Aluehallintovirasto

Fortsatta sammankomstbegränsningar och skyldighet att hålla säkert avstånd i Södra Finland till mitten av maj - stängningsbeslutet för motions- och rekreationsutrymmen förlängs inte

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat beslut som förlänger sammankomstbegränsningarna och skyldigheten att trygga säkert avstånd för kunderna vid användningen av olika slags utrymmen. Begränsningarna hålls oförändrade annanstans än i Egentliga Tavastland där det tack vare den gynnsamma utvecklingen av det epidemiologiska läget är möjligt att lindra sammankomstbegränsningen från sex till högst tio personer. Besluten meddelades för perioden 1–16.5.2021. Däremot kommer stängningsbeslutet för utrymmen för motion och rekreation så som läget är idag inte att förlängas efter att de nuvarande besluten inte längre är i kraft.

Regionförvaltningsverket har fattat besluten på basis av det epidemiologiska läget och med beaktande av de senaste lägesbilderna och rekommenderade åtgärderna från de regionala coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten.

Sammankomstbegränsningarna fortsätter: tillställningar för högst sex personer får ordnas, i Egentliga Tavastland höjs gränsen till tio personer

Begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster hålls oförändrade till den 16 maj 2021 i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Det är möjligt att ordna sammankomster om högst sex personer deltar i dem men då ska man i dem följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att trygga hälsosäkerheten (Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler). Det epidemiologiska läget är trots den generellt gynnsamma utvecklingen enligt coronasamordningsgrupperna ännu så allvarligt att det fortsättningsvis är nödvändigt att förbjuda sammankomster med mer än sex personer.

Det epidemiologiska läget har lugnat sig till accelerationsfasen i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt och sammankomstbegränsningarna kan lindras från sex till tio personer (anvisningarna om hälsosäkerhet ovan ska följas vid sammankomsterna). Det nya beslutet är i kraft 1–16.5.2021.

Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat gäller inte privata tillställningar. För sådanas del är det skäl att följa sjukvårdsdistriktens och kommunernas rekommendationer.

Kundernas möjlighet att hålla säkert avstånd ska tryggas och hygienrutinerna ses till

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger också det så kallade beslutet om säkert avstånd till den 16 maj 2021 i hela sitt verksamhetsområde, alltså Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Enligt beslutet ska aktörerna som ansvarar för användningen av utrymmena säkerställa att kunderna de facto kan undvika närkontakt med varandra - säkert avstånd ska alltså kunna hållas när utrymmet används. Föreläggandet grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar.

Föreläggandet förpliktar många aktörer både inom den offentliga och privata sektorn:

  • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
  • enskilda näringsidkare
  • kommuner och samkommuner
  • religionssamfund
  • offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet gäller inomhusutrymmen där det samtidigt vistas över tio kunder eller deltagare. Motsvarande gräns för antalet kunder i utomhusutrymmen är femtio. I så kallade utrymmen med hög risk, så som inomhusutrymmen för motion och rekreation ska föreläggandet följas utan gränser för antalet kunder. Föreläggandet om säkert avstånd gäller inte läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Aktörerna ska dessutom utarbeta en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Aktörerna kan själv bestämma vilka metoder de använder - det kan handla om att exempelvis begränsa antalet kunder, ge besökarna olika tidpunkter och/eller arrangera utrymmet på något sätt. Planen ska hållas framlagd i utrymmena så att kunderna och de som deltar i verksamheten ser den. Planen behöver inte skickas till regionförvaltningsverket för godkännande.

Aktörerna som svarar för kundutrymmena ska alltid beakta också allmänna hygienkrav enligt lagen om smittsamma sjukdomar som gäller exempelvis effektivare rengöring av ytor och informerande av kunderna om rutiner som förebygger spridningen av viruset.

I regel övervakar kommunerna att aktörerna följer skyldigheterna gällande hygien och säkert avstånd. Om en aktör inte fullgör skyldigheterna kan kommunen eller regionförvaltningsverket besluta att utrymmet helt ska stängas på viss tid om högst en månad eller förelägga ett vite.

Stängningen av motions- och rekreationsutrymmen snart över

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade tidigare beslut om att för april månad stänga motions- och rekreationsutrymmen i verksamhetsområdet. I Egentliga Tavastland upphörde stängningsbeslutet den 14 april 2021, Päijänne-Tavastlands stängningsbeslut upphävdes från och med den 21 april 2021 och enligt läget idag kommer de stängningsbeslut som ännu är i kraft att upphöra när besluten inte längre är i kraft. För Kymmenedalens och Södra Karelens del är stängningsbesluten i kraft till och med den 23 april 2021 och beslutet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till och med den 28 april 2021. Utrymmena kan öppnas för kunder genast när beslutet inte längre är i kraft, men vid användningen av utrymmena ska skyldigheterna ovan om att trygga säkert avstånd och hygienrutiner beaktas.

Regionförvaltningsverket följer noga med hur det epidemiologiska läget utvecklas tillsammans med sjukvårdsdistrikten och förbereder sig på att snabbt fatta de beslut som krävs. Enligt dagens lägesbedömning kommer regionförvaltningsverkets förordnande om att stänga utrymmen inte längre att vara nödvändiga efter att de nuvarande besluten har gått ut. Kommunerna kan fatta motsvarande stängningsbeslut i sitt område om kriterierna enligt lagen uppfylls, till exempel på grund av lokala smittkluster.

Det epidemiologiska läget kan åter försämras - aktuella begränsningar och rekommendationer ska följas

Det epidemiologiska läget har förbättrats under april också i Södra Finlands område och därför har man nu kunnat lindra begränsningarna och delvis till och med upphäva dem. Det finns ändå fortsättningsvis en risk för att läget åter försämras om begränsningarna avvecklas för snabbt eller rekommendationerna som är i kraft inte följs. Den gynnsamma utvecklingen kan fortsätta om begränsningarna lindras på ett kontrollerat sätt och genom att var och en för sin del fortsättningsvis följer rekommendationerna som är i kraft om bland annat att undvika närkontakter, använda munskydd och god hand- och hosthygien.

Mer information:

Mer information för media:

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande)

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande)

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakade 2020 i synnerhet förmedlingsrörelsernas ansvarsförsäkringar, energicertifikat och ytangivelser18.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Registerärenden Förmedlingsrörelser som idkar mäklarverksamhet ska registrera sig i registret över förmedlingsrörelser som drivs av regionförvaltningsverket. Med mäklarverksamhet avses sådan verksamhet där en förmedlingsrörelse för att få ekonomisk nytta för samman en köpare och en försäljare eller en hyresvärd och en hyresgäst. Regionförvaltningsverket i Södra Finland avgjorde 515 ärenden gällande registret över förmedlingsrörelser, vilka huvudsakligen gällde registrering av en ny förmedlingsrörelse eller anmälan om ändring i registeruppgifterna för en förmedlingsrörelse som redan införts i registret, såsom ändring av ansvarspersoner som ingår i bolagets ledning, byte av ansvarig föreståndare eller ändring av ansvarsförsäkring. Från registret över förmedlingsrörelser ströks 82 rörelser. Den vanligaste orsaken till detta var att rörelsen hade upphört med sin verksamhet enligt uppgifterna i handelsregistret. I registret över förmedlingsrörelser som drivs av Regionförvaltningsverket i Sö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoi vuonna 2020 tehostetusti välitysliikkeiden vastuuvakuutuksia, energiatodistuksia ja pinta-alailmoittelua18.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Rekisteriasiat Välitystoimintaa harjoittavan välitysliikkeen tulee rekisteröityä aluehallintoviraston ylläpitämään välitysliikerekisteriin. Välitystoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa välitysliike taloudellisen hyödyn saamiseksi saattaa ostajan ja myyjän tai vuokranantajan ja vuokralaisen kosketuksiin toistensa kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi 515 välitysliikerekisteriin liittyvää asiaa, jotka olivat pääosin uuden välitysliikkeen rekisteröintejä tai rekisterissä olevan välitysliikkeen rekisteritietoihin liittyviä muutosilmoituksia kuten yhtiön johtoon kuuluvien vastuuhenkilöiden, vastaavan hoitajan tai vastuuvakuutuksen muutoksia. Välitysliikerekisteristä poistettiin 82 liikettä. Yleisin poiston syy oli se, että kaupparekisteritietojen mukaan liike oli lopettanut toimintansa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin oli vuoden 2020 lopussa merkitty yhteensä 812 välitysliikettä. Valvontapäätökset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehtiin välitysl

Kuolemaan johtaneesta työturvallisuusrikoksesta 130 000 euron yhteisösakko kaivosyhtiölle17.5.2021 14:28:48 EEST | Tiedote

Lapin käräjäoikeus tuomitsi 30.4.2021 kaivosyhtiölle 130 000 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Tuomio liittyy Kittilän kaivoksella joulukuussa 2016 sattuneeseen työtapaturmaan, missä kaivinkoneenkuljettaja menehtyi pudottuaan koneen mukana 25 metriä syvään avoimeen louhokseen. Kaivinkoneenkuljettaja kuului työryhmään, joka teki kunnossapitotyötä louhoksen ylemmälle tasolle johtavalla kaivoskäytävällä.

Under 2020 effektiviserade regionförvaltningsverket tillsynen över indrivningsbyråerna, utredde hur överbetalningar behandlas och införde ett elektroniskt indrivningsregister17.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

I ett projekt som gällde indrivning utredde Regionförvaltningsverket i Södra Finland vilka rutiner indrivningsbyråerna har i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer vid betalningen eller i misstag betalat ett för stort belopp. Också tillsynen effektiviserades och ett elektroniskt indrivningsregister togs i bruk.

Aluehallintovirasto tehosti perintätoimistojen valvontaa, selvitti liikamaksujen käsittelytapaa ja otti käyttöön sähköisen perintärekisterin vuonna 202017.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintoviraston perintää koskevassa hankkeessa selvitettiin perintätoimistojen toimintatapoja tapauksissa, joissa velallinen oli maksanut vahingossa liikaa tai suorittanut maksun puutteellisin viitetiedoin. Myös valvontaa tehostettiin ja otettiin käyttöön sähköinen perintärekisteri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum