Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

För att få kunnig arbetskraft till Österbottens NTM-centrals område behövs det att de högskoleutbildade stannar kvar i området och att de internationella personernas talanger tillvaratas bättre (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom området för NTM-centralen i Österbotten finns det ett stort behov av kunnig arbetskraft. På arbetskraftsbehoven kan man i framtiden svara bl.a. genom att locka de högskoleutbildade personerna att stanna inom området och genom att stödja företagen till exempel vid internationella rekryteringar och med utbildningsbehov. Inom området finns det gott samarbete, smidighet, företagsamhet och tjänster, men regionen borde marknadsföras vid rekrytering av kunnig arbetskraft så att hela livsmiljön görs synlig.

Inom området för NTM-centralen i Österbotten genomfördes hösten 2020 en utredning där focus låg på kartläggningen av företagens kompetensbehov samt på de åtgärder som företagen genomfört för att man i framtiden inom området försäkrar sig om tillgången på kunnig arbetskraft. Utredningen genomfördes av en konsultbyrå för regional utveckling MDI. Bakom detta utredningsarbete var sysselsättningens utveckling inom området för NTM-centralen i Österbotten, vilket har varit bra under hela 2010-talet. Speciellt under slutet av årtiondet ökade sysselsättningsgraden märkbart inom området och den var bland de bästa i hela landet. Detta syns i företagen inom området ställvis som brist på kunnig arbetskraft.

Inom området för NTM-centralen i Österbotten ökade andelen sysselsatta på 2010-talet kraftigt och antalet arbetslösa minskade. Landskapens sysselsatta arbetskraft har inte minskat, även om landskapens befolkning i arbetsför ålder samt arbetskraften minskade betydligt. En viktig arbetskraftsreserv bildar i framtiden de som flyttat bort för att studera, och som kunde flytta tillbaka till dessa landskap. Sysselsättning av högskoleutbildade inom området är en helhet som det lönar sig att betrakta med tanke på om möjligheterna till högskoleutbildning motsvarar regionens behov, och inom vilka branscher på områdets arbetsmarknad man kunde främja sysselsättningen av de nyutexaminerade. Av de invandrare som flyttar till Österbottens NTM-centrals område blir en betydande del tillfälligt antingen arbetslösa eller utanför arbetskraften. Inom området borde man satsa mer på sysselsättning av invandrare och integration.

Som en del av utredningen riktades till företagen en elektronisk enkät som kartlade kompetensbehoven. Förutom detta intervjuades en grupp nyckelpersoner inom båda landskapen. Även en statistisk arbetskraftsprognos till år 2030 som baserar sig på befolkningsprognos genomfördes. Mot slutet av utredningen arrangerades också en workshop för att definiera utvecklingsåtgärderna.

Centrala ärenden som dök upp i intervjumaterialet var till exempel att locka högskoleutbildade till området, rekryteringsbehoven inom olika branscher, såsom arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen samt utvidgande av internationella rekryteringsprocesser. Som positiva saker lyftes fram det goda regionala samarbetet, låg hierarki, smidighet, företagsamhet och tjänster som fungerar bra. De som intervjuades upplevde ändå att sysselsättningen kunde stödas med modigare åtgärder och att området i fortsättningen borde marknadsföras så att hela livsmiljön tas i beaktande, inte bara arbetsplatserna.

I enkäten som riktades till företagen framkom tre viktiga saker: att stödja företagens utbildningsbehov, att aktivt öka samarbetet med läroanstalterna samt att klargöra och påskynda de internationella rekryteringsprocesserna. Angående utbildningarna önskar företagen stöd till exempel i att dela information, att göra det lättare att söka sig till utbildning och att försnabba processerna. Många företag ser internationella rekryteringar som potential, men de har ännu inte förverkligat dem på grund av brist på stöd och kunskaper.

På basis av workshoparbetet valdes de tre viktigaste teman för åtgärderna. På basis av diskussionerna valdes följande teman: att göra regionen mera lockande, att få de högskoleutbildade stanna kvar efter att de nyutexaminerat sig samt att man bättre tar vara på invandrarna och de internationella talangerna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för januari: Andelen arbetslösa arbetssökande inom området den lägsta i Finland (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av januari sammanlagt 9 765 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 178 fler (+ 28,7 %) än för ett år sedan, men 2087 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 55,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa i genomsnitt med 32,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den längsta i Finland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,7 %.

Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömien työhakijoiden osuus alueella Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 9765 työtöntä työnhakijaa. Se on 2187 enemmän (+ 28,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, mutta 2087 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 55,9 %). Koko maassa työttömien määrä lisääntyi keskimäärin 32,2 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,7 %.

SMF-företagens utsikter är ljusa inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

SMF-företagsbarometern som beskriver de små och medelstora företagens situation och stämning har publicerats. I SMF-företagsbarometern har man utrett de finländska små och medelstora företagens uppfattningar bland annat om den allmänna konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen vid det egna företaget. Utredningen har genomförts av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Trots utmaningar gjorde företag i Österbotten och Mellersta Österbotten investeringar och efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade: I fjol beviljades över 198 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ger årligen ut en publikation med uppgifter om den finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikationen omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens NTM-centrals område. I fjol beviljades över 198 miljoner euro i finansiering och över 60 euro i coronafinansiering till Österbottens NTM-centrals område.

Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset investoivat ja työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi: Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa ja koronarahoitusta yli 60 miljoonaa.

Sysselsättningsöversikt för december: I december ökade arbetslösheten fortsättningsvis, men samtidigt ökade antalet lediga arbetsplatser en aning (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.1.2021 08:01:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av december sammanlagt 11 852 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 997 fler (+ 50,9 %) än för ett år sedan och 1 591 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 61,2 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 38,7 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland (10,3 %). Motsvarande andel i hela landet var 13,6 %.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum