Kainuun ELY-keskusKainuun ELY-keskus

HELMI-ohjelman ensimmäisenä vuotena edistettiin luonnon monimuotoisuutta Kainuussa

Jaa

Ympäristöministeriön käynnistämässä HELMI-elinympäristöohjelmassa parannetaan luonnon monimuotoisuutta suojelemalla ja kunnostamalla luontomme helmiä. 2020 alkaneessa HELMI-ohjelmassa Kainuun ELY-keskuksen alueella inventoitiin ja arvioitiin kunnostustarpeita sekä aloitettiin hoito- ja kunnostustoimenpiteitä. Tänä vuonna HELMI-ohjelman työntekijät yhdessä muiden toimijoiden kanssa jatkavat luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

Mutkalan niitty Hyrynsalmella on maakunnallisesti arvokasta perinnebiotooppia, jota on hoidettu HELMI-ohjelman rahoituksella.
Mutkalan niitty Hyrynsalmella on maakunnallisesti arvokasta perinnebiotooppia, jota on hoidettu HELMI-ohjelman rahoituksella.

HELMI-ohjelman ensimmäisen vuoden aikana Kainuun ELY-keskuksen HELMI-työntekijät inventoivat ja arvioivat kunnostustarpeita sekä laativat hoito- ja kunnostussuunnitelmia perinnebiotoopeilla, metsäisissä elinympäristöissä ja lajiesiintymäkohteilla. Lisäksi luontotyyppi-inventointeja täydennettiin Natura-alueilla. Ensimmäisissä HELMI-kohteissa päästiin jo kiinni käytännön hoito- ja kunnostustoimenpiteisiin.

Soiden suojelulla ja ennallistamisella parannetaan vesistöjen tilaa ja hillitään ilmastonmuutosta

Kainuussa ekologisesti arvokkaimmat ja suojelualueverkkoa parhaiten täydentävät suoalueet on kartoitettu ympäristöministeriön toimesta vuosina 2013–2014. Kainuussa yksityismailla soidensuojelun täydennysehdotuksen soita on suojeltu noin 100 hehtaaria. Valtion omistuksessa olevia luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä soidensuojelukohteita on yhteensä noin 6800 hehtaaria.

Kainuun ELY-keskuksella on nyt mahdollisuus hankkia suojeluun yksityisten omistuksessa olevia soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteita. Suojelu on vapaaehtoista ja suojelusta maksetaan korvaus maanomistajalle.

Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, Metsähallitus ennallistaa soita omien maiden lisäksi yksityismailla. Soiden suojelu ja ennallistaminen vahvistavat suoluonnon monimuotoisuutta sekä hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa vesistöjen tilaa.

Perinnebiotoopit

Perinnebiotooppien päivitysinventoinneissa kohteita Kainuussa oli 70 kappaletta ja 580 hehtaaria. Inventoinneissa selvitettiin kohteiden nykytilaa, kasvilajistoa, arvoa ja hoidon tarvetta.

Hoitotoimenpiteisiin ryhdyttiin yhteensä neljällä HELMI-ohjelmaan kuuluvalla perinnebiotooppikohteella. Luonnonperintösäätiö toteutti talkootöinä Pirttijoen tulvaniityn kunnostuksen Puolangalla ja Savirannan kyläseura on järjestänyt talkoita jo useana vuonna Pieniantinmäen niityllä Paltamossa.

Perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon voidaan myöntää tukea, johon haku avautuu myöhemmin ilmoitettavana aikana. Rahallisen tuen sijaan ELY-keskus arvioi kohteen kunnostamiseen tai hoitamiseen tarvittavia toimia ja tukee niitä esimerkiksi hankkimalla kohteelle raivauksen tai laidunaitaustarvikkeet.

Metsäiset elinympäristöt

Kainuussa inventoitiin kesän 2020 aikana 50 metsäisten elinympäristöjen aluetta, jotka sijoittuivat ensisijaisesti yksityisille suojelualueille ja Natura-alueille. Inventoiduista kohteista 37:llä ilmeni kunnostustarvetta. Kunnostusalueiden pinta-ala on yhteensä noin 130 hehtaaria.

Tänä vuonna kunnostusten suunnittelu ja toteutukset jatkuvat pienialaisilla lehto- ja lajistokunnostuksilla, kuten kasvillisuutta tukahduttavan puuston poistolla tai yksittäisten kuivattavien ojien ennallistamisella.

Lajiesiintymien kunnostustarpeita ilmeni erityisesti lehtotikankontin osalta, jonka esiintymiltä tullaan poistamaan puustoa. Metsäisen kalkkikalliokielekkeen lähes umpeenkasvanutta horkkakatkeroesiintymää kunnostettiin viime syksynä.

Kolmella suojelualueella on suunnitteilla tehdä laajempia metsäojitusten ennallistamisia, joissa soiden ojat tukitaan ja vesi ohjataan takaisin vanhoihin purouomiin. Avosoiden lisäksi työt kohdentuvat laajoille korpialueille sekä yksittäisten lähteiden ja niiden ympäristön lettojen ennallistamiseen. Kohteet sopivat usean HELMI-teeman alle.

HELMI-ohjelmaan liittyviä lajistoinventointeja kohdennettiin erityisesti paahteisten elinympäristöjen lajien, kuten hietaneilikkavyökoin esiintymille ja samalla arvioitiin sekä tarkennettiin esiintymäkohtaisia hoitosuosituksia.

Lintuvesien kunnostus

Helmi-ohjelma kohdentuu lintudirektiivin mukaisille erityissuojelualueille (SPA-alue), joihin kuuluu Kainuun lintuvesikohteista viisi aluetta. Linnustoselvityksiä ja kunnostussuunnitelmia on tehty Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämänä Oulujärven lintusaarilla ja Puolangan Kuorejärvellä.

Vesistökunnostushankkeen yhteydessä tehdään linnustoselvitystä Kajaanin Kuluntajärvellä. Kunnostuksilla halutaan parantaa alueiden pesimälinnuston olosuhteita ja poikastuotantoa. Myös muilla Kainuun tärkeillä lintuvesikohteilla tullaan tekemään linnustoselvityksiä ensi kesänä mm. HELMI-ohjelman puitteissa.

Pienvesien- ja rantaluonnon kunnostus

Pienvesien kunnostusten tavoite on palauttaa ihmistoiminnan seurauksena heikentynyt pienvesi ja sen lähiympäristö häiriötä edeltäneeseen tilaan. Kunnostusten tarkoitus on estää avointen luontotyyppien umpeenkasvua, turvata niiden luontainen kehitys ja palauttaa rannoille luontainen vesitalous ja lajisto.

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostushanke käynnistyy Kainuussa kohteiden inventoinnilla 2021. Inventoinnit tehdään aiemmin valituilla 25 kohteella. Lisäksi aloitetaan erityisesti suojeltavan jokihelmisimpukan elinympäristöinä toimivien purojen kunnostaminen niissä puroissa, joille kunnostussuunnitelmat ovat jo valmiina.

Helmi-elinympäristöohjelma keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi

Luonnon helmien ja monimuotoisuuden ylläpito vastaa tulevaisuudessa muuttuvan ilmaston haasteisiin ja riskeihin. HELMI-ohjelman toimenpiteet ovat merkittäviä toimenpiteitä sopeuduttaessa Hiilineutraali Suomi 2035 -ilmastotavoitteisiin.

HELMI-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja kaikki toimenpiteet toteutetaan maanomistajien suostumuksella. HELMI-ohjelman on suunniteltu kestävän vuoteen 2030 asti.

HELMI-ohjelma jakautuu useampaan teemaan ja kohteiden hoito- ja kunnostustoimia tehdään yhdessä eri teemojen sekä muiden luonnonsuojeluun liittyvien hankkeiden kanssa. Kainuun ELY-keskuksen HELMI-tiimin lisäksi luonnon monimuotoisuuden edistämiseen osallistuu muitakin kainuulaisia toimijoita, joilta voidaan tilata inventointi- ja hoitotöitä. Usein perinnebiotoopeilla tehtyjä kunnostuksia toteutetaan talkoovoimin, joilla on saatu onnistuneita tuloksia. Yhteistyötä tehdään myös Metsähallituksen kanssa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kainuun ELY-keskus

Helmi-ohjelma, Kainuu:
luonnonsuojeluasiantuntija Marja Hyvärinen, marja.c.hyvarinen@ely-keskus.fi, 0295 038 620

Soiden suojelu ja ennallistaminen:
ympäristöasiantuntija Marja Manninen, marja.manninen@ely-keskus.fi, 0295 023 813

Perinnebiotoopit:
luonnonsuojeluasiantuntija Mariko Lindgren, mariko.lindgren@ely-keskus.fi, 0295 023 067 ja luonnonsuojeluasiantuntija Liisa Misikangas, liisa.misikangas@ely-keskus.fi, 0295 023 055

Lintuvesien kunnostus ja Metsäiset elinympäristöt:
luonnonsuojeluasiantuntija Teppo Helo, teppo.helo@ely-keskus.fi, 0295 023 800

Vesi- ja rantaluonto:
luonnonsuojeluasiantuntija Jouko Saastamoinen, jouko.saastamoinen@ely-keskus.fi, 0295 023 889 ja luonnonsuojeluasiantuntija Sari Leinonen, sari.t.leinonen@ely-keskus.fi, 0295 023 089

Kuvat

Mutkalan niitty Hyrynsalmella on maakunnallisesti arvokasta perinnebiotooppia, jota on hoidettu HELMI-ohjelman rahoituksella.
Mutkalan niitty Hyrynsalmella on maakunnallisesti arvokasta perinnebiotooppia, jota on hoidettu HELMI-ohjelman rahoituksella.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kainuun ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Kalliokatu 4
87100 Kajaani

029 502 3500http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kainuu

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kainuun ELY-keskus

Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle asetettu uhkasakko määrätty maksuun2.5.2022 15:42:26 EEST | Tiedote

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Majasaaren jätekeskuksen suoto- ja jätevesien käsittelyä koskeva 20 000 euron uhkasakko on määrätty maksuun. Uhkasakon tarkoitus on tehostaa hallintapakkopäätöstä, jotta jätekeskuksen jäte- ja suotovesien käsittely saadaan ympäristöluvan mukaiseksi. Uhkasakko on tuomittu maksuun nyt toisen kerran. Aiemmin vuonna 2020 kuntayhtymälle tuli maksettavaksi uhkasakkoa 40 000 euroa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme