Suomen riistakeskus

Hjortdjursjakten styrs av målen för stammarna

Dela

De regionala viltråden har hört de regionala intressentgrupperna angående hjortdjurssituationen. För hela landet är målet i genomsnitt 78 000 älgar i vinterstam, vilket på många ställen motsvarar den uppskattade älgstammen i nuläget. För stammen av vitsvanshjort fastställdes nya mål, vilka innebär en fortsatt minskning av den täta stammen i Sydvästra Finland.

Målen för älgtäthet som de regionala viltråden har fastställt för åren 2021–2023 är i stora delar av landet något under tre älgar per tusen hektar.De högsta måltätheterna har fastställts i Egentliga Finland, Nyland och Kust-Österbotten.De lägsta måltätheterna finns i de nordligaste älgförvaltningsområdena i Lappland.

De fastställda målen betyder för hela landet att älgens vinterstam hålls på nivån 70 000–86 000 individer.Enligt Naturresursinstitutets (Luke) senaste uppskattning består stammen efter förra säsongens jakt av cirka 80 800 (95 % konfidensintervall 69 500–93 500) älgar.I majoriteten av älgförvaltningsområdena ligger älgtätheten på målnivån.

För stammen av vitsvanshjort fastställdes numeriska täthetsmål för de områden där förekomsten av vitsvanshjort är rikligast.I Sydvästra Finland är stammen på många ställen tätare än vad som eftersträvas, och målet är att minska vitsvansstammen.Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning minskade Finlands vitsvansstam till följd av den avslutade jaktsäsongen med cirka 9,5 procent, och stammen uppskattas bestå av cirka 109 000 (95 % konfidensintervall 99 000–119 000) individer.

Vid fastställandet av målen för hjortdjursstammarna beaktas hjortdjurens inverkan på omgivningen på bred front, som exempelvis skador orsakade av hjortdjur och fördelar för vilthushållningen samt inverkan på stammarna av stora rovdjur.Angående situationen och målen för hjortdjursstammarna har man i enlighet med jaktlagen hört regionala intressegrupper med anknytning till hjortdjur, såsom myndigheter och organisationer inom trafik, jord- och skogsbruk samt miljösektorn.

Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna ansvarar för sin del för uppnåendet av målen genom planering och styrning av jakten samt genom jaktlicensförvaltningen.

Den årliga beskattningsplaneringen nu aktuell

För beskattningen av hjortdjur uppgörs årligen planer, vilkas avsikt är att förse jaktlicenssökande och jägare med uppgifter om den hjortdjursbeskattning som behövs.

Det är jaktvårdsföreningarnas lagstadgade uppgift att utarbeta beskattningsplaner för hjortdjur.Jaktvårdsföreningarna utarbetar beskattningsplaner för älgförvaltningsområdena tillsammans och utifrån dessa för sina egna områden.Finlands viltcentral styr beskattningsplaneringsförfarandet.

Luke producerar uppgifter om hjortdjursstammarna och övriga uppgifter som behövs vid beskattningsplaneringen, såsom uppskattning av stammens kalvproduktion och minskning av andra orsaker än jakt.Materialen är offentligt tillgängliga på adressen https://riistahavainnot.luke.fi/cms/news?panel=uutisarkisto

De som söker jaktlicens för hjortdjur bestämmer vilket antal jaktlicenser de ansöker om och Finlands viltcentral handlägger jaktlicensansökningarna för hjortdjur som sin offentliga förvaltningsuppgift.Jaktlicenser kan ansökas elektroniskt från Finlands viltcentral i tjänsten Oma riista https://oma.riista.fi.Ansökningen startar i början av april och ska lämnas in senast den 2 maj 2022 klockan 16.15.

Bilagor:

Karta över genomförandet av älgtäthetsmålen i älgförvaltningsområdena

Karta över genomförandet av de för år 2021 fastställda täthetsmålen för vitsvanshjortstammen i älgförvaltningsområdena

Karta över fastställda älgtäthetsmål för åren 2021 - 2023

Karta över fastställda täthetsmål för vitsvanshjortstammen för åren 2022 - 2023

Nyckelord

Kontakter

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna http://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Suomen riistakeskus
Suomen riistakeskus
Sompiontie 1
00730 Helsinki

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum