Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Företagen på Österbottens NTM-centrals område investerar och satsar starkt på den gröna omställningen (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Såväl energikrisen som den kraftiga inflationen gjorde 2022 till ett krävande år för företagen. De allmänna ekonomiska utsikterna har varit dunkla, men trots det har företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten kunnat satsa på framtiden, utveckla sin verksamhet och investera i särskilt förnybar energi, såsom solpaneler, jordvärme och biogas. Finansiering har också beviljats till utvecklingsprojekt som hänfört sig till stävjande av klimatförändringen och kompetenshöjning. I slutet av året skedde en måttlig uppgång i arbetslösheten, vilket berodde särskilt på energikrisen. Situationen drabbade speciellt växthusodlingen och en del av växthusen måste lägga ner sin verksamhet under vintermånaderna. Trots kriserna finns det inom regionens näringsliv fortsättningsvis en hög efterfrågan på arbetskraft.
Fördelning av finansiering och stöd i Österbotten och Mellersta Österbotten.
Fördelning av finansiering och stöd i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Investeringar och finansiering riktades till förnybara energikällor och energieffektivitet


År 2022 lämnade jordbruken in fler ansökningar om investeringsstöd än under de föregående åren, vilket till stor del berodde på intresset för en övergång till förnybara energikällor.Jordbruket tampas med många utmaningar och de största investeringarna har uteblivit.I fjol beviljades sammanlagt närmare 25 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruket. Av denna summa beviljades 15 miljoner euro i form av understöd och 10 miljoner euro i form av räntestödslån. Startstöd till unga jordbrukare beviljades till ett belopp av sammanlagt 2,7 miljoner euro.

Det inleddes 11 nya utvecklingsprojekt som beviljades finansiering från landsbygdsfonden via NTM-centralen och till dem användes drygt 1,1 miljoner euro. Med finansiering från Leader-grupperna startades 55 utvecklingsprojekt. Största delen av dem var allmännyttiga investeringar.I väntan på den nya finansieringsperioden uppmanades projektaktörer att skjuta fram sina projektplaner till år 2023.

Under året fattades 131 positiva företagsstödbeslut, varav 89 fattades av NTM-centralen och 42 av Leader-grupperna. Mängden beviljat stöd uppgick till sammanlagt 4,7 miljoner euro, varav 4,2 miljoner euro beviljades av NTM-centralen och 0,5 miljoner euro av Leader-grupperna.I summan ingick också 1,9 miljoner euro i återhämtningsstöd, som beviljades landsbygdsföretag för förbättring av energieffektivitet och övergång till förnybar energi.

För att trygga försörjningsberedskapen beslöt regeringen att år 2022 bevilja ett tilläggsstöd till växthusstödet.På vårt område beviljades växthusstöd till ett belopp av ca 20 miljoner euro, som är ca 10 miljoner mer än motsvarande summa år 2021.

Arbets- och näringstjänster erbjuder omfattande service

Under så gott som hela det föregående året var arbetslöshetsgraden i Österbotten och Mellersta Österbotten bland landets bästa. En avigsida med det goda sysselsättningsläget är dock att företagen har svårt att hitta kunnig arbetskraft. Långtidsarbetslösheten har dock vänt nedåt och arbetsmarknaden har lyckats sysselsätta även personer som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Nya företag har alltjämt etablerats i rask takt och via RekryteringsUtbildningar har många fått sysselsättning. Genom gott samarbete med serviceproducenterna har det varit möjligt att reagera på plötsligt förändrade situationer och erbjuda arbetssökande omfattande service.

Finansiering för projekt som främjar digitaliseringen och den gröna omställningen

Sammanlagt ca 3,8 miljoner euro i understöd för utvecklande av företag beviljades till företagsstödprojekt i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Summan består till största delen av EU-finansiering inom ramen för programmet Ett förnybart och kompetent Finland. I landskapet Österbotten beviljades sammanlagt ca 1,6 miljoner euro i företagsstöd till 35 företag. I landskapet Mellersta Österbotten beviljades sammanlagt ca 2,2 miljoner euro i företagsstöd till 23 företag. Med finansieringen understöddes investerings- och utvecklingsprojekt vid små och medelstora företag. Tyngdpunkten låg på bl.a. tillväxt och internationalisering, digitalisering och den gröna omställningen. NTM-centralen har haft en betydande finansiärsroll när det gäller små och medelstora företags internationalisering och utveckling av nya innovativa produkter och/eller tjänster som främjar grön tillväxt.

Företagsutvecklingstjänster är ett verktyg för det inledande skedet av utvecklingsåtgärder vid ett företag.  På området beviljades år 2022 sammanlagt 165 Analys- och Konsulteringstjänster och 41 personer deltog i NTM-centralens utbildningsprogram. En ökning kan ses särskilt i Mellersta Österbotten.

Finansieringen från Business Finland minskar i Österbotten och Mellersta Österbotten. I Österbotten beviljades ändå lokomotivfinansiering (10 miljoner euro) till ett projekt och i forskningsfinansiering beviljades också ca 2,1 miljoner euro. Dessa två projekt täcker ca hälften av den finansiering som kanaliserades till Österbotten. I Mellersta Österbotten fanns två projekt som var betydligt större än genomsnittet. Deras finansiering uppgick till sammanlagt 3,8 miljoner euro. Efterfrågan på och beviljande av finansiering från Finnvera sjönk något på Österbottens NTM-centrals område. Största delen av finansieringen beviljades till industrins branscher.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Österbotten:
Överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501
Landsbygdsenhetens chef Karin Kainlauri, tfn 0295 028 572
Arbetslivs- och kompetensenhetens chef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Österbottens arbets- och näringsbyrå:
Direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

Bilder

Fördelning av finansiering och stöd i Österbotten och Mellersta Österbotten.
Fördelning av finansiering och stöd i Österbotten och Mellersta Österbotten.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Paikkoja auki, etsitään tekijät -ELY-kiertue esittelee Työvoimatiekartta-hankkeen alueelliset tulokset (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)10.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Pohjanmaan ELY-keskus ovat kutsuneet Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimijat koolle keskustelemaan Työvoimatiekartta-hankkeen alueellisista tuloksista. Paikallinen media on myös lämpimästi tervetullut tilaisuuteen. Mediaa pyydetään ilmoittautumaan ennakolta. Ilmoittautumisen yhteydessä myös haastattelupyynnöt.

Sysselsättningsöversikt januari: Arbetslösheten ökar en aning men ännu finns det gott om nya lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av januari sammanlagt 7 215 arbetslösa arbetssökande. Det är 136 (+ 1,9 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i januari 209 fler än i december. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland, 6,4 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,8 %. I januari fanns det 1 955 (+ 32,9 %) fler nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan. Under januari fanns det totalt 10 889 lediga arbetsplatser, vilket var 404 (+ 3,9 %) platser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 268 personer (-12,2 %) jämfört med situationen förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus tammikuu: Työttömyys kasvaa hiljalleen, mutta uusia avoimia työpaikkoja on jälleen runsaasti tarjolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 7 215 työtöntä työnhakijaa. Se on 136 (+ 1,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli tammikuussa 209 enemmän kuin joulukuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,4 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,8 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena tammikuussa 1 955 (+ 32,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuun aikana avoinna oli yhteensä 10 889 työpaikkaa, mikä oli 404 (+ 3,9 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 268 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 12,2 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit dystrare i Österbotten och i Mellersta Österbotten16.2.2023 09:30:00 EET | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Våren 2023 bedömde de företag som på Österbottens NTM-centrals område besvarade barometern att utsikterna har blivit dystrare jämfört med resultaten förra hösten, eftersom företagen uppskattar att konjunkturutsikterna blir betydligt svagare (saldotal -13) under det närmaste året.

Pk-yritysten suhdannenäkymät synkentyneet Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla16.2.2023 09:30:00 EET | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Keväällä 2023 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneiden yritysten näkymät ovat synkentyneet viime syksyn tuloksiin nähden, sillä yritykset arvioivat suhdannenäkymien heikkenevän merkittävästi (saldoluku -13) lähimmän vuoden aikana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum