Ilmarinen

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.06.2021: Placeringarna avkastade 8,9 procent, solvenskapitalet steg till över 15 miljarder euro och kundernas lönesummor vände uppåt

Dela

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 8,9 procent (-2,0 %), dvs. 4,7 miljarder euro tack vare den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,5 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,6 procent.

Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa
Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa

Tack vare den goda avkastningen på placeringsverksamheten steg totalresultatet för januari–juni till 2,6 (-1,1) miljarder euro.

Premieinkomsten ökade till 2,9 (2,7) miljarder euro då kundernas lönesummor vände uppåt. Pensioner utbetalades för 3,2 (3,1) miljarder euro.

Kundanskaffning netto ökade till 116 (76) miljoner euro tack vare en utmärkt kundomsättning och en lyckad kundanskaffning.

Resultatet av omkostnadsrörelsen förbättrades till 28 (21) miljoner euro och omkostnadsprocenten till 66 (74) procent. Den förbättrade kostnadseffektiviteten minskade omkostnaderna till 55 (61) miljoner euro.

Solvenskapitalet stärktes till 15,1 (12,5) miljarder euro och solvensnivån var 134,6 (130,2) procent.

Utsikter: Tack vare den ekonomiska återhämtningen och det faktum att den tillfälliga nedsättningen av ArPL-avgiften upphörde, väntas Ilmarinens premieinkomst klart öka under 2021. En ökning av lönesumman väntas förbättra omkostnadsintäkterna och resultatet av omkostnadsrörelsen jämfört med året innan. 

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Det första halvåret var starkt för Ilmarinen både inom placeringsverksamheten och inom kundanskaffningen och kundernas lönesummor vände uppåt. Placeringarna gav i januari–juni en avkastning på 8,9 procent, dvs. 4,7 miljarder euro, solvenskapitalet steg till över 15 miljarder euro och placeringstillgångarna till 57,5 miljarder euro.   

Stämningen på placeringsmarknaden har varit mycket god i början av året. Den globala ekonomins kraftiga återhämtning från recessionen på grund av coronaviruset, företagens starka resultat­utveckling och de omfattande finans- och penningpolitiska stimuleringsåtgärderna har stött en god utveckling på aktiemarknaden. Av tillgångsklasserna i Ilmarinens placeringsportfölj gav aktie­placeringarna den bästa avkastningen på 16,9 procent. Ränteplaceringarna avkastade 2,6 procent, fastighetsplaceringarna 2,1 procent och övriga placeringar -0,5 procent. Den nominella medel­avkastningen på placeringarna på lång sikt var 6,1 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,6 procent.

Premieinkomsten steg till 2,9 miljarder euro. Nedgången i sysselsättningen på grund av corona­pandemin försvagade premieinkomsten ännu i början av året, men från och med april vände kundföretagens lönesumma och premieinkomsten starkt uppåt jämfört med året innan. Syssel­sättningen ökar i takt med att coronapandemin lättar: De kundföretag som ingår i Ilmarinens konjunkturindex hade i juni 4,8 procent flera arbetstagare än för ett år sedan. Den kraftigastetillväxten har skett inom hotell- och restaurangbranschen, där antalet arbetstagare också minskade brantast när pandemin började. 

Vi utbetalade pensioner för 3,2 miljarder euro till cirka 458 000 pensionstagare. Antalet personer som ansökte om invalidpension sjönk och antalet invalidpensionsbeslut var 13 procent färre än året innan. De sjukdomar som coronaviruset medfört syns inte ännu i invalidpensionsstatistiken: I Ilmarinen behandlades i början av året två ansökningar om invalidpension, där den huvudsakliga diagnosen var arbetsoförmåga på grund av coronavirus. Någon bestående invalidpension har tillsvidare inte beviljats på grund av corona. 

Kundanskaffningen netto steg till 116 miljoner euro och kundomsättningen var på utmärkt nivå på 97,2 procent. Tack vara förbättrad kostnadseffektivitet steg resultatet av omkostnadsrörelsen till 28 miljoner euro och omkostnadsprocenten förbättrades till 66 procent.De omkostnader som användes för Ilmarinens operativa verksamhet uppgick till 55 miljoner euro, dvs. de var 6 miljoner lägre än året innan.

Tillsammans med våra kundföretag inledde vi projektet Framtidens laboratorium i syfte att identifiera, utveckla och dela god praxis inom ledningen av arbetsförmågan. Som en del av Ilmarinens 60-årsjubileumsår beviljade vi inom projektet Mielellään tössiä (Gärna på arbete) priset Framtidens arbetsgivare till bokföringsbyrån Balanco Accounting, som förutom att den skapat tillväxt i sin affärsverksamhet även hjälpt unga att sysselsätta sig och förankras i arbetslivet. Jubileumsårets tema är de unga och arbetslivet – särskilt stödjandet av de unga att förankras i arbetslivet, att förebygga invalidpensioner på grund av mental ohälsa och att förlänga yrkesbanorna.

Ilmarinens personal har i början av året i omfattande grad arbetat på distans på grund av undantagsförhållandena orsakade av coronaläget. Personalens energinivå i arbetet är fortfarande på en utmärkt nivå, och personalens rekommendationsindex eNPS steg i juni till 43. I juni publicerade vi en plan som vi kallar Tillbaka till framtiden: efter pandemin är vårt mål att övergå till en hybridmodell, där vi kombinerar de bästa sidorna med att arbeta på kontoret och på distans. I huvudsak kommer minst hälften av arbetet att utföras på kontoret i syfte att stärka den sociala gemenskapen och välbefinnandet och till övriga delar kan de anställda själv välja var de vill arbeta. Avdelningarna och teamen får även stora möjligheter att sinsemellan besluta och avtala om hur arbetet ska utföras.

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. Ilmarinen samarbetar med andra investerare och bolaget anslöt sig på våren till det globala samarbets­nätverket Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), där investerarorganisationerna strävar efter att utveckla metoder för att nå klimatneutrala portföljer. Ilmarinen deltar även i Climate Leadership Coalitions (CLC) vädjan angående den globala prissättningen av kol samt i inves­terarnas vädjan i syfte att motivera staterna att vidta åtgärder för klimatet. I april beslutade Ilmarinen gå med som en av pionjärinvesterarna i samarbetskapitalförvaltningbolagets nya koldioxidsnåla företagslånefond med 170 miljoner euro.

Låg nativitet, ett minskat antal personer i arbetsför ålder och en nollräntemiljö orsakar fortfarande ett tryck på finansieringen av pensionerna på lång sikt. Världsekonomin har vänt starkt uppåt efter coronakrisen och det är viktigt att Finland kan ta del av tillväxten och får fart på investeringarna och kan öppna för turism. Samtidigt bör det tas fram lösningar för att minska hållbarhetsunderskottet och för att stärka sysselsättningen och Finlands konkurrenskraft även på lång sikt. Finansieringen av välfärd och pensioner förutsätter att vi har yrkesutbildad arbetskraft också i framtiden och för detta krävs att vi satsar på kompetensutveckling och på att upprätthålla arbetsförmågan samt utökar den arbetsrelaterade invandringen. Den arbetsrelaterade invandringen bör göras lättare och man bör locka både kunnig arbetskraft och utländska studerande till Finland och säkerställa att de förankras i arbetslivet. Den nya Pensionsbarometern visar att hälften av finländarna stöder en ökning av den arbetsrelaterade invandringen i syfte att stärka finansieringen av arbetspensionssystemet.”

Läs mer:

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2021 (pdf)

Bilagor (pdf)

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016 
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

 

Bilder

Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa
Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa
Ladda ned bild

Om

Ilmarinen
Ilmarinen
Porkkalankatu 1
00018 ILMARINEN (HELSINKI)

010 195 000http://www.ilmarinen.fi

Ilmarinens uppgift är att säkerställa att kunderna får den pension som de intjänar i sitt arbete. Vi främjar ett bättre arbetsliv och hjälper på så sätt våra kunder att nå framgång. Sammanlagt ansvarar vi för pensionsskyddet för cirka 1,1 miljoner personer. Våra placeringstillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret uppgår till över 57 miljarder euro. Närmare information: www.ilmarinen.fi.

Följ Ilmarinen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmarinen

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin15.9.2021 09:41:28 EEST | Tiedote

Työntekijämäärä nousi elokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elokuu oli jo neljäs peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti henkilöstövuokrauksen sekä viestinnän ja tietotekniikan aloilla, joilla työntekijämäärä nousi noin neljä prosenttia. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi yli puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkaa nousuaan – Itä-Suomi toipuu vauhdilla16.8.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

Työntekijämäärä nousi heinäkuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä noin 1,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Heinäkuu oli jo kolmas peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla, jossa työntekijämäärä nousi lähes kuusi prosenttia. Alueellisessa vertailussa suurin muutos oli Itä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi yli kolme prosenttia.

Ilmarinen’s Interim Report 1 January to 30 June 2021: Return on investments was 8.9 per cent, solvency capital grew to more than EUR 15 billion and customers’ payrolls started to rise10.8.2021 11:08:07 EEST | Press release

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was 8.9% (-2.0%) or EUR 4.7 billion thanks to the strong performance of the equity markets. The market value of investments grew to EUR 57.5 (53.3) billion. The long-term average return on investments was 6.1 per cent. This corresponds to an annual real return of 4.6 per cent.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021: Sijoitukset tuottivat 8,9 prosenttia, vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja asiakkaiden palkkasummat kääntyivät kasvuun10.8.2021 11:03:08 EEST | Tiedote

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 8,9 % (-2,0 %) eli 4,7 miljardia euroa osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 57,5 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,1 prosenttia. Tämä vastaa 4,6 prosentin reaalituottoa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum