Korkein hallinto-oikeus

HFD har gett beslut om kortvarig uthyrning av bostäder

Dela

Högsta förvaltningsdomstolen har idag gett tre årsboksbeslut som sammanhänger med kortvarig uthyrning av bostäder. I två av besluten tog HFD ställning till bostadslägenheters användning som inkvarteringslokaler. Det tredje beslutet gällde skattefri överlåtelse av bostad.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i sitt årsboksbeslut (HFD 2021:77) att regelbunden uthyrning av möblerade bostäder med kortvariga hyresavtal till sin natur är inkvarteringsverksamhet, vilket inte kunde anses typiskt för bostadsområdet och inte heller till sina verkningar motsvarade vanligt småhusboende. I det ärende som HFD avgjorde var uthyrningsverksamhet inte typiskt för området endast på den grunden att staden för en tomt inom kvartersområdet för småhus hade beviljat undantagslov för tre bostäder för inkvarteringsverksamhet. Följaktligen hade stadens byggnadstillsynsmyndighet varit skyldig att inleda åtgärder för att uthyrningen av bostäderna skulle upphöra.

I det andra ärendet (HFD 2021:76 ) ansåg högsta förvaltningsdomstolen att stadens byggnadstillsynsmyndighet med hot om vite hade kunnat förplikta ett bolag som idkade uthyrning av möblerade bostäder att upphöra med användningen av de uthyrda bostadslägenheterna som inkvarteringslokaler eftersom användningsändamålet för bostäderna väsentligt hade ändrats och bygglov varken hade sökts eller beviljats för ändringen. Med beaktande av verksamhetens omfattning och den service som erbjöds i samband med uthyrningen var det fråga om verksamhet av inkvarteringsnatur där kortvariga inkvarteringsperioder regelbundet erbjöds. Verksamheten motsvarade inte till sina typiska verkningar boende i flervåningshus enligt detaljplanen och bygglovet. Förpliktelsen att med hot om vite upphöra med användningen av en uthyrd bostadslägenhet som inkvarteringslokal hade kunnat riktas också till aktieägaren till den del förpliktelsen gällde den lägenhet aktieägaren hyrt åt bolaget.

I det tredje idag fattade beslutet (HFD 2021:75) tog högsta förvaltningsdomstolen ställning till hur P2P- uthyrning av den egna stadigvarande bostaden påverkar beskattningen i samband med bostadens överlåtelse. HFD ansåg att också en kortvarig P2P-uthyrning avbryter den tidsfrist på två år under vilken ägaren oavbrutet ska ha bott i bostaden, vilket är en av förutsättningarna för att överlåtelsen ska vara skattefri.

Korta referat på svenska

HFD 2021:77 

HFD 2021:76 

HFD 2021:75 

Kontakter

Jaana Lappalainenprojektipäällikkö/projektchef viestintäpäällikön sijainen / ställföreträdande kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen

Tel:050 308 7574etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

HFD: Det hade inte skett fel i förfarandet vid försäkringsdomstolen i ärendet gällande tillskottspremie23.6.2021 09:55:05 EEST | Tiedote

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len har med sitt års­boks­be­slut gi­vet idag av­gjort an­sö­kan om åter­bry­tan­de av för­säk­rings­dom­sto­lens be­slut gäl­lan­de till­skottspre­mie. Frå­gan gäll­de pre­mi­er som en för­säk­rings­kas­sa som för­satts i lik­vi­da­tion ta­git ut av sina de­lä­ga­re år 2016.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum