Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD: Domaren får inte delta i rättegången via fjärranslutning

Dela

Högsta domstolen (HD) väger i två prejudikat hovrättsdomares rätt att delta i huvudförhandlingen i brottmål via fjärranslutning. Enligt HD innebar domarens deltagande i förhandlingen via videoförbindelse rättegångsfel i bägge fallen.

Utgångspunkten är närvaro

Lagen innehåller inga bestämmelser om domares deltagande i huvudförhandlingen via videoförbindelse. Enligt HD är utgångspunkten att domaren ska vara fysiskt närvarande under huvudförhandlingen. Praktiska skäl ger inte domaren rätt att delta i huvudförhandlingen via videoförbindelse, eftersom det inte föreskrivs om ett sådant förfarande genom lag.

HD ansåg att enligt de nuvarande bestämmelserna får domaren inte delta i huvudförhandlingen med hjälp av teknisk anslutning. Deltagande via fjärranslutning innebar ändå enligt HD inte frånvaro från förhandlingen, utan att sättet att delta var felaktigt.

Domaren i coronakarantän

I det ärende som gällde Åbo hovrätt var det fråga om en situation där en av sammansättningens tre domare deltog i den fortsatta huvudförhandlingen i ärendet via fjärranslutning, eftersom domaren då var i coronakarantän.

Domaren hade deltagit i handläggningen av ärendet via videoförbindelse först vid den fortsatta förhandlingen efter en mellandom. I den tidigare huvudförhandlingsfasen hade samtliga tre domare varit närvarande under den inledande diskussionen, upptagningen av bevis och slutpläderingen. Under den fortsatta huvudförhandlingen hade hovrätten gett parterna möjlighet att uttala sig om utlåtandena om sinnestillstånd och framföra slutpläderingarna på nytt. HD ansåg att det procedurfel som inträffat under den fortsatta förhandlingen inte hade kränkt de svarandes rätt att delta och försvara sig så allvarligt att ärendet borde ha återförvisats till hovrätten.

Fjärranslutning på åklagarens begäran

I det fall som gällde Vasa hovrätt hade en av tre domare deltagit i huvudförhandlingen via fjärranslutning från Satakunta tingsrätt i Björneborg tillsammans med parterna och vittnen. Två ledamöter deltog i huvudförhandlingen i Vasa. Enligt hovrätten var orsaken till arrangemanget åklagarens begäran att huvudförhandlingen skulle ordnas via fjärranslutning på grund av orsaker som hade att göra med åklagarens pensionering och tidtabellerna i övrigt.

HD ansåg till skillnad från Åbofallet att orsaken till det felaktiga förfarandet inte hade varit hälsomässiga skäl till följd av coronapandemin eller någon annan därmed jämförbar eller godtagbar orsak. Hovrättens förfarande föreföll också har orsakat oklarhet beträffande ordnandet och ledningen av rättegången. Dessutom hade videoanslutningen fungerat dåligt. Rättegångsfelet var så pass allvarligt att hovrättens dom hävdes och ärendet återförvisades till hovrätten för ny förhandling.

Det ärende som behandlades i Åbo hovrätt gällde två mord och i ärendet i Vasa hovrätt var det fråga om grov oredlighet som gäldenär.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Kaisa Kuparinen, kaisa.kuparinen(at)oikeus.fi, tfn 02956 40028

Avgörandena HD 2021:91 och HD 2021:92 (R2021/162 och R2021/389, 22.12.2021, på finska) kan beställas från högsta domstolens kommunikation, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 029 56 40060.

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum