Ilmastorahasto Oy

Klimatfonden beviljar Hycamite ett kapitallån på högst 10 M€ för att främja produktionen av rent väte och industriellt kol

Dela
Klimatfonen har beviljat ett kapitallån på högst 10 miljoner euro till Hycamite TCD Technologies Oy för uppförande av en demonstrationsanläggning för produktion av rent väte i Karleby. Syftet med anläggningen är att påvisa att teknologin fungerar och som ett resultat av det kunde produktionen globalt skalas upp för att reducera rentav tiotals miljoner ton koldioxid ur atmosfären.

I sin energieffektiva och utsläppsfria process producerar Hycamite väte ur metangas för att användas till exempel som råvaror inom den kemiska industrin eller som bränsle inom sjöfarten. Det fasta kolet som uppkommer under processen kan åter utnyttjas för olika användningsändamål, såsom inom batteriindustrin och som komposit- och filtreringsmaterial. I inledningsstadiet bygger produktionen på biogas. 

”Vår process förbrukar cirka 13 % av den energimängd som krävs för produktion av motsvarande mängd väte med en elektrolysprocess. Under den nuvarande energikrisen spelar vår lösning en stor roll då den på ett energi- och kostnadseffektivt sätt ersätter grått väte inom industrin med utsläppsfritt väte.Vi tar också fram nya användningsobjekt för såväl det fasta kolet som uppkommer som slutprodukt som för vår väteproduktionsteknologi. Ett exempel på det sistnämnda är vårt samarbete med Wärtsilä, där vår teknologi utnyttjas på fartyg för produktion av väte ur LNG-gas för att användas som bränsle på fartyget. Så undviks utsläppen av metan som förbränningen av LNG medför, utmaningarna som lagringen av väte medför och så kan också den befintliga LNG-fartygsflottan utnyttjas”, berättar verkställande direktör Laura Rahikka på Hycamite. 

Att Klimatfonden deltar i finansieringen av demoanläggningen påskyndar utvecklingen av teknologin, snabbar upp industrins övergång från förbrukning av grått väte i riktning mot utsläppsminskningar och främjar för sin del utvecklingen inom det finländska väteklustret. Om Hycamites affärsverksamhetsplaner lyckas fullt ut, kunde lösningen kumulativt ha en utsläppsminskningspotential på 85 miljoner ton koldioxidekvivalenter under en period på tio år. 

”Hycamites lösning diversifierar väteprojektfältet och ersätter det gråa vätet inom industrin. Jag ser den som en intressant roll som en del av väteekonomin. Kolet i den gas som används som tillflöde i processen kan tas tillvara i fast form och för det finns flera möjligheter till vidareutnyttjande”, säger verkställande direktör Paula Laine på Klimatfonden om lösningens betydelse. 


Hycamites lösning: 

Hycamite TCD Technologies Oy (Hycamite) bildades i avsikt att kommersialisera Uleåborgs universitets forskningsresultat i fråga om produktion av väte och högklassigt kol för industrins processer. Hycamites lösning är så kallat turkost väte där man i en utsläppsfri process producerar väte och fast kol av natur- eller biogas.   

Teknologin möjliggör utsläppsfri produktion av väte av biogas, naturgas eller syntetiskt metan. I inledningsstadiet bygger produktionen i demoanläggningen på biogas antingen direkt eller via certifikathandeln. Teknologin bygger på termokatalytisk sönderdelning (thermo-catalyticdecomposition (TCD))av metanmolekyler med hållbara råvaror. Det fasta kolet som uppkommer som en ny typ av teknologi för avskiljning, utnyttjande och lagring av koldioxid (s.k.CCUS-teknologi) i processen kunde utnyttjas som råvara i industriella objekt. 

Bolagets sammanlagda utsläppsminskningspotential beror på antalet framtida kommersiella anläggningar och därmed vätets och kolets tillverkningskapacitet och på slutprodukternas förmåga att ersätta för närvarande använda råvaror inom industrin. Klimatfondens utsläppsminskningspotential har beräknats då så kallat grått väte som producerats av fossila bränslen ersätts med utsläppsfritt väte. Utsläppsminskningspotentialen skulle inrikta sig på industrin dvs. i regel på utsläppshandelssektorn, i den kumulativa beräkningen ingår via betydande extra investeringar en uppskalning av verksamheten på global nivå. 

Enligt beräkningarna reducerar ett kiloton väte som producerats med Hycamites teknologi utsläppen med ca 13,7 kt CO2-ekv. Utsläppsminskningspotentialen för demoanläggningen som kommer att uppföras i Karleby är 0,2 Mt CO2-ekv under en period på 10 år. Den teoretiska kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år kan, om de ambitiösa affärsverksamhetsplanerna lyckas, bli rentav 85 Mt CO2-ekv.  

När biogas, som kan beräknas som utsläppsfri, används som anläggningens insats, kan det fasta kol som produceras i processen betraktas som en kolsänka, beroende på dess användningsändamål. Om till exempel kolet som produceras i processen används i betong, tas kolet bort från det naturliga kretsloppet, och den utsläppsminskning som motsvarar detta avlägsnande skulle i princip kunna beräknas utifrån processens utsläppsminskningsnytta. Enligt beräkningar kunde denna ge en extra teoretisk utsläppsminskningspotential på 8 Mt CO2-ekv. 

Demoanläggningens beräknade finansieringsbehov är 28 M€, av vilket bolaget utöver lånet från Klimatfonden samlar in finansiering på 15 M€ i form av eget kapital från privata investerare och Business Finland har bekräftat stödfinansiering till projektet på 2.4M€ ur forsknings-, utvecklings- och testningsstödet. 

Räntan på Klimatfondens kapitallån på högst 10M€ är marknadsmässigt prissatt utgående från riskerna i projektet och i den har EU:s krav på minimiränta beaktats. I kapitallånet ingår också en konversionsrätt, i vilken man fastställt ett separat hållbarhetsincitament i avsikt att uppnå utsläppsminskningar som är större än prognoserna. 


Hycamite TCD Technologies är ett finländskt tillväxtföretag som producerar rent väte och fast, för industriellt bruk lämpat fast kol av metan med hjälp av katalysatorer och värme. Processen är utsläppsfri och katalysatorerna hållbara med tanke på miljön. Den IP-skyddade processen som Hycamite tagit fram bygger på Uleåborgs universitets flera år långa forskningsarbete. Bolaget är privatägt och verkar inom storindustriområdet Kokkola Industrial Park i Karleby. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Ilmastorahasto Oy
Ilmastorahasto Oy
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki

http://www.ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

Följ Ilmastorahasto Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmastorahasto Oy

Ilmastorahastolta kahden ensimmäisen vuoden aikana yhteensä 125 miljoonaa euroa suomalaisille ilmastoratkaisuja kehittäville yrityksille9.2.2023 13:30:00 EET | Tiedote

Arviot ilmastonmuutoksen torjunnan vuosittaisista lisäinvestointitarpeista lasketaan tuhansissa miljardeissa dollareissa globaalisti ja useammassa miljardissa eurossa kotimaisesti. Ilmastorahaston rahoitus kohdentuu pullonkaulaksi tunnistettuun ilmastoratkaisujen kaupallistamisen ja markkinoillepääsyn vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt toimintansa aikana 125,4 miljoonalla eurolla rahoituspäätöksiä 18 kohdeyhtiölle, joiden päästövähennyspotentiaali voi nousta jopa 286 miljoonaan hiilidioksiditonniin 10 vuoden aikajänteellä.

Climate Fund: €6 million capital loan to Infrakit for the development and commercialisation of sustainability functionalities for boosting emissions reductions in infrastructure building8.2.2023 15:30:00 EET | Press release

The Finnish Climate Fund has decided on a capital loan of up to 6 million euros to Infrakit Group Oy for the development of sustainability functionalities in their data management service, as well as for boosting the software’s international deployment. Improving the efficiency of transport and the utilisation of machines and materials can reduce the emissions of infrastructure construction sites by an estimated 5%.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum