Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Förbättring av riksväg 8 i Karleby, vägplanen är under arbete

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten har påbörjat utarbetningen av vägplanen för Karleby i början av år 2021. Planeringen görs i nära samarbete med Karleby stad. I början av november ordnas ett informationsmöte för allmänheten.

Vägplanens aktiva skede har startat i början av år 2021.  Planen blir färdig under våren 2022.
Vägplanens aktiva skede har startat i början av år 2021. Planen blir färdig under våren 2022.

Riksväg 8 är huvudtrafikleden i västra Finlands kustområde och vägen är en del av det övergripande nätverket TEN-T.Vid Karleby går största delen av vägtransporterna till och från hamnen i Karleby via riksväg 8 till landsväg 756.I nuläget har den långväga riksvägstrafikens och hamntrafikens smidighet och resetidernas förutsägbarhet försämrats.

Problemen med huvudanslutningarnas funktionsduglighet avspeglas också på trafiksäkerheten längs riksväg 8, som är sämre än genomsnittet jämfört med andra motsvarande huvudvägar.I planeringsområdet finns bostadshus också i trafikbullerområdet.

Detaljerade planer i vägplanen

Vägplanens aktiva skede har startat i början av år 2021.Planen blir färdig under våren 2022.

Utarbetning av vägplan innebär att förbättringsåtgärdernas noggranna läge längs riksvägen och detaljerade lösningar planeras.Principiella lösningar i tidigare planer styr planeringen, men deras funktionsduglighet granskas noggrannare skala.En lagakraftvunnen vägplan ger väghållaren rätt att ta vägområdet i sin besittning och bygga vägen.

Vägplanens planeringsområde gränsar på riksväg 8 i väster till den södra och västra delen av rondellen i Kyrklunden och i norr till anslutningen till riksväg 28.Planeringsavsnittet på riksväg 8 är cirka 13 kilometer långt.

I vägplanen kvarstår riksvägsförbindelsen i sin nuvarande sträckning.I grundlösningen är riksväg 8 i centrum av Karleby en fyrfilig väg med dubbla körbanor och anslutningarna till vägen förbättras.Vid centrum i Karleby granskas också gatunätsarrangemangen i närheten av riksväg 8.Mellan anslutningarna till riksvägarna 13 och 28 kvarstår riksvägens nuvarande genomskärning och förbättringsåtgärderna riktas till anslutningarna och de privata vägarrangemangen.   

Man förbereder sig på en omfartsväg i Karleby, men de nuvarande trafiklederna utvecklas såväl ur den långväga trafikens som ur den interna tätortstrafikens synvinkel, eftersom det ännu inte är aktuellt att bygga en omfartsväg.Genom att förbättra den nuvarande riksvägen tryggas verksamhetsförutsättningarna för den nuvarande riksvägen och den anslutande markanvändningen ända tills att omfartsvägen kan byggas och även efter då den nuvarande vägen betjänar lokaltrafiken.

Planen utvecklas tillsammans

Områdets invånare och andra intressegrupper har möjlighet att delta i planeringen och bedömningen av konsekvenser.Projektets växelverkan omfattar kommunikation som genomförs på olika sätt, informationssökning och deltagande samt samarbete mellan myndigheter.Det är särskilt viktigt med respons och diskussion om lösningen för att man ska uppnå ett gott resultat och respons tas emot under hel planeringens förlopp.

Informationsmötet för allmänheten om vägplanen ordnas 4.11.2021 kl. 17–19 i Karleby stadshus i Kokkolasalen (Salutorget 5).

Under infomötet presenterar planerarna projektets bakgrund, mål och preliminära planutkast, efter vilket frågor kan ställas och kommentarer ges om planeringen.Under evenemanget beaktas coronarekommendationerna och deltagarna rekommenderas starkt att använda ansiktsmask.Materialet som presenteras vid informationsmötet finns också på förhand på projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/forbattring-av-rv-8-vid-karleby

Under informationsmötet presenteras också kartresponssystemet LOUHI, i vilket det är möjligt att ge respons elektroniskt. (https://vt8-kokkola-ts.sitowise.com/?setlanguage=sv#) Via karttjänsten som är lätt att använda kan man fritt titta på planen och ge kommentarer.I arbetets huvudskeden uppdateras planutkasten i karttjänsten och man kan ladda ner aktuella planutkast i pdf-form.

Kontakter

Mer information

NTM-centralen i Södra Österbotten, projektchef Hanna Kauppila, puh. 0295 027 723, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Karleby stad, stadsplaneringschef Jouni Laitinen, tfn 044 7809 360, fornamn.efternamn@kokkola.fi

Sitowise Oy, projektchef för planeringen Maija Ketola, puh. 020 747 6131, fornamn.efternamn@sitowise.com

Bilder

Vägplanens aktiva skede har startat i början av år 2021.  Planen blir färdig under våren 2022.
Vägplanens aktiva skede har startat i början av år 2021. Planen blir färdig under våren 2022.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat23.11.2021 08:52:45 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum