Suomen Pankki

Finlands Banks interimsprognos: Energikrisen får den ekonomiska tillväxten att stagnera

Dela

Rysslands anfallskrig har lett till en energikris i Europa. Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, försvagar krisen konjunkturutsikterna för Finland. Den exceptionellt snabba inflationen tär på hushållens köpkraft och konsumenternas förtroende ligger på en mycket låg nivå, vilket minskar den privata konsumtionen.

Tack vare den starka utvecklingen under första halvåret 2022 blir den ekonomiska tillväxten 2,2 % för hela det innevarande året. Tillväxtutsikterna för Finland har försämrats under sommaren. Energikrisen och den accelererande inflationen ökar risken för recession. Till följd av den vikande konjunkturen krymper ekonomin med 0,3 % under 2023, men växer igen under 2024 med 1,1 %.

Inflationen är fortsatt snabb. Uppåttrycket på konsumentpriserna kommer att lätta först under nästa år i takt med att energiprisökningen saktar in och efterfrågan dämpas. Inflationen stiger till 7 % i år och ligger ännu nästa år på drygt 4 %. Inflationsprognoserna präglas av stor osäkerhet på grund av energikrisen i Europa.

Medvinden för arbetsmarknaden avtar. Den vikande konjunkturen varslar om ett slut på den gynnsamma sysselsättningsutvecklingen. Mot bakgrund av företagens svårigheter att hitta yrkeskunnig arbetskraft kan sysselsättningen dock reagera något svagare på det försämrade konjunkturläget om företagen försöker hålla kvar sina arbetstagare trots det svåra läget. Totalt sett blir sysselsättningsgraden något sämre nästa år.

De största riskerna med prognosen är förenade med energikrisen och hur den utvecklar sig. Om energipriserna stiger kraftigare än beräknat och perioden med hög inflation blir längre än vad som förutspås, försvagas hushållens köpkraft och den ekonomiska tillväxten ytterligare.

Ytterligare upplysningar:

Prognoschef Meri Obstbaum

meri.obstbaum@bof.fi

+35891832363

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

En åldrande befolkning och svag produktivitet dämpar tillväxtutsikterna för Finland22.11.2022 12:30:00 EET | Tiedote

Brant stigande energi- och livsmedelspriser, flaskhalsar i utbudet och återvändande efterfrågan efter pandemin har ökat pristrycket betydligt och drivit upp inflationen i både euroområdet och Finland till en alltför hög nivå. I oktober var inflationen i euroområdet redan 10,7 %. Därför har penningpolitiken stramats åt efter flera år av penningpolitisk stimulans. ”I Europeiska centralbankens råd inledde vi en normalisering av penningpolitiken i december 2021. Vi fortsätter processen konsekvent och målmedvetet för att inflationen ska stabilisera sig i enlighet med vårt mål 2 % på medellång sikt”, förklarar Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. Före räntehöjningarna som inleddes i juli var ECB:s viktigaste styrränta negativ och låg på –0,5 %. För närvarande är denna inlåningsränta som bankerna betalar centralbanken 1,5 %. Vi kommer sannolikt att fortsätta att höja styrräntorna ytterligare. Höjningstakten beror på inflationsutvecklingen och det ekonomiska läget. Bland de utmaningar som Fi

Population ageing and weak productivity are blunting Finland’s longer term growth outlook22.11.2022 12:30:00 EET | Press release

Steeply rising energy and food prices, supply bottlenecks and the post-pandemic recovery in demand have added considerably to price pressures, driving up inflation in the euro area and in Finland to levels that are far too high. In October, the inflation rate in the euro area was already 10.7%. This is why monetary policy is being tightened after several years of an accommodative monetary policy stance. “In the Governing Council of the European Central Bank, we began the process of normalising monetary policy back in December 2021. That process is now being taken forward consistently and purposefully to ensure that over the medium term inflation stabilises at the 2% target we have set,” explains Governor of the Bank of Finland Olli Rehn. Before starting to raise interest rates in July, the ECB’s most important policy rate was negative: ‑0.5%. This deposit facility rate is currently at 1.5%. Key ECB interest rates are likely to be raised still further. The pace at which this is done wil

Väestön ikääntyminen ja heikko tuottavuus vaimentavat Suomen talouden pidemmän aikavälin kasvunäkymiä22.11.2022 12:30:00 EET | Tiedote

Energian ja elintarvikkeiden jyrkästi nousevat hinnat, tarjonnan pullonkaulat ja pandemian jälkeinen kysynnän elpyminen ovat lisänneet hintapaineita merkittävästi, ja inflaatio on kiihtynyt sekä euroalueella että Suomessa aivan liian nopeaksi. Lokakuussa inflaatio oli euroalueella jo 10,7 %. Sen vuoksi rahapolitiikkaa on kiristetty usean elvyttävän vuoden jälkeen. ”Aloitimme Euroopan keskuspankin neuvostossa rahapolitiikan normalisoinnin vuoden 2021 joulukuussa. Sitä viedään nyt eteenpäin johdonmukaisesti ja määrätietoisesti, jotta inflaatio vakaantuisi keskipitkällä aikavälillä 2 prosentin tavoitteemme mukaiseksi”, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn eduskunnan talousvaliokunnan kuulemisessa. Ennen koronnostojen aloittamista heinäkuussa EKP:n tärkein ohjauskorko oli negatiivinen, –0,5 %. Tällä hetkellä tämä pankkien keskuspankille maksama talletuskorko on 1,5 %. Ohjauskorkoja nostetaan todennäköisesti vielä lisää. Nostamistahti riippuu inflaatio- ja talouskehityksestä. Suomen haa

IMF:s kommentarer om Finlands ekonomi17.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök i Finland har överlämnat sina kommentarer om det ekonomiska läget och den finansiella stabiliteten i Finland till myndigheterna. Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadspartner, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska. Kommentarerna på engelska har i sin helhet lagts ut både på IMF:s webbplats (www.imf.org) och på Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi). Sammandrag på svenska (inofficiell översättning) (pdf) Kommentarer på engelska (pdf)

The IMF's concluding statement on the Finnish economy17.11.2022 10:00:00 EET | Press release

The International Monetary Fund’s (IMF) delegation currently visiting Finland has submitted its concluding statement on the Finnish economy and the stability of the financial sector to the authorities. The statement is based on discussions held by IMF representatives with Finnish authorities as well as representatives of social partners, private financial institutions, research institutes and other relevant parties. The concluding statement can be accessed in full on the IMF’s and Bank of Finland’s websites (www.imf.org) and (www.suomenpankki.fi), respectively. Concluding Statement (PDF) Summary (PDF)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum