Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kauhavalla alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista (Etelä-Pohjanmaa)

Jaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kauhava.

Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kauhava. Rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Suurin osa Kauhavan pohjavesialueista kuuluu kolmeen harjujaksoon, joista yksi haarautuu Ylihärmän taajaman alueella koilliseen ja luoteeseen jatkuviin osiin. Lisäksi Kauhavalla on runsaasti kallioporakaivoja, jotka on luokiteltu pistemäisinä pohjavesialueina, sekä muutamia pieniä vedenhankintakäytössä olleita tai olevia moreenimuodostumia. Luokiteltuja pohjavesialueita on ollut ennen luokitustarkistusta 34, joista 28 tärkeitä (I luokka) ja 6 vedenhankintaan soveltuvia (II luokka). Esityksen mukaan pohjavesialueita olisi jatkossa 28, joista 18 vedenhankintaa varten tärkeitä (luokka 1) ja 10 vedenhankintaan soveltuvia (luokka 2). Yhdeksän pohjavesialuetta ehdotetaan poistettavaksi luokituksesta. Merkittävimpiä pohjavesialueiden rajausmuutoksia ehdotetaan Ylihärmään Pöyhösenkankaan pohjavesialueelle sekä Kortesjärvelle, missä Myllykankaan pohjavesialuetta ehdotetaan laajennettavaksi etelään Saarijärven ranta-alueelle.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: 

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Kauhavan, Lapuan ja Uudenkaarlepyyn kaupunkien internet-sivuilla ja virallisilla ilmoitustauluilla 5.2.–19.3.2021. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti:

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 19.3.2021 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki.

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus kokoaa lausunnoista ja yleisöltä saadun palautteen ja antaa palautteisiin vastineet. Kuulemispalautteessa esitetyn uuden hydrogeologisen tai muun luokituksen ja rajauksen kannalta olennaisen tiedon perusteella voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen uuden luokituksen mukaisista luokista ja rajauksista annetaan ilmoitus, mistä lähtien uudet luokitukset ja rajaukset ovat voimassa.

Pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan viiveellä ilmoituksen antamisen jälkeen (kaksi kertaa vuodessa)

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tarvittaessa lisätietoja antaa ylitarkastaja Tilda Rantataro puh. 0295 027 668.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Påverka vattnen - ge din åsikt om vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker1.3.2021 08:45:00 EETTiedote

NTM-centralerna har tillsammans med sina samarbetsparter berett förslagen till vattenförvaltningsplaner i olika delar av landet. Samtidigt kan utlåtanden och åsikter ges också om förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker och förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. Samrådet som gäller planerna pågår till och med 14.5.2021 och fram till dess kan var och en som är intresserad påverka innehållet i planerna.

Lovande resultat om antalet lekande fisk i Lappfjärds å-Storå och om fiskvägarna i Perus och Villamo (landskapen i Österbotten)22.2.2021 10:48:16 EETTiedote

Resultaten från uppföljningen av fiskbeståndet i Lappfjärds å-Storå visar att fiskvägen i Perus är en bra och fungerande lösning för att förbättra havsöringens vandring, eftersom havsöringarna kan simma förbi dammen via fiskvägen under hela tiden när vattnet är öppet. Rivningen av och restaureringen av dammen i Villamo ser också ut att fungera bra genom att det är möjligt för havsöringen att vandra upp till lekområdena, som till stor del har varit onåbara.

Lupaavia tuloksia Lapväärtin-Isojoen kutukalojen määrästä sekä Peruksen ja Villamon kalateistä (Pohjalaismaakunnat)22.2.2021 10:48:15 EETTiedote

Lapväärtin-Isojoen kalaston seurantatulokset osoittavat, että Peruksen kalatie on hyvin toimiva ratkaisu meritaimenen vaelluksen parantamiseksi, koska meritaimenet pääsevät ohittamaan padon kalatien kautta koko avovesikauden aikana. Villamon padon purku sekä kunnostustyöt näyttävät myös toimivan hienosti mahdollistaen meritaimenen nousun kutualueille, jotka ovat suurilta osin olleet tavoittamattomissa.

Utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 mellan Kaustby och Ena i Evijärvi har inletts11.2.2021 10:47:11 EETTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har inlett utarbetandet av en lokaliseringsplan på ett ca 12 km långt avsnitt av stamväg 63 i Evijärvi, Kronoby och Kaustby kommuners område. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Särskilt vill man förbättra trafiksäkerheten och se till att gods- och persontrafiken fungerar smidigt samt att trafiken och resetiden är förutsägbar. Arbetet leds av en projektgrupp och till gruppen har representanter för tre kommuner och tre landskapsförbund kallats. Förslagen till förbättringsalternativ kommer att presenteras för allmänheten sannolikt på torsdag 22.4.2021 kl. 18 på ett Teams-videomöte. Den respons som kommer under och efter mötet beaktas vid valet och preciseringen av alternativet. Noggrannare uppgifter om möt

Kantatie 63 välillä Evijärven Ina – Kaustinen: Pääsuuntaselvitys käynnistynyt11.2.2021 10:47:11 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt noin 12 kilometriä pitkän kantatiejakson pääsuuntaselvityksen laatimisen Evijärven, Kruunupyyn ja Kaustisen kuntien alueella. Työn tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Erityisesti halutaan parantaa tien liikenneturvallisuutta sekä tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja matka-aikaa. Työtä ohjaavaan hankeryhmään on kutsuttu alueen kolmen kunnan ja kolmen maakuntaliiton edustajat. Kehitettyjä parantamisvaihtoehtoja esitellään yleisölle todennäköisesti torstaina 22. huhtikuuta 2021 klo 18 Teams-etäyleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa ja sen jälkeen saatu palaute otetaan huomioon vaihtoehtoa valittaessa ja tarkennettaessa. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Kiikun padon ja sillan kunnostuksen suunnittelu on alkanut11.2.2021 08:30:00 EETTiedote

Kiikun pato- ja siltarakenne sijaitsee Seinäjoen oikaisu-uomassa lähellä oikaisu-uoman ja Kyrönjoen yhtymäkohtaa. Padon ja sillan rakenteet ovat ikääntyneet ja tarvitsevat kunnostusta, mikä on todettu rakenteiden kuntotutkimuksissa, betonianalyyseissä ja vedenalaisissa luotauksissa. Lisäksi silta on suunniteltu aikakautensa kuormille ja rakenteessa on havaittu rasitusvaurioita. Pato- ja siltarakenne ei nykyisellään vastaa tämän hetken vaatimuksia. Kiikun padon ja sillan kunnostuksen suunnittelu on aloitettu, jotta rakenteiden käytettävyys ja patoturvallisuus voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme