Ilmarinen

Ilmarinens bokslut 2022: Premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades rekordartat, placeringsavkastningen var -6,6 procent, solvensen var fortsatt stark

Dela
– För Ilmarinen var 2022 ett år med stark tillväxt och förbättrad effektivitet. Premieinkomsten ökade med upp till 11 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades rekordartat. Samtidigt var placeringsmarknadens verksamhetsmiljö mycket krävande. Rysslands angreppskrig mot Ukraina, energikrisen i Europa, den ökade inflationen och centralbankernas snabba åtstramning av penningpolitiken fördystrade de ekonomiska utsikterna och bidrog i omfattande grad till att avkastningarna på investeringsmarknaden sjönk. Ilmarinens placeringsintäkter var negativa, men solvensen var fortsatt stark, säger Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

På denna krävande marknad avkastade Ilmarinens placeringar -6,6 (15,3) procent. Solvenskapitalet minskade till 11,8 (16,5) miljarder euro och solvensnivån var 125,8 (136,7) procent. Den långsiktiga avkastningen på placeringarna räknat fr.o.m. år 1997 är 5,7 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Premieinkomsten steg till 6,6 (5,9) miljarder euro. Den starka tillväxten bygger på ett ökat antal försäkrade arbetstagare och ökade lönesummor i Ilmarinen samt på höjningen av arbetspensionsavgiften med 0,45 procentenheter. Till den ökade premieinkomsten bidrog även av en mycket stark nettokundanskaffning. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen 290 (329) miljoner euro netto och andelen lojala kundrelationer var på en utmärkt nivå på 96,7 (97,3) procent.

Kostnadseffektiviteten gynnar kunderna

Ilmarinens kostnadseffektivitet förbättrades rekordartat. Driftskostnaderna som täcks med pensionsavgiftens omkostnadsdel sjönk till 99,1 (126,5) miljoner euro. Resultatet av omkostnads-rörelsen förbättrades till 58,1 (41,9) miljoner euro och omkostnadsprocenten till 63,1 (75,1) procent trots att omkostnadstariffen sänktes med 9,5 procent.

– Kostnadseffektiviteten förbättrades rekordartat och syns i form av lägre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder. Tack vare ett utmärkt resultat av omkostnadsrörelsen och en utmärkt solvens överför Ilmarinen 175 miljoner euro till kundåterbäringar till sina kunder. I fortsättningen fastställs omkostnadsdelen bolagsspecifikt och den omkostnad som uppbärs av kunderna är mindre, ju effektivare vår verksamhet är. För oss innebär en ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet att vi hela tiden vill förbättra vår verksamhet och effektivitet. Detta gynnar våra kunder, men är viktigt också med tanke på hela pensionssystemet, säger Pölönen.

Intresset för partiell förtida ålderspension ökade

Ilmarinen utbetalade pensioner för 6,6 (6,3) miljarder euro, dvs. till ett belopp som motsvarade den influtna premieinkomsten. Antalet pensionstagare uppgick till 459 000 i slutet av året. Under året utfärdade bolaget sammanlagt ca 75 000 pensionsbeslut, vilket är nästan 10 000 fler än året innan. Särskilt stor var ökningen av ansökningar om partiell förtida ålderspension. Bolaget mottog 8 606 stycken ansökningar om partiell förtida ålderspension, vilket är nästan tredubbelt fler än förra året.

– Den exceptionellt stora indexförhöjningen ökade intresset för att ansöka om pension i slutet av förra året. Pensionen utgör en viktig del av hanteringen av den egna ekonomin, och det lönar sig att intressera sig för sitt pensionsskydd redan under yrkesbanan. I Ilmarinens och de andra pensionsbolagens webbtjänster får man enkelt tillgång till uppgifter om den hittills intjänade pensionen och i tjänsten är det också möjligt göra prognoser och beräkningar om hur den framtida pensionen ser ut om man fortsätter att arbeta fram till pensionsåldern eller ännu längre, påminner Pölönen.

Antalet ansökningar om invalidpension ökade med 5 procent från året innan, och mängden ansökningar återgick till samma nivå som före coronapandemin. Antalet personer som personer övergick i invalidpension eller började få rehabiliteringsstöd var 3 536. Den största enskilda diagnosen för invalidpension har redan under flera år varit depression.

Trots det ökade antalet ansökningar fick Ilmarinens kunder sina pensionsbeslut snabbare än tidigare: ett beslut om ålderspension i genomsnitt inom 4 (8) dagar och ett beslut om invalidpension inom 34 (40) dagar. Redan över 80 procent av ansökningarna om ålderspension inkom på elektronisk väg, och kundernas tillfredsställelse med webbtjänsterna förbättrades.

Historiskt svår placeringsmiljö

– Tilltagande inflation, en åtstramning av penningpolitiken och oron i anslutning till den ekonomiska tillväxten tryckte ner placeringsmarknaden, och utvecklingen var i omfattande grad negativ under året. På aktiemarknaden sjönk de flesta aktieindexen med 10–20 procent och då räntorna och kreditriskmarginalerna samtidigt ökade ledde det till att avkastningarna på ränteplaceringarna blev historiskt sett svaga, berättar vice verkställande direktör Mikko Mursula som ansvarar för Ilmarinens placeringar.

Ilmarinens aktieplaceringar gav en avkastning på -10,2 (28,0) procent. Den sammanräknade avkastningen på ränteplaceringar, dvs. på obligationer, räntefonder, övriga finansmarknads-instrument och lånefordringar var -5,2 (3,9) procent.

Fastighetsplaceringarna avkastade 1,3 (8,8) procent. Avkastningen på övriga placeringar var -1,1 (-2,0) procent; i den här klassen ingår bl.a. tillgångsplaceringar, placeringar i fonder som eftersträvar absolut avkastning och valutaplaceringar.

Som en följd av det negativa placeringsresultatet var Ilmarinens totala resultat till verkligt värde -4 592,2 (4 179,4) miljoner euro negativt år 2022.

Ilmarinen eftersträvar klimatneutralitet i placeringen av pensionstillgångarna år 2035. Den uppdaterade klimatfärdplanen omfattar nu fyra tillgångsslag: direkta noterade aktieplaceringar, inhemska fastigheter och nu även företagsobligationer och utländska fastigheter.

– Förutom klimatförändringen inverkar även den tilltagande förlusten av den biologiska mångfalden på ekonomin och därigenom även på placeringsverksamheten. Vi publicerade en färdplan om den biologiska mångfalden, i vilken det beskrivs på vilket sätt konsekvenserna för den biologiska mångfalden och riskerna i anslutning till förlusten av den biologiska mångfalden beaktas i placeringsverksamheten, berättar Mursula.

Sysselsättningen och arbetsförmågan bör förbättras

Enligt Pensionsskyddscentralens långsiktiga beräkningar har utsikterna vad gäller finansieringen av pensionerna förbättrats jämfört med prognosen 2019 tack vare goda placeringsintäkter. En åldrande befolkning, låg nativitet och en minskning av befolkningen i arbetsför ålder skapar emellertid utmaningar inom finansieringen av pensionssystemet i framtiden. Nativiteten sjönk förra året till sin lägsta nivå någonsin: det föddes mindre än 45 000 barn och fertilitetstalet var 1,32, vilket är den lägsta siffran under hela mäthistorien.

– Inom många branscher och företag finns det redan nu brist på arbetskraft och befolkningsutvecklingens riktning är oroväckande både med tanke på finansieringen av pensionssystemet och för finansieringen av hela välfärdssamhället. Detta framhäver ytterligare behovet av att stärka sysselsättningen bland befolkningen i arbetsför ålder och att utöka den arbetsrelaterade invandringen. Dessutom bör man genom att revidera solvensbestämmelserna säkerställa möjligheten att eftersträva bästa möjliga avkastning på pensionsplaceringarna på lång sikt, säger Jouko Pölönen.

Läs mer:

Verksamhetsberättelse (pdf)
Bifogade grafer (pdf)

Kontakter

Bilder

Om

Ilmarinen
Ilmarinen
Porkkalankatu 1
00018 ILMARINEN (HELSINKI)

010 195 000http://www.ilmarinen.fi

Ilmarinens uppgift är att säkerställa att kunderna får den pension som de intjänar i sitt arbete. Vi främjar ett bättre arbetsliv och hjälper på så sätt våra kunder att nå framgång. Sammanlagt ansvarar vi för pensionsskyddet för cirka 1,1 miljoner personer. Våra placeringstillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret uppgår till över 55 miljarder euro. Närmare information: www.ilmarinen.fi.

Följ Ilmarinen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmarinen

Ilmarinen’s financial statements 2022: Premiums written grew strongly and cost-effectiveness improved to a record level, return on investments -6.6 per cent and continued strong solvency16.2.2023 11:17:05 EET | Press release

“2022 was a year of strong growth and improvement of effectiveness for Ilmarinen. Premiums written grew by as much as 11 per cent and cost-effectiveness improved to a record level. At the same time, the operating environment in the investment markets was very challenging. Russia’s war of aggression in Ukraine, Europe’s energy crisis, accelerated inflation and rapidly tightening central bank monetary policy cast a shadow over the economic outlook, broadly reducing investment market returns. Ilmarinen’s return on investments was negative, but solvency remained strong,” says Ilmarinen’s President and CEO Jouko Pölönen.

Ilmarisen tilinpäätös 2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi voimakkaasti ja kustannustehokkuus parani ennätystasolle, sijoitustuotto -6,6 prosenttia vakavaraisuuden pysyessä vahvana16.2.2023 11:06:02 EET | Tiedote

– Vuosi 2022 oli Ilmariselle vahvan kasvun ja tehokkuuden parantamisen vuosi. Vakuutusmaksutulo kasvoi peräti 11 prosenttia, ja kustannustehokkuus parani ennätystasolle. Samaan aikaan toimintaympäristö sijoitusmarkkinoilla oli erittäin haastava. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Euroopan energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja keskuspankkien nopeasti kiristynyt rahapolitiikka synkistivät talousnäkymiä ja laskivat laajasti sijoitusmarkkinoiden tuottoja. Ilmarisen sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, mutta vakavaraisuus pysyi vahvana, Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum