Suomen Pankki

Investeringsfondernas kapital minskade betydligt 2022

Dela

Efter en rekordartad tillväxt 2021 minskade fondkapitalet i de finländska investeringsfonderna[1] betydligt 2022. Vid utgången av 2022 uppgick fondkapitalet till 137,5 miljarder euro, vilket är 25 miljarder euro mindre jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. Minskningen i fondkapitalet kan huvudsakligen tillskrivas nedgången i värdet på investeringsfondernas värdepappersinnehav, men det gjordes också rikligt med inlösen från fonderna.

Under 2022 sjönk värdet på fondkapitalet med totalt 20,2 miljarder euro och inlösen[2] från fonderna gjordes för 5 miljarder euro. Kapitalet i de största fondtyperna, aktie- och räntefonder, minskade nästan lika mycket under 2022 (över 12 miljarder euro). Till minskningen bidrog uppgången i räntorna och nedgången i aktiekurserna. Vid slutet av december 2022 var aktiefondernas fondkapital 58,3 miljarder euro och räntefondernas 52,6 miljarder euro. Aktie- och räntefonderna omfattar 81 % av investeringsfondernas totala fondkapital. De följande största fondtyperna är bland- och fastighetsfonder.

År 2022 gjordes klart mest inlösen från räntefonder. Under 2022 gjordes nya teckningar i räntefonder för 18,5 miljarder euro och inlösen för 24,1 miljarder euro, vilket innebär att nettoinlösen från räntefonderna var 5,6 miljarder euro. Från aktiefonder gjordes inlösen för 1,1 miljarder euro netto. År 2022 gjordes mest nya investeringar[3] i fastighetsfonder, i vilka nya teckningar gjordes till ett värde av 750 miljoner euro mer än vad som löstes in från dem. Under 2022 stod företagen för den största andelen (till ett värde av 1,6 miljarder euro) inlösen som gjordes från finskregistrerade investeringsfonder. Av denna andel var 65 % gjorda av finländska företag.

Merparten av fondernas investeringar hänförde sig till utlandet

Vid slutet av december 2022 hänförde sig 32 % av de finländska investeringsfondernas investeringar på 141,9 miljarder euro till hemlandet och 68 % till utlandet. Av de inhemska investeringarna bestod merparten (39 %) av fondernas ömsesidiga investeringar. Av investeringarna hänförde sig 27 % direkt till aktier i finländska företag.

De största utländska investeringarna hänförde sig till börsnoterade aktier (44 %) och obligationslån (33 %). Av de utländska aktieinvesteringarna hänförde sig merparten (45 %) till amerikanska aktier. Största delen (20 %) av fondernas innehav av utländska obligationslån var emitterade av svenska emittenter. Som helhet hänförde sig de största utländska investeringarna till Förenta staterna (23,2 miljarder euro), Luxemburg (13,3 miljarder euro) och Sverige (11,6 miljarder euro).

De finländska hushållen största ägare i investeringsfonderna

Vid utgången av december 2022 ägde de finländska hushållen direkt fondandelar i finskregistrerade investeringsfonder till ett värde av 30,0 miljarder euro, vilket är 13 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. De finländska hushållens tillgångar kanaliseras också i stor mängd till inhemska investeringsfonder genom fondanknutna försäkringsavtal som hushållen ingått med försäkringsföretag. I Finlands Banks fondstatistik syns dessa som investeringar gjorda av försäkringsföretag.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 11.5.2023 kl. 10.

[1] Inkluderar finskregistrerade investeringsfonder och specialinvesteringsfonder.

[2] Inlösen netto.

[3] Netto.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Svagare resultat för Finlands Bank på grund av stigande räntor24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut på framställning av Finlands Banks direktion. Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2022 är noll euro efter upplösning av avsättningar. Avsättningen för valutakurs- och prisrisker upplöstes med 165 miljoner euro för att täcka värderingsförluster på de finansiella tillgångarna, som huvudsakligen hänförde sig till nedgången i marknadsvärdet på värdepapper i dollar. Därtill upplöstes den generella avsättningen med 47 miljoner euro för att täcka det negativa verksamhetsresultatet. ”De stigande räntorna har lett till ett svagare resultat för Finlands Bank. Finlands Bank har förberett sig för uppgången i räntorna genom att stärka sina riskavsättningar redan under perioden av låga räntor. Resultatutsikterna är svaga också de närmaste åren och banken kommer att vara tvungen att upplösa riskavsättningar”, säger vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. Under coronakrisen utökade Eurosystemet de penningp

Rising interest rates reduced Bank of Finland’s profit24.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Parliamentary Supervisory Council has today, upon proposal by the Bank of Finland Board, confirmed the Bank of Finland’s financial statements. The Bank of Finland’s audited profit for the financial year 2022 totals EUR 0.00 after adjustments to provisions. The foreign exchange rate and price difference provision was adjusted downwards by EUR 165 million to cover the valuation losses on financial assets arising mainly from the fall in the market value of dollar-denominated securities. A reduction of EUR 47 million in the general provision was also made, to cover the negative operating profit. “The rise in interest rates has reduced the Bank of Finland’s profit. The Bank had already prepared for higher interest rates by strengthening its risk provisions when interest rates were low.In the immediate years ahead, there will be a further need to use risk provisions, as the profit outlook is weak,” says Bank of Finland Deputy Governor Marja Nykänen. During the COVID-19 crisis, the Eurosy

Korkojen nousu heikensi Suomen Pankin tulosta24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen Suomen Pankin johtokunnan esityksestä. Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2022 on nolla euroa varausten purun jälkeen. Valuutta- ja hintaerovarausta purettiin 165 milj. euroa kattamaan rahoitusvarallisuuden arvostustappioita, jotka johtuivat pääasiassa dollarimääräisten arvopapereiden markkina-arvon laskusta. Lisäksi yleisvarausta purettiin 47 milj. euroa kattamaan negatiivinen toiminnallinen tulos. ”Korkojen nousu on heikentänyt Suomen Pankin tulosta. Suomen Pankki on varautunut korkojen nousuun vahvistamalla riskivarauksiaan jo alhaisten korkojen kaudella. Myös lähivuosien tulosnäkymät ovat heikot, ja riskivarauksia joudutaan edelleen purkamaan”, sanoo Suomen Pankin varapääjohtaja Marja Nykänen. Koronakriisin aikana eurojärjestelmä lisäsi rahapoliittisia ostoja ja myönsi pidempiaikaisia edullisia luottoja pankeille. Tämä kasvatti edelleen Suomen Pankin tasetta. Keskuspankille taloudellinen tulos on seur

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum