Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunsektorn befarar att vårdreformens mål inte uppfylls

Dela

Kommunerna och samkommunerna befarar att målen för vårdreformen inte kommer att uppfyllas.

Ledningen i kommunerna och samkommunerna anser det är i synnerhet de ekonomiska förväntningarna på reformen samt bättre tillgång på service och tillgänglighet som inte kommer att uppnås med det nuvarande förslaget. Kommunförbundet har kartlagt kommunernas och samkommunernas inställning till saken med enkät.

– Kommunernas allvarliga budskap vittnar om att regeringens proposition behöver justeras en hel del innan reformens mål har en möjlighet uppfyllas, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

– Vi måste komma ihåg att vårdreformens mål har ett brett understöd i kommunerna. Men frågan är om vi verkligen kan uppnå målen med den föreslagna modellen, säger Tainio.

Totalt 56 procent av kommunerna och samkommunerna uppskattar att målet att bromsa kostnadsökningen kommer att uppnås ganska eller mycket dåligt med den föreslagna modellen. Endast 16 procent av de tillfrågade bedömde att målen kunde uppnås rätt väl eller mycket väl.

Dessutom bedömde 52 procent av kommunerna och samkommunerna att varken tillgången på social- och hälsovårdstjänster eller tillgängligheten kommer att förbättras med reformen. Endast 14 procent av de tillfrågade bedömde att målen kunde uppnås rätt väl eller mycket väl.

Kommunerna och samkommunerna var särskilt kritiska till hur regionernas och kommunernas särdrag beaktats. Av de tillfrågade ansåg 60 procent att regionernas och kommunernas särdrag beaktats ganska dåligt eller mycket dåligt i vårdreformen.

Samtidigt gav 44 procent positivt betyg för hur digitaliseringens möjligheter på bred bas har beaktats i reformen.

Enligt enkäten bekymrar man sig för hur kommunernas förmåga att sköta sina återstående uppgifter ska tryggas. Kommunerna kommer också i framtiden att ansvara för invånarnas välfärd. Reformen måste säkerställa ett sömlöst samarbete mellan kommunernas och välfärdsområdena.

Delade åsikter om reformens tidtabell

Utifrån Kommunförbundets enkät råder starkt delade åsikter om hur realistisk tidsplanen för reformen är.

De flesta av de kommuner och samkommuner som svarat – särskilt i områden där man frivilligt koncentrerat organiseringsansvaret på regional nivå – ansåg att måldatumet 1.1.2023 var genomförbart i deras område.

Majoriteten av kommunaktörerna i områden med mera splittrat utgångsläge ansåg ändå att tidsplanen var orealistisk. Sådana områden är till exempel Egentliga Finland, Östra Nyland, Västra Nyland och Helsingfors stad. De flesta ansåg att utmaningen består i att genomföra reformen samtidigt som man fortfarande är i återhämtningsskedet efter coronaepidemin.

Kommunförbundets enkät till kommuner och social- och hälsovårdssamkommuner genomfördes i mars–april 2021. Den besvarades av 213, av vilka 192 var kommuner och 21 samkommuner.
 

Närmare upplysningar:

Hanna Tainio, Vice verkställande direktör, tfn +358 50 567 1624, hanna.tainio(at)kommunforbundet.fi

Karri Vainio, Sakkunnig, tfn +358 50 387 1620, karri.vainio(at)kommunforbundet.fi

Marianne Pekola-Sjöblom, tfn +358 50 337 5634, marianne.pekola-Sjoblom(at)kommunforbundet.fi

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntakentällä epäillään sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista3.5.2021 08:30:40 EEST | Tiedote

Kunnissa ja kuntayhtymissä suhtaudutaan kriittisesti sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Kuntien ja kuntayhtymien johto katsoo, että erityisesti uudistukseen liitetyt taloudelliset tavoitteet ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen eivät nykyesityksellä toteudu. Kuntaliitto kartoitti asiaa kunnille ja kuntayhtymille suunnatulla kyselyllä. - Kuntien vakava viesti kertoo siitä, että hallituksen esityksessä on vielä merkittäviä korjaustarpeita, jotta uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen olisi varmemmalla pohjalla, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo. - On muistettava, että sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita kannatetaan kunnissa laajasti. Kysymys on kuitenkin siitä, voidaanko tällä esitetyllä mallilla tavoitteet aidosti saavuttaa, Tainio jatkaa. 56 prosenttia kunnista tai kuntayhtymistä arvioi, että nykyesityksellä tavoite kustannusten kasvun hillitsemisestä toteutuu melko tai erittäin huonosti. Vain 16 prosent

Barnens val 2021: lokala konstnärer från hela landet bakom kandidatfigurerna29.4.2021 08:12:35 EEST | Tiedote

I samband med kommunalvalet ordnas också Barnens val i hela landet. Finlands Juniorhandelskamrar rf, Björneborgs stad och Kommunförbundet har sammanställt en nationell kandidatuppställning där fiktiva figurer, barnens egna kandidater, tävlar om barnens röster för att få påverka beslutsfattandet i Finlands kommuner. Illustrationerna av kandidatfigurerna i Barnens val har skapats av konstnärer från olika delar av landet. – Det var inte bara en fråga om att skapa fina figurer till Barnens val, vi ville dessutom för vår del stödja konstnärernas viktiga arbete i dessa utmanande tider. På grund av den pågående coronakrisen har situationen varit besvärlig inom kultur- och konstsektorn och det är viktigt att stödja lokala företagare på olika sätt, säger Kommunförbundets kommunikationsdirektör Miia Välikorpi. Kandidaterna representerar hela Finland I kandidatuppställningen för Barnens val ville vi betona att kandidaterna har, precis som i det officiella valet, alla sin egen personlighet och sin

Lasten vaalit 2021: ehdokashahmojen taustalla paikalliset taiteilijat ympäri Suomen29.4.2021 08:05:30 EEST | Tiedote

Lasten vaalit järjestetään jälleen kuntavaalien yhteydessä ympäri Suomen. Suomen Nuorkauppakamarit ry, Porin kaupunki ja Kuntaliitto ovat koonneet yhteen valtakunnallisen ehdokasasettelun, jossa fiktiiviset, lasten omat ehdokkaat kilpailevat lasten äänistä päästäkseen vaikuttamaan Suomen kuntien päätöksentekoon. Lasten vaalien ehdokashahmojen kuvituksissa on hyödynnetty taiteilijoita ympäri Suomen. - Sen lisäksi, että saimme näin upeat hahmot Lasten vaalien ehdokkaiksi, halusimme osaltamme tukea taiteilijoiden tekemää tärkeää työtä tässä haastavassa ajassa. Kulttuuri- ja taidealalla on ollut koronatilanteen johdosta vaikeaa ja on tärkeää tukea paikallisia yrittäjiä erilaisin keinoin, toteaa Kuntaliiton viestintäjohtaja Miia Välikorpi. Ehdokkaat koottu edustamaan koko Suomea Lasten vaalien ehdokasasettelussa haluttiin erityisesti huomioida se, että kuten myös virallisissa vaaleissa, myös Lasten vaaleissa jokaisella ehdokkaalla on omat erityispiirteensä ja painopisteet ajamissaan asioiss

Palvelut, asuinympäristö ja turvallisuus tärkeimpiä hyvän kotikunnan tekijöitä 18–29-vuotiaille26.4.2021 10:28:35 EEST | Tiedote

18–29-vuotiaat kuntalaiset arvostavat kotikunnassa tai -kaupungissaan erityisesti hyviä palveluita, hyvää asuinympäristöä sekä turvallisuutta. Nuoret pitävät turvallisuutta keskimäärin muita kuntalaisia useammin tärkeimpänä tekijänä hyvässä kotikunnassa. Sen sijaan esimerkiksi luonnonläheisyyttä tärkeimpänä pitää noin 36 prosenttia nuorista, kun vastaavasti eri-ikäisistä kuntalaisista 46 prosenttia katsoo luonnonläheisyyden olevan tärkein tekijä. - Hieman yleistäen voidaan todeta, että nuorille hyvin saavutettavat ja toimivat palvelut ovat tärkeämpiä kuin luonnon saavutettavuus, arvioi Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom. Tutkimustulosten mukaan nuorten 18–29-vuotiaiden naisten ja miesten välillä on havaittavissa eroja siinä, mitä asioita kotikunnassa pidetään tärkeimpinä. Erot ovat paikoin hyvin merkittäviä. Nuoret naiset korostavat miehiä selvästi enemmän turvallisuuden tärkeyttä ja jonkin verran enemmän myös hyviä palveluja, luonnonläheisyyttä, hyviä liikenneyhteyk

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum