Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: Högre sjukfrånvaro under dagar med gatudamm

Dela

De dagar då halten partiklar från gatudamm i stadsluft är hög är sjukfrånvaron bland anställda inom Helsingfors stad högre än normalt. 

Detta framgick av undersökningen som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. I den utvärderades sambandet mellan antalet daglig sjukfrånvaro med halten av grova inandningsbara partiklar under samma dag och under de föregående dagarna. Resultaten publicerades i tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020.

Under dagar med gatudamm förekommer högre sjukfrånvaro bland anställda inom Helsingfors stad

När halten av grova partiklar ökade med 10 mikrogram per kubikmeter andningsluft upptäckte man att sjukfrånvaron ökade med 1,8 procent. Hos spårvagnsförarna som exponeras för gatudamm i sitt arbete observerades effekter som var kraftigare än hos genomsnittet.

Den genomsnittliga dagliga halten av partiklar av gatudamm var 5 och den högsta 89 mikrogram per kubikmeter andningsluft under en omfattande undersökningsperiod under åren 2002–2017. Under undersökningsperioden inleddes dagligen i medeltal 340 sjukfrånvaroperioder bland de anställda inom Helsingfors stad.

Trots att halterna av gatudamm är särskilt höga på våren upptäcktes inget samband mellan halterna av gatudamm och sjukfrånvaro under våren.

”Avseende det finns det anledning att upprepa resultaten i andra forskningsupplägg redan på grund av att materialet från våren är ganska litet. Det är dock möjligt att de grova partiklarna på våren är mindre skadliga”, konstaterar professor Timo Lanki, ledande forskare vid THL. 

Analyserna genomfördes separat för hela året och för perioden med vårdamm (15 mars–15 maj). Som material användes uppgifter om sjukvårdsfrånvaron bland personalen inom Helsingfors stad samt information om luftkvaliteten från Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Undersökningen finansierades av HRM.

Exponeringen för gatudamm kan minskas

Gatudamm och sålunda grova partiklar finns i luften under alla årstider. Den relativa betydelsen av gatudamm som orsak till hälsorisker i trafik understryks i framtiden när avgasutsläppen från fordon minskar. 

”Mängden gatudamm som släpps ut i andningsluften kan minskas genomn att välja däck med friktionsbeläggning istället för dubbdäck samt genom effektiv dammbekämpning i städerna”, konstaterar luftvårdsexpert Outi Väkevä vid HRM.

Exponeringen för grova partiklar kan minskas effektivt inomhus genom att hålla bostadens fönster och dörrar stängda samt genom att ta hand om en effektiv filtrering av lufttillflödet. Exponeringen utomhus kan minskas genom att undvika att röra sig längs livligt trafikerade gator.   

Hälsoskadorna som gatudamm medför är ännu inte tillräckligt kända

  • Gatudammet är den mest betydande källan för grova partiklar i stadsmiljö. Hälsoskadorna som de grova partiklarna medför är betydligt mindre kända än hälsoskadorna från mindre förbränningspartiklar.   
  • Gatudamm innehåller många olika riskfaktorer såsom kvarts, metaller och endotoxiner av bakterieursprung.
  • I de tidigare undersökningar förekommer tecken som tyder på till exempel sjukhusbesök och dödlighet i samband med höga halter av gatudamm. Effekten av föroreningar i partikelform på sjukfrånvaro har undersökts i en mycket liten omfattning även om följderna är också ekonomiska. 

Hänvisning: Siponen T, Tiittanen P & Lanki T. Katupölypitoisuuksien yhteys sairauspoissaoloihin. Tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020: 46–51.

Mer information

Gatudamm (Thl.fi)

Hälsoeffekter av gatudamm:

Timo Lanki
ledande forskare, professor
THL
tfn 029 524 6326
timo.lanki(at)thl.fi

Halter av gatudamm:

Outi Väkevä
luftvårdsexpert
HRM
tfn 045 635 7698
outi.vakeva(at)hsy.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Meningsskiljaktigheter mellan partner orsakade av coronaepidemin ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer21.1.2021 12:30:00 EETTiedote

Meningsskiljaktigheterna som ökat på grund av coronaepidemin samt den minskade känslan av närhet mellan makarna och krafterna i vardagen ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer. Antalet samtal till Nollinjen, hjälptelefonen mot våld i nära relationer, steg däremot rekordartat högt på sommaren efter att beredskapslagen upphörde att gälla. Detta kan bero på att behovet av hjälp hopats på våren. Antalet samtal fortsatte öka under slutet av året.

Effekterna av coronaviruset varierar tydligt områdesvis – läkarbesök har flyttats mest i Nyland, minst i Norra Österbotten16.12.2020 02:00:00 EETTiedote

Av resultaten från FinSote-enkäten som samlats under hösten framgår att effekterna av coronaepidemin och relaterade begränsningar på befolkningens välmående och tjänster varierar tydligt runt om i Finland. Det finns tydliga skillnader mellan välfärdsområdena i fråga om hur vårdbesök har förflyttats eller ställts in, hur epidemin har försämrat befolkningens ekonomiska och sociala situation och hur epidemin har påverkat levnadsvanorna. Effekterna på läkarbesök och vardagsliv betonas i Nyland, där coronaepidemin har varit allvarligast. I Östra Nyland har vart tredje vårdbesök hos läkare eller sjukskötare inte förverkligats som planerat sedan början av mars 2020, när det motsvarande antalet i hela landet är 22 procent. Inställda eller flyttade besök rapporteras också av var fjärde person som fyllt 55 år i Helsingfors, Vanda-Kervo och Västra Nyland. Minst ändringar i planerade vårdbesök rapporterades i Norra Österbotten, där antalet i genomsnitt är 15 procent. ”Inställda eller flyttade besö

Fira julen i ett litet gäng och undvik rusningstider – vi har listat tips för ett säkert firande under helgdagarna2.12.2020 09:58:53 EETTiedote

Julen kommer också i år, men nu lönar det sig att i god tid planera festerna i december, från självständighetsdagen till nyåret, så att de blir så säkra som möjligt. ”Det är viktigt att fira julen med de närstående och inte skall man i år heller lämna någon ensam över helgen. Däremot är det nu ändå bra att samlas för att fira bara med dina närmaste och använda kreativitet vid träffar med andra. När det gäller äldre närstående är det viktigt att följa deras önskemål om julfirandet”, säger Mika Salminen, direktör vid THL. När man ordnar fester i december ska man komma ihåg att samma principer som vid andra tillfällen gäller under coronatiden. Det viktigaste är att hålla god hand- och hosthygien och försöka hålla säkerhetsavstånd. Man kan använda ansiktsmask om man känner för det. Också under högtiderna är det viktigt att gå och testa sig även om man bara har lindriga symtom som tyder på coronaviruset och annars hålla sig hemma om man har symtom. En annorlunda jultid erbjuder, förutom spe

Områden i Mellersta Finland, Norra Karelen och Savolax har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster – THL utvärderar regionernas tjänster9.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Regionerna har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster, å ena sidan på grund av kommunernas försämrade finansieringsmöjligheter, å andra sidan eftersom servicesystemet på vissa områden är splittrat och det finns flera anordnare av tjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Forskning: Normal utveckling av tarmmikrobiotan i spädbarnsåldern kan skydda mot astma vid senare ålder3.11.2020 06:00:00 EETTiedote

Bakterierna i tarmmikrobiotan hos spädbarn och de kortkedjiga fettsyror de producerar kan påverka barnets risk att insjukna i astma vid en senare ålder. Detta framgår av en nyligen publicerad undersökning som forskare vid THL och Östra Finlands universitet varit med om att genomföra. I studien observerades att i synnerhet vaginal förlossning och amning stödde bildningen av mikrobiota som skyddar mot astma vid två månaders ålder. På motsvarande sätt stördes utvecklingen av mikrobiotan av födelse med kejsarsnitt och av att modern rökte under graviditeten. Vid ett års ålder minskade risken för senare astma på grund av mognaden i mikrobiotans sammansättning, som hängde samman med omfattningen av bakterier som producerar vissa kortkedjiga fettsyror. Tidigare experimentella studier visar att kortkedjiga fettsyror som produceras av tarmbakterier stöder mekanismer som reglerar inflammation i lungorna, vilket kan förklara sambandet mellan de mikrober som producerar dem och en mindre astmarisk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum