Suomen Pankki

I maj utbetalades betydligt mer konsumtionskrediter utan säkerhet än tidigare

Dela

I maj 2022 betalade kreditinstituten ut konsumtionskrediter utan säkerhet för 368 miljoner euro, vilket är 15 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare under en månad. Merparten av de nya konsumtionskrediterna utan säkerhet (237 miljoner euro) var andra konsumtionskrediter än fordonslån[1]. Ökningen i maj jämfört med maj föregående år kan huvudsakligen tillskrivas dem.

Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet[2] sjönk från april och var 8,2 % i maj. Av de nya konsumtionskrediterna var drygt hälften bundna till euribor. Den mest använda euriborräntan var 3 månaders euribor. I konsumtionskrediter utan säkerhet används också i större utsträckning fasta räntor och andra referensräntor som referensränta än i övriga hushållslån.

Också användningen av kortkrediter har ökat under de senaste månaderna. Vid utgången av maj 2022 uppgick hushållens utestående kortkrediter till 3,4 miljarder euro och årsökningen var nästan 10 %. I maj var 81 % av kortkrediterna äkta kortkrediter och resten räntefri betaltidskredit. Genomsnittsräntan på äkta kortkrediter steg från april och var i maj 9,6 %. Drygt 87 % av dessa var euriborbundna.

Konsumtionskrediter beviljade av kreditinstitut med verksamhet i Finland omfattar 69 % av hushållens samtliga konsumtionskrediter (24,3 miljarder euro[3]).

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i maj 2022 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 180 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 143 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från april och var 1,13 % i maj. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av maj 2022 till 107,7 miljarder euro och årsökningen var 3,2 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,8 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj.

De finländska företagen lyfte i maj nya lån för 2,2 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 460 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från april till 1,9 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av maj till 100,8 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 40,6 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 112,2 miljarder euro vid slutet av maj 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 103,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 42 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i maj 0,30 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.8.2022 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/

[1] I Finlands Banks MFI-statistik räknas till konsumtionskrediter utan säkerhet också konsumtionskrediter där bl.a. ett fordon står som säkerhet för lånet. Som säkerhet godtas endast säkerheter som är godkända enligt Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Sådana säkerheter är bl.a. fastigheter.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.

[3] Situationen vid utgången av mars 2022.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Efterfrågan på stuglån i juni mindre än ett år tidigare1.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

De finländska hushållen lyfte i juni 2022 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 126 miljoner euro, vilket är 16 % mindre än i juni för ett år sedan. Under 2020 och 2021 var efterfrågan på stuglån exceptionellt stor. Jämfört med tiden före pandemin var mängden utbetalda stuglån i juni 2022 35 % större än i juni 2019. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån steg i juni och var 1,71 %. Genomsnittsräntan steg med 0,50 procentenheter från maj och var 0,78 procentenheter högre än i juni 2021. De ökade euriborräntorna förklarar merparten av ökningen av genomsnittsräntan på nya fritidsbostadslån. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån var senast högre i mars 2015. Det utestående beloppet av fritidsbostadslån var 4,6 miljarder euro i slutet av juni. På grund av den minskade utlåningen avtog årsökningen av det utestående beloppet och var i juni 6,7 %. Genomsnittsräntan på utestående fritidsbostadslån steg från maj och var 1,14 %. Utlåning De finländska hushållen lyfte

June 2022 saw a decrease in holiday cottage loan drawdowns from the year earlier1.8.2022 10:00:00 EEST | Press release

In June 2022, Finnish households drew down new housing loans for the purchase of holiday homes (holiday cottage loans) to the value of EUR 126 million, which is 16% less than a year earlier in June. Holiday cottage loans were drawn down at an exceptionally high rate in 202o and 2021. Compared to the period before the pandemic, i.e. June 2019, drawdowns of holiday cottage loans were 35% higher in June 2022. The average interest rate on new housing loans for purchase of a holiday home rose in June, to stand at 1.71%. This was 0.050 percentage points higher than in May 2022 and 0.78 percentage points higher than in June 2021. The higher average interest rate on new loans for holiday cottages is explained mainly by the rise in Euribor rates. The average interest rate on these loans was last higher in March 2015. At the end of June, the stock of holiday cottage loans stood at EUR 4.6 billion. Due to the lower number of drawdowns, the annual growth rate of the stock slowed in June, to 6.7%.

Mökkilainoja nostettiin kesäkuussa vähemmän kuin vuosi sitten1.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2022 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 126 milj. euron edestä, mikä on 16 % vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Mökkilainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon vuosina 2020 ja 2021. Pandemiaa edeltävään aikaan eli kesäkuuhun 2019 nähden mökkilainoja nostettiin 35 % enemmän kesäkuussa 2022. Uusien nostettujen vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko nousi kesäkuussa ja oli 1,71 %. Nousua oli 0,50 prosenttiyksikköä toukokuuhun verrattuna ja 0,78 prosenttiyksikköä vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna. Euriborkorkojen nousu selittää pääosan uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorkojen noususta. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko oli viimeksi korkeampi maaliskuussa 2015. Vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 4,6 mrd. euroa kesäkuun lopussa. Vähentyneiden nostomäärien vuoksi kannan vuosikasvuvauhti hidastui kesäkuussa ja oli 6,7 %. Vapaa-ajanasuntolainojen kannan keskikorko nousi toukokuusta ja oli 1,14 %. Lainat Suomalaiset kotitaloud

ECB lanserar en stadga om jämställdhet, mångfald och inkludering26.7.2022 14:15:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 26 juli 2022 ECB skriver under systemövergripande stadga för jämställdhet, mångfald och inkludering Hittills har 27 parter undertecknat stadgan Idag lanserade ordföranden för Europeiska centralbanken (ECB), tillsammans med 26 chefer för europeiska nationella centralbanker och nationella behöriga myndigheter, officiellt ECBS och SSM:s stadga.[1] De undertecknande parterna förbinder sig att deras institutioner ska påskynda arbetet för att främja arbetsmiljöer baserade på respekt och värdighet. De åtar sig också att säkerställa att arbetsplatserna är fria från alla former av diskriminering. ”Institutioner med mer mångfald och inkludering uppnår bättre resultat. Genom att förena våra individuella ansträngningar är vi ett steg närmare att bättre kunna reflektera över mångfalden hos de människor vi arbetar för”, sade ordförande Christine Lagarde. Genom att underteckna stadgan bekräftar alla deltagande institutioner att de är övertygade om att arbetsplatser med mångfald

ECB launches equality, diversity and inclusion charter26.7.2022 14:15:00 EEST | Uutinen

ECB press release 26 July 2022 ECB signs system-wide charter upholding equality, diversity, and inclusion 27 signatories to date Today the President of the European Central Bank (ECB) officially launched the ESCB & SSM equality, diversity, and inclusion charter, together with the heads of 26 European national central banks and national competent authorities.[1] Signatories commit their institutions to accelerating efforts to promote working environments based on respect and dignity. They also commit to ensuring their workplaces are free from any form of discrimination. “More diverse and inclusive institutions yield better results. By uniting our individual efforts, we are one step closer to better reflecting the diversity of the citizens we serve,” President Lagarde said. By signing the charter, all participating institutions confirm their common understanding that diverse and inclusive workplaces enhance the performance and resilience of their institutions. The charter lays out shared

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum