Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 29 oktober 2020

I det aktuella läget med riskerna tydligt på nedåtsidan kommer ECB-rådet att noga granska inkommande information, inbegripet pandemins dynamik, utsikterna för ett vaccin och valutakursens utveckling. Eurosystemets makroekonomiska framtidsbedömningar i december kommer att möjliggöra för en ny ingående bedömning av de ekonomiska utsikterna och riskbalansen. Mot bakgrund av denna uppdaterade bedömning kommer ECB-rådet att omkalibrera sina instrument på lämpligt vis för att kunna agera på lägesutvecklingen och säkerställa att de finansiella förutsättningarna förblir gynnsamma för en ekonomisk återhämtning samt motverka pandemins negativa effekter på den förväntade inflationsbanan. På så vis främjas på ett hållbart vis inflationskonvergens mot målet, i linje med åtagandet för symmetri.

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

1) Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik.

2) ECB-rådet kommer att fortsätta med sina köp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 350 miljarder euro. Dessa köp bidrar till lättnader i den penningpolitiska inriktningen överlag, och alltså till att motverka den pandemirelaterade nedåtriktningen i den beräknade inflationsbanan. Förvärven ska fortsätta att genomföras på ett flexibelt vis över tid både mellan tillgångsklasser och mellan jurisdiktioner. Detta gör det möjligt för ECB-rådet att effektivt avvärja hot mot en smidig transmission av penningpolitiken. ECB-rådet kommer att genomföra nettoköp inom PEPP åtminstone till slutet av juni 2021 och, i varje fall som helst, till dess att det bedömer att coronavirusfasen är över. ECB-rådet kommer att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom PEPP fram till åtminstone slutet av 2022. I vilket fall som helst kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på den lämpliga penningpolitiska inriktningen.

3) Nettoköp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) kommer att fortsätta i en månatlig takt på 20 miljarder euro, tillsammans med förvärv inom det temporära understödet på 120 miljarder euro fram till slutet av året. ECB-rådet fortsätter att förvänta sig att månatliga nettoköp inom APP kommer att löpa så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna. ECB-rådet avser fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

4) ECB-rådet kommer dessutom även fortsättningsvis att tillföra en god tillgång till likviditet genom sina refinansieringstransaktioner. Framför allt är den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) fortsatt en attraktiv finansieringskälla för banker, vilket ger stöd åt bankers utlåning till företag och hushåll.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Livlig efterfrågan på bostadslån i oktober30.11.2020 13:00:00 EETTiedote

I oktober 2020 utbetalades nya bostadslån för 2 miljarder euro, vilket är 5,5 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån under en månad varit lika stora i maj 2011. Trots svackan på våren har efterfrågan på bostadslån under innevarande år varit stor. I januari–oktober 2020 utbetalades 2 % mer nya bostadslån än under motsvarande period ett år tidigare. Den avtalade årsräntan för nya bostadslån sjönk något från september och var 0,71 % i oktober 2020. Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån har tagit fart och var över 3 % i oktober 2020. Förutom utbetalningarna i början av året och under de senaste månaderna har utnyttjandet av möjligheten till amorteringsfrihet på våren höjt tillväxttakten. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick till 103,0 miljarder euro i oktober 2020. De längre återbetalningstiderna har varit en bidragande orsak till att beloppet av utestående bostadslån ökat. Den genomsnittliga återbetalningstiden

Asuntolainoja nostettiin runsaasti lokakuussa30.11.2020 13:00:00 EETTiedote

Lokakuussa 2020 uusia asuntolainoja nostettiin kahden miljardin edestä, mikä on 5,5 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Yhden kuukauden aikana on nostettu näin paljon asuntolainoja viimeksi toukokuussa 2011. Asuntolainojen nostaminen on ollut kevään notkahduksesta huolimatta runsasta kuluvan vuoden aikana. Tammi-lokakuun 2020 aikana uusia asuntolainoja on nostettu 2 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko laski hieman syyskuusta ja oli 0,71 % lokakuussa 2020. Asuntolainakannan vuosikasvu on kiihtynyt ja oli yli 3 % lokakuussa 2020. Alkuvuoden 2020 ja viime kuukausien runsaiden lainanostojen lisäksi kasvua on vauhdittanut lyhennysvapaiden käyttö keväällä. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli 103,0 mrd. euroa lokakuussa 2020. Asuntolainakannan kasvua ovat vahvistaneet osaltaan pidemmät takaisinmaksuajat. Uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika piteni hieman ja oli 21 vuotta 5 kuukautta lokakuussa 2020. Tyypillis

Housing loan drawdowns brisk in October30.11.2020 13:00:00 EETPress release

Drawdowns of new housing loans in October 2020 totalled EUR 2 bn, an increase of 5.5% on October a year earlier. On a monthly level, housing loan drawdowns have last been this high in May 2011. Despite the decline in the spring, the current year has been brisk for drawdowns of housing loans. In January–October 2020, new drawdowns were 2% higher than in the same period a year earlier. The annualised agreed rate on new housing loans fell slightly from September, to 0.71% in October 2020. Annual growth in the housing loan stock has picked up, to over 3% in October 2020. In addition to the ample borrowing in early 2020 and recent months, growth has been driven by the popularity of interest-only periods in the spring. The stock of euro-denominated housing loans in October totalled EUR 103.0 bn. Growth in the housing loan stock has partly been underpinned by longer repayment periods. In October 2020, the average repayment period of new housing loans lengthened slightly and was 21 years and 5

Account of the monetary policy meeting, 28-29 October 202026.11.2020 16:00:00 EETUutinen

Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the European Central Bank held in Frankfurt am Main on Wednesday and Thursday, 28-29 October 2020 1. Review of financial, economic and monetary developments and policy options Financial market developments Ms Schnabel reviewed the financial market developments since the Governing Council’s previous monetary policy meeting on 9-10 September 2020. Financial markets had been driven by two opposing forces. On one side, reduced risks of a contested presidential election in the United States and expectations of a large fiscal stimulus programme under a potential Biden presidency had boosted risk sentiment and revived the reflation trade. On the other side, renewed lockdown measures in different countries on the back of a surge in new coronavirus (COVID-19) cases, especially in the euro area, were increasingly reflected in asset price valuations. Unlike in spring, however, so far there had been no widespread flight into safe-h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum