Suomen Pankki

Knappt en femtedel av hushållens konsumtionskrediter har beviljats av övriga finansinstitut

Dela

Under det sista kvartalet 2022 lyfte hushållen från övriga finansinstitut[1] konsumtionskrediter utan säkerhet till ett värde av 80 miljoner euro, vilket är något mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den överenskomna årliga räntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet var 9,3 %. Knappt en fjärdedel av konsumtionskrediterna lyftes från konsumtionskredit- och smålånebolag. Genomsnittsräntan på dessa utbetalningar var 20 %.

Det utestående beloppet av konsumtionskrediter beviljade av konsumtionskredit- och smålånebolag, dvs. så kallade snabblåneföretag, minskade och genomsnittsräntan sjönk under 2022[2]. Vid utgången av december 2022 utgjorde det utestående beloppet av konsumtionskrediter till finländska hushåll beviljade av snabblåneföretag 154 miljoner euro och genomsnittsräntan var 35 %. Det utestående beloppet av snabblåneföretagens konsumtionskrediter har minskat betydligt efter 2018, varvid snabblåneföretagens lånefordringar på hushållen uppgick till uppskattningsvis 700 miljoner euro. I september 2019 infördes ett räntetak på 20 % för konsumtionskrediter, och efter det har en del av de företag som beviljar snabblån upphört med att bevilja nya lån eller helt lagt ner sin verksamhet. Till minskningen i det utestående beloppet inverkar också lån som sålts från balansräkningen.

Merparten av fordonslånen beviljas av övriga finansinstitut

Det utestående beloppet av konsumtionskrediter som beviljats av övriga finansinstitut uppgick totalt till 4,9 miljarder euro vid slutet av 2022. Konsumtionskrediter beviljade av övriga finansinstitut omfattar 19 % av hushållens samtliga konsumtionskrediter (25,1 miljarder euro). Största delen (68 %) av hushållens konsumtionskrediter har beviljats av banker (kreditinstitut).

Merparten (88 %) av konsumtionskrediterna beviljade av övriga finansinstitut var fordonslån.

Fordonslånen står för närvarande för en allt större andel av de övriga finansinstitutens affärsverksamhet. När marknadsandelen mäts enligt det utestående lånebeloppet, var de övriga finansinstitutens andel av samtliga fordonslån (7,6 miljarder euro) 56 % och bankernas andel 44 % vid utgången av december 2022.

De finländska hushållen lyfte under det sista kvartalet 2022 från övriga finansinstitut nya fordonslån till ett värde av 1 miljard euro. Under motsvarande tid utbetalade kreditinstituten fordonslån för 375 miljoner euro, dvs. fordonslån utbetalades till ett sammanlagt värde av 1,4 miljarder euro det sista kvartalet 2022. Under årets sista kvartal 2022 var den överenskomna årliga räntan på nya utbetalningar av fordonslån från övriga finansinstitut (3,4 %) lägre än räntan på fordonslån från kreditinstitut (4,7 %). Också den effektiva räntan[3] som beaktar övriga kostnader var lägre (5,5 %) i fordonslån beviljade av övriga finansinstitut än i fordonslån beviljade av banker (6,8 %).

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Salenius, telefon 09 183 2156, e-post: tommi.salenius(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle hösten 2023.

[1] Exkl. pantlåneinrättningar.

[2] Vid slutet av 2021 uppgick utlåningen till 214 miljoner euro och den genomsnittliga räntan var över 40 %.

[3] Vid insamlingen av statistik om övriga finansinstitut är den effektiva räntan räntesatsen för nya utbetalningar och vid insamlingen av bankstatistik räntesatsen för nya avtal.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Svagare resultat för Finlands Bank på grund av stigande räntor24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut på framställning av Finlands Banks direktion. Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2022 är noll euro efter upplösning av avsättningar. Avsättningen för valutakurs- och prisrisker upplöstes med 165 miljoner euro för att täcka värderingsförluster på de finansiella tillgångarna, som huvudsakligen hänförde sig till nedgången i marknadsvärdet på värdepapper i dollar. Därtill upplöstes den generella avsättningen med 47 miljoner euro för att täcka det negativa verksamhetsresultatet. ”De stigande räntorna har lett till ett svagare resultat för Finlands Bank. Finlands Bank har förberett sig för uppgången i räntorna genom att stärka sina riskavsättningar redan under perioden av låga räntor. Resultatutsikterna är svaga också de närmaste åren och banken kommer att vara tvungen att upplösa riskavsättningar”, säger vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. Under coronakrisen utökade Eurosystemet de penningp

Rising interest rates reduced Bank of Finland’s profit24.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Parliamentary Supervisory Council has today, upon proposal by the Bank of Finland Board, confirmed the Bank of Finland’s financial statements. The Bank of Finland’s audited profit for the financial year 2022 totals EUR 0.00 after adjustments to provisions. The foreign exchange rate and price difference provision was adjusted downwards by EUR 165 million to cover the valuation losses on financial assets arising mainly from the fall in the market value of dollar-denominated securities. A reduction of EUR 47 million in the general provision was also made, to cover the negative operating profit. “The rise in interest rates has reduced the Bank of Finland’s profit. The Bank had already prepared for higher interest rates by strengthening its risk provisions when interest rates were low.In the immediate years ahead, there will be a further need to use risk provisions, as the profit outlook is weak,” says Bank of Finland Deputy Governor Marja Nykänen. During the COVID-19 crisis, the Eurosy

Korkojen nousu heikensi Suomen Pankin tulosta24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen Suomen Pankin johtokunnan esityksestä. Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2022 on nolla euroa varausten purun jälkeen. Valuutta- ja hintaerovarausta purettiin 165 milj. euroa kattamaan rahoitusvarallisuuden arvostustappioita, jotka johtuivat pääasiassa dollarimääräisten arvopapereiden markkina-arvon laskusta. Lisäksi yleisvarausta purettiin 47 milj. euroa kattamaan negatiivinen toiminnallinen tulos. ”Korkojen nousu on heikentänyt Suomen Pankin tulosta. Suomen Pankki on varautunut korkojen nousuun vahvistamalla riskivarauksiaan jo alhaisten korkojen kaudella. Myös lähivuosien tulosnäkymät ovat heikot, ja riskivarauksia joudutaan edelleen purkamaan”, sanoo Suomen Pankin varapääjohtaja Marja Nykänen. Koronakriisin aikana eurojärjestelmä lisäsi rahapoliittisia ostoja ja myönsi pidempiaikaisia edullisia luottoja pankeille. Tämä kasvatti edelleen Suomen Pankin tasetta. Keskuspankille taloudellinen tulos on seur

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum