Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 14 april 2022

Rysslands aggression i Ukraina förorsakar enormt stort lidande. Det får även konsekvenser både för ekonomin i och utanför Europa. Konflikten och osäkerhet i samband med detta, leder till kraftigt minskad framtidstro hos konsumenter och företag. Störningar i handel leder till nya brister på material och insatsvaror. Kraftigt stigande priser på råvaror och energi leder till minskad efterfrågan och håller tillbaka produktionen. Hur ekonomin kommer att påverkas beror på hur konflikten utvecklas, hur de aktuella sanktionerna slår samt på möjliga framtida åtgärder. Samtidigt får den ekonomiska aktiviteten fortsatt stöd av att ekonomin åter öppnar upp efter pandemikrisen. Inflationen har stigit markant och kommer att vara fortsatt hög under de kommande månaderna främst p.g.a. en tvär uppgång i energikostnader. Inflationstrycket har intensifierats inom många sektorer.

Vid dagens sammanträde gjorde ECB-rådet bedömningen att inkommande data sedan det förra sammanträdet stärker dess förväntningar om att nettotillgångsköp under APP-programmet (program för köp av tillgångar) bör avslutas under det tredje kvartalet. Framöver kommer ECB:s penningpolitik att vara avhängig av inkommande data och ECB-rådets bedömning av lägesutvecklingen. I det rådande osäkra läget måste ECB-rådet bibehålla handlingsutrymme, möjlighet att gradvis agera och flexibilitet i penningpolitiken. ECB-rådet kommer att vidta samtliga åtgärder som behövs för att fullgöra sitt mandat att upprätthålla prisstabilitet och bidra till att värna den finansiella stabiliteten.

Program för köp av tillgångar (APP)

Månatliga nettoköp inom APP kommer att uppgå till 40 miljarder euro i april, 30 miljarder euro i maj och 20 miljarder euro i juni. Vid dagens sammanträde gjorde ECB-rådet bedömningen att inkommande data sedan det förra sammanträdet stärker dess förväntningar om att nettotillgångsköp under APP-programmet bör avslutas under det tredje kvartalet. Kalibreringen av nettoköpen för det tredje kvartalet kommer att vara databeroende och återspegla ECB-rådets fortlöpande bedömning av utsikterna.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent.

Eventuella justeringar av ECB:s styrräntor kommer att ske en viss tid efter det att ECB-rådets nettotillgångsköp inom APP har avslutats och de kommer att vara avvägda och ske gradvis. ECB:s styrräntebana kommer även framöver att avgöras av ECB-rådets framåtblickande vägledning och strategiska åtagande om stabilisering av inflationen på 2 procent på medellång sikt. Följaktligen förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande nivåer till dess att man ser att inflationen når 2 procent i god tid före slutet av bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på 2 procent på medellång sikt.

Stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

ECB-rådet avser att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom PEPP fram till åtminstone slutet av 2024. Den framtida utfasningen av PEPP-portföljen kommer under alla förhållanden att hanteras så att den inte inverkar på en lämplig penningpolitisk inriktning.

För det fall att fragmentering till följd av pandemin åter skulle uppstå kan närhelst det behövs PEPP-återinvesteringar på ett flexibelt vis justeras över tid, tillgångsklasser och jurisdiktioner. Detta kan inbegripa förvärv av obligationer utgivna av Republiken Grekland över och utöver överrullning av inlösen i syfte att undvika avbrott i förvärv i den jurisdiktionen vilket skulle kunna motverka den penningpolitiska transmissionen till den grekiska ekonomin som håller på att återhämta sig från följderna av pandemin. Nettoköp inom PEPP kan återupptas om det skulle bli nödvändigt för att motverka negativa chocker relaterade till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta övervaka bankernas finansieringsförhållanden och säkerställa att förfall av transaktioner i den tredje serien av riktade långfristiga transaktioner (TLTRO-III) inte hindrar en smidig transmission av penningpolitiken. ECB-rådet kommer även regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen. Som tidigare tillkännagivits räknar ECB-rådet med att de speciella villkor som är tillämpliga inom TLTRO-III upphör i juni i år. ECB-rådet kommer även att bedöma lämplig kalibrering av sitt tvåledade system för reserversättning så att policyn för negativ styrränta inte inskränker på bankers förmedlingskapacitet i ett läge med stor överskottslikviditet.

***

ECB-rådet står redo att vid behov justera alla sina instrument inom sitt mandat för att säkerställa att inflationen stabiliseras på 2-procentsmålet på medellång sikt. Pandemin har visat att när det råder stressade förhållanden har flexibilitet i utformning och genomförande av tillgångsköp bidragit till att motverka försvagad transmission av penningpolitiken och gjort ECB-rådets ansträngningar att nå sina mål mer effektiva. Inom ramen för ECB-rådets mandat kommer under stressade förhållanden flexibilitet att vara ett fortsatt inslag i penningpolitiken närhelst hot mot transmissionen skulle kunna äventyra möjligheten att uppnå prisstabilitet.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Antalet kortbetalningar ökade 202117.5.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Under det första året av coronapandemin avstannade ökningen i antalet kortbetalningar, men 2021 vände kortbetalningarnas antal åter mot tillväxt. År 2021 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 1,9 miljarder kortbetalningar, vilket var 5 % mer än 2020. Kortbetalningarnas totala värde ökade med 9,2 % från 2020 och var sammanlagt 57,0 miljarder euro 2021. Förändringen i kortens användningssätt fortsatte: kontaktlös betalning användes allt oftare 2021 och dess andel av samtliga betalningstransaktioner med kort var redan 59 %. Det genomsnittliga värdet på kontaktlösa betalningar ökade med 3,6 % från 2020 till 15,20 euro 2021.[1] År 2021 var det totala värdet av kontaktlösa betalningar (16,9 miljarder euro) 14 % större än året innan. Kortbetalning på distans blev allt vanligare 2021. Med dator eller mobil enhet initierades 221 miljoner kortbetalningar till ett värde av 7,8 miljarder euro. Antalet sådana kortbetalningar ökade 2021 med 21 % och deras totala värde med 26 % från året innan.

Number of card payments resumed growth in 202117.5.2022 10:00:00 EEST | Press release

During the first year of the COVID-19 pandemic, the growth of the number of card transactions came to a halt, but growth resumed in 2021. In 2021, a total of 1.9 billion card payments were made using Finnish payment cards, that is, 5% more than in 2020. The aggregate value of card payments grew 9.2% from 2020 to stand at EUR 57.0 billion in 2021. The evolution of methods used in card payments continued: contactless payments became increasingly widespread in 2021, and they accounted for 59% of the total number of card payment transactions. The average value of contactless payments rose 3.6% from 2020 to stand at EUR 15.20 in 2021. [1] In 2021, the average value of contactless payments (EUR 16.9 billion) was 14% higher than a year earlier. Remote card payment continued to gain ground in 2021. A total of to 221 million card payments were initiated on a computer or mobile device, with an aggregate value of EUR 7.8 billion. In 2021, the number of these transactions grew by 21% and their ove

Korttimaksujen lukumäärä kääntyi kasvuun vuonna 202117.5.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemian ensimmäisenä vuotena korttimaksujen lukumäärän kasvu pysähtyi, mutta vuonna 2021 korttimaksujen lukumäärä kääntyi jälleen kasvuun. Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin vuonna 2021 yhteensä 1,9 mrd. korttimaksua, mikä oli 5 % enemmän kuin vuonna 2020. Korttimaksujen kokonaisarvo kasvoi 9,2 % vuodesta 2020 ja oli yhteensä 57,0 mrd. euroa vuonna 2021. Korttimaksamisessa käyttötapojen muutos jatkui: lähimaksua hyödynnettiin vuonna 2021 yhä useammin ja sen osuus kaikista korttimaksutapahtumista oli jo 59 %. Lähimaksujen keskimääräinen arvo kasvoi 3,6 % vuodesta 2020 ja oli 15,20 euroa vuonna 2021. [1] Vuonna 2021 lähimaksujen kokonaisarvo (16,9 mrd. euroa) oli 14 % suurempi kuin edellisvuonna. Etäkorttimaksamisen yleistyminen jatkui vuonna 2021. Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettiin 221 milj. korttimaksua, ja niiden arvo oli 7,8 mrd. euroa. Vuonna 2021 tällaisten korttimaksujen lukumäärä kasvoi 21 % ja kokonaisarvo 26 % edellisvuodesta. Sekä lähi- että etämaksam

Inbjudan till medierna till Finlands Banks festseminarium tillägnat Stefan Ingves17.5.2022 09:00:00 EEST | Kutsu

Republikens president har förlänat chefen för Sveriges Riksbank, Stefan Ingves, Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden. Finlands Bank ordnar ett festseminarium tillägnat Stefan Ingves torsdagen den 19 maj kl. 16.00-17.45. Representanter för media är välkomna att följa seminariet, som äger rum i Finlands Banks auditorium på adressen Fredsgatan 19. Seminariet sänds inte på webben, utan det är endast möjligt att delta på plats i Finlands Bank. Centralbankschef Stefan Ingves håller ett anförande med rubriken: Den nya geopolitiska kartan och Nordens ekonomiska framgång. Anförandet kommenteras av Danske Banks forskningschef Heidi Schauman och Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen. Öppningsanförandet hålls av chefdirektör Olli Rehn. Seminariet hålls under Chatham House-regler. Vi ber om anmälan senast den 17 maj här. Intervjuförfrågningar och tilläggsuppgifter: Finlands Banks kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32, jenni.hellstrom@bof.fi.

Kutsu medialle Stefan Ingvesin kunniaksi järjestettävään juhlaseminaariin17.5.2022 09:00:00 EEST | Press Invitation

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkin Stefan Ingvesille, joka toimii Ruotsin keskuspankin pääjohtajana. Suomen Pankki järjestää Ingvesin kunniaksi juhlaseminaarin torstaina 19.5. klo 16.00–17.45. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta, joka pidetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19. Tilaisuutta ei lähetetä verkkolähetyksenä ja siihen voi osallistua vain paikan päällä. Pääjohtaja Stefan Ingves puhuu tilaisuudessa talouden tulevaisuudesta Pohjoismaissa muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman ja Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen esittävät kommenttipuheenvuorot. Tilaisuuden avaa pääjohtaja Olli Rehn. Tilaisuudessa noudatetaan Chatham House -periaatetta. Ilmoittaudu tilaisuuteen 17.5. mennessä. Ilmoittaudu täällä Haastattelupyynnöt ja lisätietoja: Suomen Pankin viestintäpäällikkö Jenni Hellström p. 09 183 2632, jenni.hellstrom@bof.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum