Finnvera Oyj

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Jaa

Finnvera-konserni, pörssitiedote 26.2.2020

Finnvera-konsernin toiminta­kertomus ja tilinpäätös 2019

Pk-yritysten ja viennin rahoitus kasvoi – positiivinen tulos kasvattaa Finnveran riskipuskureita

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille kääntyi kasvuun vuonna 2019 muutaman vuoden tauon jälkeen. Myös suuryritysten vientikauppoihin myönnetty rahoitus kasvoi edellisvuodesta. Kasvua selittää erityisesti risteilyvarustamojen investointiaalto.

Tammikuusta 2020 maailmalla levinnyt koronavirus osoitti, että globaalit tapahtumat koskettavat yrityksiä myös meillä – konkreettisimmin matkailua ja risteilyalustoimialaa. Viruksen kokonaisvaikutukset selviävät myöhemmin. Rahoittajan kannalta keskeistä on arvioida vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Finnveralla on nostettuja alus- ja telakkavastuita noin 3,7 miljardia euroa, ja lisäksi pitkälle tulevaisuuteen ulottuva sopimus- ja tarjouskanta.

Toimintaamme ohjaa itsekannattavuus, joka varmistetaan riskienhallinnalla, riskien huolellisella analysoinnilla ja muun muassa jälleenvakuutuksilla. Finnveran kumulatiivinen itsekannattavuus on toteutunut yhtiön 20 toimintavuoden aikana.

Vuosi 2019 oli Finnveralle taloudellisesti hyvä. Finnvera-konsernin tulos oli 94 miljoonaa euroa (98). Emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk- ja midcap-liiketoiminnan tulos oli 17 miljoonaa euroa (-4) ja emoyhtiön suuryritykset-liiketoiminnan sekä tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n tulos oli yhteensä 77 miljoonaa euroa (103). Toiminnan aikana kertyneet puskurivarat mahdollisten tappioiden varalle olivat vuoden lopussa 1,9 miljardia euroa.

Risteilyalusten pitkät toimitusajat ovat sitoneet Finnveran viennin rahoituksen valtuuksia. Eduskunta päätti vuodenvaihteessa lakimuutoksesta, jolla vientitakuuvaltuutemme nousi 27 miljardista 38 miljardiin euroon vuoden 2020 alusta. Luvut ovat suuria, mutta tarvitsemme valtuuksia, jotta pystymme yhdessä suomalaisten telakoiden kanssa mahdollistamaan olemassa olevat tilaukset ja palvelemaan myös muita toimialoja ja pk-yrityksiä. Viennin rahoituksen vaikuttavuus ulottuu laajalle alihankintaverkostojen ja työpaikkojen myötä, mikä vahvistaa sen merkitystä kansantaloudelle.

Myönsimme pk- ja midcap-yrityksille rahoitusta lähes miljardi euroa. Painopiste oli strategiamme mukaisesti yli 80-prosenttisesti aloittavissa, kasvavissa, kansainvälistyvissä ja muutoshakuisissa yrityksissä sekä omistajanvaihdoksissa. Kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille myönnetyn rahoituksen osuus pk-rahoituksesta nousi 45 prosenttiin. Myös omistajanvaihdoksia rahoitettiin ennätysmäärä. Yksi vuoden kohokohdista oli vakuudettoman pk-takauksen lanseeraus syyskuussa 2019. Pk-takaus on kasvuhakuisille yrityksille suunnattu 80 prosentin takaus, jota yritys hakee pankin kautta Finnverasta enintään 150 000 euron lainalle. Pk-takaus tukee osaltaan tavoitettamme, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.

Finnveran kokonaisvastuut vuoden 2019 lopussa olivat sitovat rahoituslupaukset mukaan lukien 27,5 miljardia euroa. Noin puolet kokonaisvastuista oli vientiyritysten tuleviin toimituksiin liittyviä sitovia rahoitustarjouksia tai sopimuksia.”

Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys
1-12/2019 (1-12/ 2018)

 • Myönnetyt lainat ja takaukset: 794 Me (765), muutos 4 %
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 5 442 Me (3 145), muutos 73 %
 • Myönnetyt vientiluotot: 2 491 Me (2 197), muutos 13 %
  • Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu
  • Vientitakuiden ja -luottojen määrän vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen

31.12.2019 (31.12.2018)

 • Vastuukanta, pk- ja midcap-yritysten lainat ja takaukset: 1 928 Me (1 974), muutos -2 %
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sisältäen pk- ja midcap-vientitakuut: 25 489 Me (23 631), muutos 8 %
  • Tästä alus- ja telakkavastuiden osuus 13 786 Me (12 835)
  • Nostetut vastuut 11 443 Me (10 275), muutos 11 %, tästä alus- ja telakkavastuiden osuus 3 669 Me (3 005)
  • Nostamattomat vastuut 9 486 Me (9 474) ja sitovat tarjoukset 4 560 Me (3 881), muutos yhteensä 5 %, näistä alus- ja telakkavastuiden osuus yhteensä 10 117 Me (9 830)
 • Vastuukanta, nostetut vientiluotot: 7 299 Me (5 981), muutos 22 %
Finnvera-konserni, vuosi 2019 (vs. 2018)

Tilikauden tulos
94 Me
(98), muutos -4 %
Taseen loppusumma
12,7 Mrd. e
(11,0), muutos 15 %
Henkilöstö
keskimäärin
364
(372), muutos -2 %
Vapaa oma pääoma ja
valtiontakuurahasto
1,9 Mrd. e
(1,8), muutos 6 %
Kulu-tuotto-suhde
25,4 %
(29,3), muutos -3,9 %-yks.
Omavaraisuus
11,6 %
(12,3), muutos -0,7 %-yks.
Rahoituksen
kohdentaminen
86 %*
(87), muutos -1 %-yks.
NPS-indeksiluku
(net promoter score)
64
(70), muutos -6 pistettä
*Pk- ja midcap-rahoituksesta kohdistui aloittaviin, kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin

Finnvera-konsernin vuoden 2019 tulos oli 94 miljoonaa euroa (98), joka oli 4 prosenttia edellisvuoden tulosta pienempi. Tuloksen muodostumiseen vaikuttivat edelliseen vuoteen verrattuna merkittävimmin luotto-, takaus- ja takuukannan toteutuneiden ja odotettavissa olevien tappioiden kasvu, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen erien positiiviset arvonmuutokset sekä vienti- ja erityistakaustoiminnan nettopalkkiotuottojen korkeampi määrä. Konsernin tuloksesta 22 miljoonaa euroa kertyi heinä–joulukuussa ja 72 miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa. Toisen puolivuosikauden selkeästi pienempi tulos johtui erityisesti vastuukannan odotettavissa olevien tappioiden kasvusta ja käypään arvoon arvostuksista.

Finnvera-konserni
Tuloskehitys
H2/2019
Me
H1/2019
Me
Muutos
%
H2/2018
Me
2019
Me
2018
Me
Muutos
%
Korkokate 22  19 18 %  19  41  42 -2 %
Palkkiotuotot ja -kulut, netto  72  68 6 %  70  141  135 4 %
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot  -6  17 139 %  -9  10  -9 220 %
Hallintokulut  -19  -23 -14 %  -23  -42  -46 -8 %
Liiketoiminnan muut kulut ja poistot  -10  3 -429 %  -2  -7  -5 42 %
Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot yhteensä, netto  -42  -2 -  -7  -43  -22 99 %
Liikevoitto  23  77 -70 %  49  100  100 0 %
Tilikauden voitto  22  72 -70 %  49  94  98 -4 %

Rahoituksen näkymät

Ennusteiden mukaan vuosi 2020 on Suomen taloudessa edellisvuotta vaisumpi. Esimerkiksi Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön ennusteet Suomen bruttokansantuotteen kasvusta vuonna 2020 ovat alentuneet noin yhden prosentin tasolle. Myös teollisuustuotannon uusien tilausten lasku viittaa kasvun taittumiseen.

Yritysten kasvumahdollisuuksien ylläpitämiseksi Finnveran strategisena tavoitteena on kohdentaa pk- ja midcap-rahoituksesta 80 prosenttia aloittaviin, kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin sekä omistajavaihdoksiin ja investointeihin. Pyrimme erityisesti huolehtimaan, että investoinnit ja kansainvälinen kasvu saavat rahoitusta kuluvana vuonna ja varaudumme ottamaan hankkeista aiempaa suurempia rahoitusosuuksia liiketoiminnallisten kannattavuusedellytysten täyttyessä. Pienemmissä rahoitustarpeissa Finnveran painopiste on takausten tarjoamisessa. Syksyllä 2019 markkinoille tuodun pk-takauksen tarjonnan ja tunnettuuden lisääminen on vuoden 2020 keskeinen tavoite. Työ viennin rahoituksen palveluita käyttävien pk-yritysten määrän kasvattamiseksi jatkuu. Finnvera tarjoaa edelleen aktiivisesti vientikauppojen rahoituksen ja riskeihin varautumisen neuvontapalveluja. Yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvän rahoituksen kysynnän odotetaan pysyvän korkealla. EU-takausinstrumenttien käytöllä voi olla vaikutusta Finnveran rahoituksen kysyntään. Tärkeintä on rahoitusmarkkinoiden monipuolisuus ja yritysten rahoituksen saatavuus.

Viennin rahoitusvaltuuksien korotus vuoden 2020 alusta antaa Finnveralle mahdollisuudet vastata kysyntään. Vientitakuiden ja -luottojen myöntämisen arvioidaan jatkuvan vahvana vuonna 2020 ja takuiden kysynnän keskittyvän jatkossakin alus- ja telakka-, tele- ja metsätoimialoille. Kokonaisvolyymiin vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen ja ajoittuminen. Alueellisesti rahoituksen odotetaan keskittyvän Yhdysvaltoihin ja Latinalaiseen Amerikkaan. Maailmantalouden epävarmuus tukee vientitakuulaitoksen takaaman rahoituksen kysyntää poliittisten riskien maissa.

Tammikuusta 2020 levinnyt koronavirus voi vaikuttaa maailmantalouteen laajasti. Kokonaisvaikutukset selviävät myöhemmin. Rahoittajan kannalta keskeistä on seurata tilannetta aktiivisesti ja arvioida vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Strategiaa toteutetaan konsernissa suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020, ja toiminnan odotetaan olevan itsekannattavaa myös kuluvalla tilikaudella. Tappioiden toteutumiseen ja odotettavissa olevien tappioiden kehitykseen liittyy epävarmuutta, mikä saattaa vaikuttaa tuloksen muodostumiseenmerkittävästikin.

Lisätiedot:
Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Finnvera-konsernin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.–31.12.2019 (PDF)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Vuosikertomus on saatavissa suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.finnvera.fi/tulosraportit

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Kuvat

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Finnvera tekee päivittäin yli 400 rahoituspäätöstä – noin puolet hakemuksista liittyy nyt uusien luottojen takauksiin26.3.2020 11:00:26 EETTiedote

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita myöntämällä takauksen yrityksen pankkilainalle. Hakemusmäärät ovat moninkertaistuneet, ja kaikkiaan kahden viikon aikana rahoitushakemuksia on tullut yli 4 000 kappaletta, kun normaalisti viikossa käsitellään noin 300 hakemusta.

Finnvera rekrytoi vuokratyövoimaa hakemusruuhkan purkamiseksi20.3.2020 15:45:58 EETTiedote

Finnveran rahoitushakemusmäärät ovat jopa kymmenkertaistuneet, kun yritykset hakevat muutoksia maksuohjelmiin ja uutta rahoitusta pankkien kautta haettavalla takauksella. Finnveran kotimaan rahoitusvaltuutta nostettiin tänään 12 miljardiin euroon, ja lisääntyneiden valtuuksien myötä odotamme hakemusvirran kasvavan vielä merkittävästi. Hakemusten käsittelyyn tarvitaan nyt lisäresursseja, ja Finnvera on käynnistänyt haun vuokratyövoiman saamiseksi ulkoisen kumppanin kanssa.

”Kriisi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan” – Katso kysymyksiä ja vastauksia koronan vaikutuksiin yrityksen taloudessa17.3.2020 10:52:20 EETTiedote

Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia, miten yritys voi toimia koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa ja miten Finnveran rahoitusta voi hyödyntää. Finnveran pk-yritysten rahoitusmahdollisuus nousi 2 miljardista reiluun 4 miljardiin euroa. Haluamme osaltamme auttaa yritykset vaikean tilanteen yli, jotta yrityksillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa toimintaansa, kun koronaviruksen aiheuttama kriisitilanne normalisoituu.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme