Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har under det gångna året investerat i energieffektiva lösningar samt satsat på utvecklandet av kompetens och arbetskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har satsat på att förbättra konkurrenskraften och på energieffektiva lösningar under årets första halvår. Sysselsättningsläget inom området för NTM-centralen i Österbotten är bland de bästa i landet och det har funnits efterfrågan på tjänster.

Trots den instabila världssituationen har företagarna inom vårt område investerat aktivt.
Trots den instabila världssituationen har företagarna inom vårt område investerat aktivt.

Företagen på landsbygden har satsat på klimatsmarta lösningar  

Med landsbygdsfondens medel har man finansierat åtta nya utvecklingsprojekt. Projekten har haft att göra med till exempel utvecklandet av kompetensen hos landsbygdsföretagare och lantbrukets klimatsmarta lösningar. Projekten innehåller också tre bredbandsinvesteringar för landsbygden som finansierats medåterhämtningsmedel. 

Under årets första halvår till juni månad har man beviljat sammanlagt 1,3 miljoner euro i företagsstöd till landsbygden från landsbygdsprogrammet för 2014–2020 av medel för övergångsperioden 2021–2022. Stöd har beviljats för utvidgningsinvesteringar av landsbygdsföretagen och för projekt som stöder tillväxten speciellt för företag inom metallbranschen. Leader-gruppernas företagsfinansiering har mångsidigt riktats till olika branscher, bl.a. har man beviljat stöd för investeringar till företagen inom turistbranschen. Till landsbygdens mikro- och småföretag har NTM-centralen beviljat återhämtningsmedel sammanlagt 1,3 milj. euro för ibruktagandet av resurseffektiv teknologi och miljövänliga energilösningar. Återhämtningsstöd har beviljats bl.a. för inledandet av biogasproduktion, för att övergå till förnybar energi och för att öka användningen av förnybar energi vid företag, såsom anskaffning av solpaneler och ibruktagande av bergvärme. 

Gårdarna har fortfarande under det gångna året aktivt ansökt om investeringsstöd bl.a. för mjölkhushållning, växthus och övriga produktionsbyggnader. Antalmässigt riktade sig det största antalet ansökningar till täckdikningar och energiinvesteringar, speciellt i solpaneler. Positiva beslut har hittills gjorts knappt 200 st., i bidrag har beviljats 7,9 miljoner euro och räntestödslån 6,6 miljoner euro. Startstöd till unga jordbrukare har beviljats till 9 jordbrukare. 

- Trots den instabila världssituationen har företagarna inom vårt område investerat aktivt. På grund av kostnads- och energikrisen har många företag övergått till nya energieffektiva energilösningar såsom biogasproduktion och anskaffning av solpaneler.  Med EU:s återhämtningsmedel har vi kunnat finansiera många miljövänliga energilösningar samt även bredbandsinvesteringar inom landsbygden, berättar Karin Kainlauri som är chef för landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten.  

Intresset för ekoproduktionen har förblivit oförändrat

Det har inkommit 1 085 st. förhandsanmälningar till Jordbruksrådgivningen (Råd 2020). Utbetalningar har gjorts för över 310 000 e. Användningen av Råd 2020 har ökat och med hjälp av den har man i stor omfattning kunnat utnyttja experter. Med hjälp av tjänsten har man kunnat öka kännedomen bl.a. om gårdens modernisering och förbättring av konkurrenskraften, om utnyttjande av miljöns mångfald samt om förbättring av produktionsdjurens välmående.

Växthusstöd har betalats på normalt sätt, i förskott betalades ca 10 miljoner euro. Detta år betalas ännu en tilläggsbetalning i augusti (som en del av regeringens försörjningsberedskapspaket till jordbruket) och slutbetalning i oktober. Det har inte blivit någon stor ändring i antalet gårdar jämfört med föregående år.  

På våren betalades i sin helhet den sista delen vad gäller stöden för år 2021: miljöavtalen och ersättning för ekologisk produktion samt ersättningar för ekologisk husdjursproduktion. Under denna ansökningsrunda var det möjligt att ansöka om nya femåriga miljöavtal genom vilka man strävar efter att upprätthålla naturens mångfald och landskapet. Inom området för NTM-centralen i Österbotten kom det sammanlagt 7 ansökningar. 

I vårens stödansökan var det också möjligt att ansöka om nya femåriga förbindelser gällande ekologisk produktion. Det ansöktes om nya förbindelser, men nästan lika många tidigare ekoproducenter avstod från sina förbindelser. Åkerarealen för ekoproduktion ökade dock en aning, när det till de ikraftvarande förbindelserna sammanfördes nya skiften. 

Efterfrågan på TE-tjänsterna håller på att öka 

Under första hälften av år 2022 är 16,2 miljoner sysselsättningsanslag bundna till TE-tjänsterna. Detta är 2,3 miljoner mer än under motsvarande tidpunkt förra året. Efterfrågan på lönesubventioner har återhämtat sig efter att den värsta coronatiden är över. Efterfrågan på Rekry- och PrecisionsUtbildningar är fortsatt livlig, och genom dessa utbildningsformer som förverkligas i samarbete med företagen kan man snabbt svara på företagens behov av arbetskraft. Det goda sysselsättningsläget har resulterat i att man tidvis hamnat att ändra urvalskriterierna samt flytta fram inledandet av utbildningarna.

- Utbudet på TE-tjänster har varit stort. I och med ibruktagandet av den nya servicemodellen kommer man att träffa kunder oftare, och då kan man erbjuda kunden flera alternativ för att kartlägga, utveckla samt öka kompetensen, berättar Hanna Auronen, chef för arbetsliv och kompetensenheten vid NTM-centralen i Österbotten.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Trots den instabila världssituationen har företagarna inom vårt område investerat aktivt.
Trots den instabila världssituationen har företagarna inom vårt område investerat aktivt.
Ladda ned bild

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten och Försvarsutbildning (MPK) vill utöka jordbruksföretagarnas beredskapskunskap – kurser för jordbrukare ordnas i samarbete med olika aktörer (Österbotten, Mellersta Österbotten)23.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

NTM-centralen i Österbotten ordnar tillsammans med Försvarsutbildningens (MPK) försvarsdistrikt i Österbotten regelbundet beredskapskurser för jordbrukare i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Nästa kurs ordnas i Närpes den 30.11.2022. År 2023 ordnas en kurs i Nykarleby den 19.1.2023 och en i Kannus den 15.11.2023.

Pohjanmaan ELY-keskus ja Maanpuolustuskoulutus (MPK) pyrkivät lisäämään maatalousyrittäjien varautumisosaamista– viljelijöille järjestetään koulutuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskus järjestää yhdessä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kanssa säännöllisesti varautumiskoulutuksia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan viljelijöille. Seuraava koulutus järjestetään Närpiössä 30.11.2022. Vuonna 2023 koulutuksia järjestetään Uudessakaarlepyyssä 19.1.2023 ja Kannuksessa 15.11.2023.

Sysselsättningsöversikt för oktober månad: Arbetslösheten minskar fortsättningsvis inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av oktober sammanlagt 6 174 arbetslösa arbetssökande. Det är 427 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i oktober 114 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Jämfört med september månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och förblev oförändrad i hela landet. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus lokakuu: Työttömyys vähenee edelleen Pohjanmaan ELY­-keskuksen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 6 174 työtöntä työnhakijaa. Se on 427 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli lokakuussa 114 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner­-Suomen alhaisin (5,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 8,8 %. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja koko maassa säilyi ennallaan. Tiedot ilmenevät työ­- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för september månad: Arbetslösheten minskar i alla ekonomiska regioner och arbetskraftstjänsterna intresserar allt mer (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.10.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 060 arbetslösa arbetssökande. Det är 749 (- 11,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 303 färre än i augusti. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,4 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i september 183 (+ 6,4 %) flera än för ett år sedan. Under september fanns det totalt 5 614 lediga arbetsplatser, vilket var 524 (+ 10,3 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 540 personer jämfört med förra året (- 22,2 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum