomsnittliga räntan på den inlåningsfacilitet som råder under transaktionens löptid. Löptiden på transaktionerna kommer att förlängas från två år till tre år.

5) I syfte att stödja den transmission av penningpolitiken som verkar via banksektorn kommer ett tvåledat system för reserversättning att införas, i vilket en del av bankernas överskottslikviditet undantas från negativ inlåningsränta.

Separata pressmeddelanden med mer information om de åtgärder som vidtagits av ECB-rådet publiceras i eftermiddag kl. 15.30 centraleuropeisk tid.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.
Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

010 8311http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

European Systemic Risk Board recommends new measures to Finland to address household indebtedness23.9.2019 18:10:00 EESTPress release

The European Systemic Risk Board (ESRB) has published a recommendation issued to Finland on measures to address medium-term risks related to mortgage lending. The vulnerabilities identified by the ESRB for Finland are, in particular, the high and, in fact, increased level of household indebtedness, rapid growth in loans taken out by housing companies and relaxation of mortgage lending standards. The ESRB also issued a recommendation or a warning concerning vulnerabilities in the residential real estate market to 10 other countries in the European Economic Area.

Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittelee Suomelle uusia keinoja kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseen23.9.2019 18:10:00 EESTTiedote

Euroopan järjestelmäriskikomitea on julkistanut Suomelle antamansa suosituksen toimenpiteiksi asuntoluotonantoon liittyvien keskipitkän aikavälin riskien vähentämiseksi. Komitean Suomessa havaitsemia haavoittuvuuksia ovat erityisesti kotitalouksien suuri ja kasvanut velkaantuneisuus, taloyhtiölainojen nopea kasvu sekä asuntolainojen ehtojen höltyminen. Komitea antoi asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksia koskevan suosituksen tai varoituksen myös kymmenelle muulle maalle Euroopan talousalueella.

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya verktyg för Finland för att stävja hushållens skuldsättning23.9.2019 18:10:00 EESTTiedote

Europeiska systemrisknämnden har offentliggjort sin rekommendation till Finland om åtgärder för att minska riskerna i bostadsutlåningen på medellång sikt. De identifierade sårbarheterna i Finland gäller framför allt hushållens höga och växande skuldsättning, den snabba ökningen i bostadsbolagslån och uppluckrade villkor för bostadslån. Systemrisknämnden gav också tio andra länder inom Europeiska samarbetsområdet en rekommendation eller varning om sårbarheterna på bostadsmarknaden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum