Ilmarinen

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Placeringarna avkastade 10,5 procent, solvenskapitalet stärktes till 15,4 miljarder euro

Dela

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj steg till 10,5 procent (1,1 %), dvs. till 5,6 miljarder euro tack vare den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,6 procent.

Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa
Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa

Tack vare den goda avkastningen på placeringsverksamheten steg totalresultatet för januari–september till 2,9 (-0,1) miljarder euro.

Premieinkomsten ökade till 4,4 (4,0) miljarder euro tack vare ökningen av kundernas lönesummor och som en följd av att den tillfälliga nedsättningen av ArPL-avgiften upphörde. Pensioner utbetalades för 4,7 (4,6) miljarder euro.

Kundanskaffning netto ökade till 230 (149) miljoner euro tack vare låg kundomsättning och en lyckad kundanskaffning.

Resultatet av omkostnadsrörelsen förbättrades till 45 (38) miljoner euro och omkostnadsprocenten till 64 (69) procent. Den förbättrade kostnadseffektiviteten minskade omkostnaderna till 81 (85) miljoner euro.

Solvenskapitalet stärktes till 15,4 (12,5) miljarder euro och solvensnivån var 135,0 (130,2) procent.

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. En noggrannare vägkarta har upprättats för noterade aktieplaceringar och inhemska fastighetsplaceringar.

Utsikter: Tack vare den ekonomiska återhämtningen och det faktum att den tillfälliga nedsättningen av ArPL-avgiften upphörde, väntas Ilmarinens premieinkomst klart öka under 2021. Ökningen av lönesumman väntas förbättra omkostnadsintäkterna och resultatet av omkostnadsrörelsen jämfört med förra året.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Ilmarinen uppvisar ett starkt resultat för januari–september både inom placeringsverksamheten och kundanskaffningen. Placeringarna avkastade 10,5 procent, dvs. 5,6 miljarder euro och solvenskapitalet steg till 15,4 miljarder euro. Mätt enligt premieinkomsten ökade kundanskaffningen netto till 230 miljoner euro tack vare en lyckad kundanskaffning och låg kundomsättning. 

Världsekonomin fortsatte att snabbt återhämta sig från recessionen till följd av coronapandemin. Den snabba ekonomiska tillväxten har påskyndat inflationen och orsakat flaskhalsar i leveranskedjorna. Under det tredje kvartalet stärktes oron för en ökad inflation och en åtstramning av penningpolitiken, vilket ledde till större volatilitet på placeringsmarknaden och den kraftiga kursstegringen i början av året jämnade ut sig. 

Av tillgångsklasserna i Ilmarinens placeringsportfölj avkastade aktieplaceringarna bäst med 19,2 procent. Ränteplaceringarna avkastade 3,5 procent, fastighetsplaceringarna 4,2 procent och övriga placeringar -1,7 procent. Den nominella medelavkastningen på placeringarna på lång sikt var 6,1 procent, vilken motsvarar en reell årsavkastning på 4,6 procent. 

Premieinkomsten steg till 4,4 miljarder euro, vilket är över 400 miljoner euro mer än ett år tidigare. Kundföretagens lönesumma har sjunkit under coronakrisen, men den har varit stigande sedan april och i januari–september ökade lönesumman med 5,5 procent. Premieinkomsten har också ökat som en följd av att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas ArPL-avgift på grund av coronakrisen upphörde.

Vi utbetalade pensioner för 4,7 miljarder euro till cirka 457 000 pensionstagare. Antalet personer som ansökte om invalidpension sjönk och antalet invalidpensionsbeslut var 12 procent färre än året innan. Tillsammans med FPA inledde vi ett pilotprojekt i syfte att förebygga långvarig arbetsoförmåga genom att styra kunderna till yrkesinriktad rehabilitering i ett tidigare skede än för närvarande. I pilotprojektet strävar vi efter att förebyggande identifiera de kunder som uppfyller villkoren för rehabilitering inom arbetspensionssystemet och att aktivt kontakta dem om kunden ger sitt samtycke till detta. På så sätt vill vi förbättra rehabiliteringens effektivitet och göra det lättare för kunderna att sköta sina ärenden. 

Omkostnadsprocenten som beskriver vår kostnadseffektivitet förbättrades till 64 procent och resultatet av omkostnadsrörelsen steg till 45 miljoner euro.De omkostnader som användes för den operativa verksamheten var 81 miljoner euro, dvs. 4 miljoner mindre än året innan.

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. I det första skedet har vi utarbetat noggrannare vägkartor för enskilda tillgångsklasser, dvs. för aktieplaceringar och inhemska fastighetsplaceringar. Som placerare främjar vi övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi bl.a. genom att förutsätta utsläppsminskningar av våra placeringsobjekt, genom att direkt eller tillsammans med andra investerare påverka våra placeringsobjekt samt genom att placera i nya lösningar som stävjar klimatförändringen.

Enligt en aktuell internationell bedömning är Finlands pensionssystem ett av de bästa i världen. Den finansiella hållbarheten kommer emellertid att möta utmaningar på medellång och lång sikt. Det gäller att bereda sig för de finansiella utmaningarna i tid och att inte skjuta problemen på kommande generationer. Förslaget som diskuterats i offentligheten om en höjning av arbetspensioner som är mindre än 1 400 euro skulle skapa orättvisa mellan generationer och således strida mot arbetspensionssystemets grundläggande principer. I arbetspensionssystemet och i samhället är det viktigt att diskutera vad som är en hållbar balans mellan pensionsavgifterna och förmånerna. Förbättrad sysselsättning och arbetsförmåga, längre yrkesbanor, underlättande av arbetsrelaterad invandring och en befolkningspolitik som stöder nativitet är i nyckelställning då det gäller att säkerställa pensionssystemets hållbarhet. Genom att utveckla solvensregleringen bör det säkerställas att pensionsanstalterna på lång sikt kan eftersträva bästa möjliga avkastning på pensionstillgångarna, vilket för egen del dämpar behovet av att höja pensionsavgifterna.”

Bilagor:

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021 (pdf)

Bilagor (pdf)

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016 
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

 

Nyckelord

Bilder

Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa
Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa
Ladda ned bild

Om

Ilmarinen
Ilmarinen
Porkkalankatu 1
00018 ILMARINEN (HELSINKI)

010 195 000http://www.ilmarinen.fi

Ilmarinens uppgift är att säkerställa att kunderna får den pension som de intjänar i sitt arbete. Vi främjar ett bättre arbetsliv och hjälper på så sätt våra kunder att nå framgång. Sammanlagt ansvarar vi för pensionsskyddet för cirka 1,1 miljoner personer. Våra placeringstillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret uppgår till över 58 miljarder euro. Närmare information: www.ilmarinen.fi.

Följ Ilmarinen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmarinen

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkunut jo puoli vuotta15.11.2021 11:29:40 EET | Tiedote

Työntekijämäärä nousi lokakuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Lokakuu oli jo kuudes peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän, henkilöstövuokrauksen sekä teollisuuden aloilla. Alueellisessa vertailussa kaikki Suomen alueet lisäsivät työntekijämääriään.

Ilmarinen’s Interim Report 1 January to 30 September 2021: Return on investments was 10.5 per cent, solvency capital strengthened to EUR 15.4 billion28.10.2021 11:07:11 EEST | Press release

The return on Ilmarinen’s investment portfolio rose to 10.5 (1.1) per cent, or EUR 5.6 billion, thanks to the strong performance of the equity markets. The market value of investments grew to EUR 58.4 (53.3) billion. The long-term average return on investments was 6.1 per cent. This corresponds to an annual real return of 4.6 per cent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum