Suomen Pankki

Finlands Bank har ställt upp etappmål för sin egen investeringsportfölj för att uppnå koldioxidneutralitet - investeringar i fossila bränslen begränsas från och med 2022

Dela

Finlands Bank har fattat beslut om etappmål för sin egen investeringsverksamhet för att uppnå koldioxidneutralitet. Målet är att uppnå nettonollutsläpp i investeringsverksamheten senast 2050 och de nu uppställda kortfristiga målen säkerställer att målet uppnås. ”Vi måste redan nu arbeta för att uppnå nettonollutsläpp, fastän tidtabellen för det huvudsakliga målet ligger längre fram i tiden. Med hjälp av etappmålen minskar vi övergångs- och svansriskerna och samlar värdefulla erfarenheter av effekterna av etappmålen”, berättar direktionsmedlem Tuomas Välimäki, som svarar för bankens investeringsverksamhet.

Etappmålen har uppställts med hänsyn till deras effektivitet med tanke på klimatriskerna och med beaktande av tillgångsspecifika särdrag, tillgången på information och effekterna på målen för investeringsverksamheten. För varje tillgångsslag ställdes ett kvalitativt eller kvantitativt mål. Syftet är att ställa fler kvantitativa mål när mer information finns att tillgå om resultaten och effekterna av den första fasen.

Etappmålen ses över och resultaten av dem rapporteras regelbundet. Följande översyn inriktas på de sektorspecifika begränsningarna av bankens direktinvesteringar under 2022 och gäller till exempel oljeborrning i Arktis och andra s.k. okonventionella fossila energikällor. En översyn av de övriga etappmålen görs senast 2025. Etappmålen kan ses över och utvecklas redan betydligt tidigare om portföljstrukturen eller portföljens sammansättning ändras.

Resultaten rapporteras som en del av den allmänna rapporteringen av investeringsverksamheten. Som en del av Eurosystemet har Finlands Bank redan tidigare i år förbundit sig till att rapportera om klimatrisker enligt en gemensam metodologi med centralbankerna i övriga euroländer och ECB samt beräkna koldioxidavtrycket för sin egen investeringsportfölj och publicera beräkningar om den

Genom att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter kan riskerna i investeringsverksamheten bättre hanteras och de stigande förväntningarna på effekterna av centralbankens egen investeringsverksamhet bemötas. De nu uppställda etappmålen stöder Finlands Banks mål för investeringsverksamheten: säkerhet, likviditet, avkastning och hållbarhet. ”Genom att ställa upp ett klimatmål med flera etappmål hanterar vi centralbankens investeringsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Genom att kanalisera penningflöden till koldioxidsnåla investeringar minskar vi klimatriskerna i investeringsportföljen och fungerar därmed som en förebild, en av flera”, säger direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

TABELL: Tillgångsspecifika etappmål

 

Direktinvesteringar

Indirekta investeringar

 

Stater

Statsbundna institutioner

Utlåning till icke-finansiella företag

Aktier

Fastigheter

Övriga

Etappmål för den första fasen

Upprätthålla den offentliga debatten om klimat-förändringen och uppmuntra därmed stater att ställa tillräckligt ambitiösa nationellt fastställda bidrag i enlighet med klimatavtalet från Paris.

Uppmuntra statsbundna institutioner som emitterar värdepapper att ställa klimatmål för sin egen investerings-verksamhet.

Sektorspecifika begränsningar för kol, olja och gas*

(*Energikol högst 2 % av omsättningen,

energianvändning av kol: högst 5 % av omsättningen,

oljeborrning: högst 10 % av omsättningen,

gasproduktion högst 40 % av omsättningen

Alla begränsningar införs under 2022.

Banken tar ställning till okonventionella olje- och gaskällor under 2022, då tillräckliga klimatdata finns tillgängliga.

Mål för minskade utsläpp: 50 %

Investera i produkter eller sådana kapital-förvaltares produkter som har tillräckligt omfattande och ambitiösa klimatmål/klimateffekter

Investera i produkter eller sådana kapitalförval-tares produkter som har tillräckligt omfattande och ambitiösa klimatmål/klimateffekter

Investera i produkter eller sådana kapital-förvaltares produkter som har tillräckligt omfattande och ambitiösa klimatmål/

klimateffekter

Eventuella etappmål för den följande fasen

Kvantitativt mål till exempel genom att justera portföljens viktning

Kvantitativt mål på basis av målen för fas 1

Nya sektorspecifika begränsningar (nya sektorer, skärpning av gällande begränsningar)

Skärpning av målet för minskade utsläpp

   

Tidsplan

Nästa granskningspunkt senast 2025

Nästa granskningspunkt senast 2025

Nästa gransknings-punkt 2022

Nästa gransk-ningspunkt senast 2025

Nästa gransk-ningspunkt senast 2025

Nästa gransknings-punkt senast 2025

Närmare upplysningar lämnas av ledande hållbarhetsexpert Anna Hyrske, telefon 09 183 20 70.

Läs mer:

Pressmeddelande 14 september 2021: Finlands Bank har ställt upp klimatmål för sin investeringsportfölj – att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050

Ansvarsfulla investeringar i Finlands Bank

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bluff- och nätfiskemeddelanden skickas i Finlands Banks namn24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Bluff- och nätfiskemeddelanden har skickats i Finlands Banks namn, där bedragare försöker lura till sig nätbankskoder via länkarna i meddelandena. Finlands Bank är Finlands centralbank och förmedlar inte betalningar från privatpersoner. Finlands Bank ber heller inte om betalning via e-post, meddelar om överföringar till ett konto eller ber om nätbankskoder eller lösenord. Besvara under inga omständigheter sådana meddelanden, utan radera dem genast. Ta kontakt med polisen om du har blivit lurad. Närmare upplysningar lämnas av chefen för intressentkommunikation Iina Lario, telefon 09 183 26 89, e-post: iina.lario@bof.fi

Phishing and fraudulent emails are currently circulating in the name of the Bank of Finland24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Phishing and fraudulent emails are currently circulating in the name of the Bank of Finland. Phishing links in these emails attempt to steal online banking codes or passwords. The Bank of Finland is Finland’s national bank and does not provide payment services to private individuals. The Bank of Finland never sends emails to ask for payment, to notify of an incoming payment or ask a person to submit online banking codes or passwords. If you receive such an email, do not reply to it under any circumstances; simply delete it. Victims of such a fraudulent email are encouraged to contact the police. For further information, please contact Iina Lario, Head of Stakeholder Engagement, tel. +358 9 183 2689, email: iina.lario@bof.fi.

Suomen Pankin nimissä lähetetään huijaus- ja kalasteluviestejä24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Suomen Pankin nimissä on lähetetty huijaus- ja kalasteluviestejä. Viestien linkkien kautta yritetään kalastella verkkopankkitunnuksia. Suomen Pankki on Suomen keskuspankki eikä välitä yksityishenkilöiden maksuliikennettä. Suomen Pankki ei myöskään pyydä maksua sähköpostilla, ilmoita saapuvasta rahasiirrosta tai kysy kenenkään henkilön verkkopankkitunnuksia tai salasanoja. Näihin viesteihin ei tule missään tapauksessa vastata, vaan ne tulee poistaa. Huijauksen uhriksi joutuneita kehotetaan olemaan yhteydessä poliisiin. Lisätietoja antaa sidosryhmäviestinnän ryhmäpäällikkö Iina Lario, puh. (09) 183 2689, sähköposti: iina.lario@bof.fi.

Myntmuseets publikevenemang i vår fokuserar på olika former av pengar, klimatförändringen och Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Andra teman för Myntmuseets publikevenemang våren 2022 är eurons 20-åriga existens, begränsningar i låntagningen och tillsyn av penningtvätt. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Evenemangen äger rum på webben, om inget annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum och börjar kl. 17. Inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. Ti 1.2 Introduktionen av eurosedlar och euromynt Europeiska centralbankens tidigare sedeldirektör Antti Heinonen Ti 15.2 Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt och läget i de offentliga finanserna Byråchef Meri Obstbaum och senior ekonom Jarkko Kivistö, Finlands Bank Ti 1.3 Klimatförändringen och penningpolitiken - mot hållbar tillväxt Direktionsmedlem Tuomas Välimäki Ti 15.3 Digital euro - vad är det? Ledande rådgivare Aleksi Grym, Finlands Bank Ti 22.3 Lånetak, skuldkvotstak, maximal lånetid, amorteri

The Bank of Finland Museum’s events for the public in spring 2022 will focus on different forms of money, climate change and Finland’s long-term economic growth24.1.2022 12:00:00 EET | Press release

The 20-year journey of the euro, restriction of borrowing, and supervision of money laundering will also be highlighted in the Bank of Finland Museum’s spring 2022 events for the public. Through its events for the public, the Bank of Finland seeks to promote financial literacy and awareness of the financial markets.It also hopes to increase dialogue with the general public. The events will be held online, unless otherwise stated,and they will be broadcast from the premises of the Bank of Finland Museum.All of the events will begin at 17.00, and recordings of them will be made available afterwards on the Museum’s website. Tues 1.2. The introduction of euro cash Antti Heinonen, Former Director, Banknotes, European Central Bank Tues 15.2. Finland’s long-term economic growth and current state of public finances Head of Division Meri Obstbaum and Senior Economist Jarkko Kivistö, Bank of Finland Tues 1.3. Climate change and monetary policy – towards sustainable growth Tuomas Välimäki, Member

Rahan eri muodot, ilmastonmuutos ja Suomen pitkän aikavälin talouskasvu esillä rahamuseon kevään yleisötilaisuuksissa24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Rahamuseon kevään 2022 yleisötilaisuuksissa aiheina ovat myös euron 20-vuotinen taival, lainanoton rajoittaminen ja rahanpesun valvonta. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat verkkotapahtumia, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 1.2. Eurokäteisen synty Euroopan keskuspankin entinen setelijohtaja Antti Heinonen ti 15.2. Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö, Suomen Pankki ti 1.3. Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti kestävää kasvua Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki ti 15.3. Digitaalinen euro – mitä se on? Johtava neuvonantaja Aleksi Grym, Suomen Pankki ti 22.3. Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite, maks

Kutsu medialle Suomen Pankin talousosaamiskeskuksen avajaisiin 27.1.202220.1.2022 11:54:41 EET | Kutsu

Suomen Pankin rahamuseossa sijaitseva talousosaamiskeskus aloittaa toimintansa tammikuussa 2022. Tervetuloa seuraamaan verkkotapahtumana järjestettäviä avajaisia 27.1. klo 15.20 alkaen. Tilaisuudessa puhuvat valtiovarainministeri Annika Saarikko, kansliapäällikkö Pekka Timonen oikeusministeriöstä, pääjohtaja Olli Rehn ja talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas Suomen Pankista. Tilaisuuden ohjelman löydät Suomen Pankin verkkosivuilta: https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/Tapahtumalistaus/talousosaamiskeskuksenavajaiset/ Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen keskiviikkona 26.1. klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen. Ilmoittaudu tästä Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Katri Heikkinen, puh. 09 183 2655, katri.heikkinen@bof.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum