ELY-keskukset

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-dokumentet för projektet för Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse (Nyland, Egentliga Finland)

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett en motiverad slutsats om Trafikledsverkets beskrivning av miljökonsekvensbedömningen gällande Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Med MKB-förfarandet har man sammanfört Natura 2000 -bedömningarna för Kisko ås källflöden och Noux samt bedömningen av behov av en Naturabedömning för Kustövikens Naturaområde. Den motiverade slutsatsen har utarbetats i samarbete mellan experter vid NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland. NTM-centralernas naturvårdsmyndigheters Naturautlåtanden är bifogade till slutsatsen.

Illustrativ bild.© NTM-centralen i Nyland
Illustrativ bild.© NTM-centralen i Nyland

I projektet för snabb tågförbindelse ingår en ny dubbelspårig direktbana i avsnittet Esbo–Salo (längd 95 kilometer) och byggande av ett dubbelspår bredvid det befintliga spåret i avsnittet Salo–Kuppis (längd 55 kilometer). 

Alternativen som granskats i miljökonsekvensbedömningen, det vill säga MKB: 

  • Alternativ A: Snabb tågförbindelse som dubbelspårig i avsnittet Esbo–Åbo 
  • Alternativ B: Snabb tågförbindelse som dubbelspårig i avsnittet Esbo–Åbo och linjerätningar (Hajala, Kriivari, Toikkala och Pikis) i avsnittet Salo–Åbo
  • Alternativ 0+: Den befintliga kustbanan med förbättringsåtgärder. 

Projektet är exceptionellt stort och det har många betydande miljökonsekvenser 

Det är fråga om ett omfattande, långvarigt banprojekt, som har betydande negativa konsekvenser för naturen, bullerkonsekvenser, konsekvenser för yt- och grundvatten, jordmånen och berggrunden och användning av naturresurserna samt landskapet och kulturmiljön. Projektet bedöms också ha betydande konsekvenser för klimatet, trafiken samt markanvändningen och samhällsstrukturen.

Projektet kräver mer detaljerad utredning, planering och konsekvensbedömning, bland annat i anslutning till konsekvenser för naturen och yt- och grundvatten, marktäkt och placering av jordmaterial samt behov av tillstånd enligt naturvårdslagen och vattenlagen. Betydande försämrande konsekvenser för Naturaområdet i Kisko ås källflöden kan inte uteslutas med de planlösningar som angetts i projektet. Projektalternativen A och B förutsätter dessutom flera avvikelser från naturvårdslagen samt som minst mer än tio dispenser för försämring eller förstörande av föröknings- och viloplatser för arter i bilaga IV (a) till habitatdirektivet (flygekorre, fladdermöss, åkergroda, tjockskalig målarmussla).   I projektets fortsatta planering bör särskild uppmärksamhet fästas på att förebygga och lindra negativa konsekvenser samt att följa upp dem.  

I den motiverade slutsatsen har det beaktats utlåtanden och synpunkter som getts om MKB-dokumentet och den kompletterade MKB-dokumentet samt Naturabedömningarna. Kontaktmyndighetens motiverade slutsats och de utlåtanden som getts om Naturabedömningarna samt MKB-dokumentet och den respons från samråd som erhållits finns i sin helhet för påseende på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/helsingforsabotagforbindelseMKB

Mer information:

Liisa Nyrölä, NTM-centralen i Nyland

Sanna-Liisa Suojasto, NTM-centralen i Egentliga Finland

Natura-utlåtandena:

Naturabedömning för Kisko ås källflöden
Salli Uljas, NTM-centralen i Egentliga Finland

Naturabedömning för Noux
Ilpo Huolman, NTM-centralen i Nyland

Behov av en Naturabedömning för Kustöviken
Tapio Aalto, NTM-centralen i Egentliga Finland

e-postadresserna: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Nyckelord

Bilder

Illustrativ bild.© NTM-centralen i Nyland
Illustrativ bild.© NTM-centralen i Nyland
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Critical Metals Ltd:n vanadiinin talteenottolaitoshankkeen YVA-selostuksesta (Satakunta, Varsinais-Suomi)28.1.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Critical Metals Ltd:n Poriin suunnittelemaa vanadiinin talteenottolaitoksen rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijoittuu Porin Tahkoluodon sataman yhteyteen.

NTM-centralerna behandlar fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner27.1.2022 11:18:30 EET | Tiedote

Enligt lagen om fiske (379/2015) ska varje fiskeriområde utarbeta och ta i bruk en plan för nyttjande och vård för sitt område. Planen ska trygga en uthållig och mångsidig avkastning och ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser samt fiskresursernas biologiska mångfald. Med nyttjande- och vårdplanen främjas också fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser. Planerna godkänns av NTM-centralerna.

ELY-keskukset käsittelevät kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia27.1.2022 11:17:10 EET | Tiedote

Kalastuslain (379/2015) mukaan kalatalousalueen on laadittava ja otettava käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään myös vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Suunnitelmat hyväksyy ELY-keskukset.

Pohjois-Suomessa jälleen ennätysvuosi yritysrahoituksen myönnöissä - ELY-keskus rahoitti yritysten hankkeita ja toimintaympäristön kehittämistä 64 miljoonalla eurolla vuonna 2021 (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)25.1.2022 12:59:07 EET | Tiedote

Pohjois-Suomessa käynnistyi vuoden 2021 aikana erittäin merkittäviä teollisuuden investointihankkeita, jotka kasvattivat huomattavasti ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen kysyntää EU-ohjelmakauden 2014–2020 aiempiin vuosiin nähden. Erityisesti saha- ja puutuoteteollisuuden investoinnit nostivat myönnetyn rahoituksen määrää, joka on rahoituskauden selkeästi suurin vuosikohtainen summa. Avustuksia on myönnetty Pohjois-Suomessa vuosittain keskimäärin noin 40 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 summa kohosi 64 miljoonaan euroon.

Man har tagit itu med utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket (Egentliga Finland, Satakunta)20.1.2022 10:14:07 EET | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket som en del av Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt. Utmaningarna har sammanställts i rapporten Maatalouden vesiensuojelun pullonkaulat som publicerades i slutet av 2021. I utredningen av utmaningarna med anknytning till vattenskyddet inom jordbruket deltog områdets jordbrukare och myndigheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum