Kontiotuote Oy

Kontiotuote-konsernin vuosikatsaus 1.1.–31.12.2022

Jaa

Tässä vuosikatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

VAHVAA LIIKEVAIHDON KASVUA, IRTAANTUMINEN PRT-FOREST -KONSERNISTA

Kontiotuote-konsernin vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 29,6 % ja oli 95,3 (73,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain oli seuraava: kuluttajamyynti Suomessa 72,1 % (69,5 %), julkis- ja projektirakentaminen Suomessa 10,5 % (5,0 %), vienti 10,5 % (12,5 %) ja muu liikevaihto 6,8 % (13,0 %). Vientiä oli kuluneena vuonna 17 (19) maahan.

Konsernin käyttökate oli 5,6 (7,4) miljoonaa euroa eli 5,8 % (10,0 %) liikevaihdosta. Käyttökatteen kehitykseen vaikuttivat muun muassa poikkeuksellisen voimakas materiaalihintojen nousu sekä kasvua tukevat panostukset tiedonhallintajärjestelmiin ja organisaation kyvykkyyksiin.

Konsernin liikevoitto oli 3,0 (5,0) miljoonaa euroa vastaten 3,1 % (6,8 %) liikevaihdosta. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja lisäksi konsernilla on 12.7.2022 alkaen käytössään viiden miljoonan euron tililimiitti. Investoinnit olivat 5,4 (2,5) miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat keväällä toteutettu uusi työstölinja sekä hirsiaihiolle lämmintä varastotilaa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 2,8 (4,8) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessa 51,6 % (46,4 %) ja nettovelkaantumisaste 39,1 % (-4,0 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,3 % (33,1 %) ja oman pääoman tuotto 15,9 % (38,3 %).

Yhtiön ja konsernin maksuvalmius säilyi koko tilikauden hyvänä.Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 12.753.469,07 euroa, johon sisältyy tilikauden voitto 50.121,97 euroa.

Konsernin tilauskanta oli vuodenvaihteessa 31,7 (70,1) miljoonaa euroa.

Kontiotuote Oy irrotettiin 31.5.2022 PRT-Forest Oy -konsernista omaksi kokonaisuudekseen, jossa emoyhtiönä toimii Kontiotuote Oy, joka omistaa 100 % ruotsalaisesta Kontio Hus Ab -yhtiöstä. Irtaantumisen yhtydessä perustettu emoyhtiö Kontiotuote Holding Oy sulautui Kontiotuote Oy:öön 30.9.2022.

Pyhäsalmessa sijaitseva kyllästämöliiketoiminta myytiin liiketoimintakaupalla uudelle toimijalle 12.7.2022.

Kontiotuote Oy julkaisee erillisen vastuullisuusraportin, jossa esitetään keskeiset Kontiotuote Oy:n yritysvastuuseen liittyvät mittarit.

KONSERNIN AVAINLUVUT

1 000 €

1.1.-31.12.2022

1.1.-31.12.2021

Liikevaihto

95 277

73 530

Liikevaihdon kasvu, %

29,6 %

17,0 %

Käyttökate (EBITDA)

5 559

7 366

   % liikevaihdosta

5,8 %

10,0 %

Liikevoitto/-tappio (EBIT)

2 991

5 007

   % liikevaihdosta

3,1 %

6,8 %

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

2 790

4 792

   % liikevaihdosta

2,9 %

6,5 %

Katsauskauden tulos

2 130

-331

   % liikevaihdosta

2,2 %

-0,5 %

Taseen loppusumma

34 281

34 103

Omavaraisuusaste, %

51,6 %

46,4 %

Nettovelkaantumisaste, %

39,1 %

-4,0 %

Henkilöstömäärä kauden lopussa

284

267

Henkilöstömäärä keskimäärin

284

249

Osakekohtainen tulos (EPS), €

0,18

-552,01

KONTIOTUOTE-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA MIKA RYTKY:

Kontiotuote-konsernin liikevaihto kehittyi vuoden 2022 aikana erityisen suotuisasti. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat koronapandemian aikana käynnistynyt vapaa-ajan asuntojen myynnin kasvu, onnistumiset talopakettitoimituksissa sekä merkittävät projektitoimitukset. Näistä toimituksista merkittävä osa oli myyty vuoden 2021 aikana.

Venäjän 24.2.2022 Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan suorat vaikutukset konsernin liikevaihdon kehitykseen olivat vähäiset. Kontiotuote Oy:n hallitus teki 27.2.2022 päätöksen lopettaa kaikki liiketoiminta ja yhteistyö Venäjällä. Lopettamispäätös on toteutettu huomioiden asiakassopimusten ehdot sekä niihin liittyvät juridiset velvoitteet. Vuonna 2022 toimitukset Venäjälle vastasivat noin 0,7 % konsernin liikevaihdosta. Kontio ei hanki puuta Venäjältä.

Vuoden aikana tilausten kertyminen hidastui merkittävästi ja loppuvuoden aikana kuluttajaluottamus sekä kuluttajien asunnonostoaikomukset putosivat erittäin alhaiselle tasolle. Vuoden aikana asiakkaiden lainansaanti ja oman asunnon myynti vaikeutuivat, korkotaso nousi eivätkä rakentamisen kustannukset tulleet merkittävästi alaspäin. Nämä vaikuttivat merkittävästi loppuvuoden tilauskertymään.

Rakennusmateriaalien hinnat ja erityisesti sahatavarahinnat lähtivät poikkeuksellisen kovaan nousuun kesällä 2021 ja hintataso on säilynyt korkealla myös vuoden 2022 aikana. Materiaalihintojen noususta huolimatta onnistuimme katsauskaudella pitämään kannattavuuden kohtuullisen hyvällä tasolla. Oma sahaustoimintamme tasoitti ja helpotti kustannusten hallintaa, mutta korkeat toimitusmäärät pakottivat myös ostamaan normaalia enemmän kallista sahatavaraa. Kiinteät kulut kasvoivat katsauskaudella merkittävästi, mutta olivat kuitenkin suhteellisesti edellisen vuoden tasolla. Kiinteiden kulujen kasvuun vaikuttivat katsauskaudella toteutetut panostukset tiedonhallintajärjestelmien kehittämiseen, organisaation kyvykkyyksien vahvistamiseen sekä panostukset strategian mukaisten liiketoimintojen kehittämiseen.

Kontion uudistettu vapaa-ajan asumisen mallistomme otettiin markkinoilla hyvin vastaan. Panostukset muuttovalmisliiketoimintaan kuluneen vuoden aikana ovat olleet merkittäviä ja kuluvan vuoden alussa lanseerasimme uuden Kontio My House -muuttovalmismalliston. My House -mallisto on tuotteistettu ja sen kehityksessä on huomioitu kuluttajien tarpeet, haaveet ja realiteetit ja se vastaa hyvin omakotitalorakentajien tarpeisiin. Lisäksi Kontion muuttovalmistalojen myyntiverkostoa kotimaassa on vahvistettu. Panostuksista huolimatta kotimaan omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen kysyntä hidastui erityisesti loppuvuoden aikana.

Hirsi rakennusmateriaalina kiinnostaa vapaa-ajan kohteiden ja omakotitalojen lisäksi hoiva-, päiväkoti- ja koulurakentamisessa kuin myös suuremmissa asunto- ja aluerakentamiskohteissa. Julkis- ja projektirakentamisessa kasvu on ollut vahvaa, mutta inflaatio ja liiketoimintaympäristön epävarmuudet hidastivat asiakkaiden päätöksentekoa sekä projektien käynnistymistä.

Viennin osalta keskitymme valittuihin markkina-alueisiin ja uskomme, että viennin kehittämiseksi toteuttamamme toimenpiteet luovat edellytykset kansainvälisen liikevaihdon kasvulle tulevaisuudessa, vaikka heikentyneet näkymät yleisessä taloudellisessa tilanteessa vaikuttivatkin myynnin kehitykseen loppuvuoden aikana.

Kuluneen vuoden aikana tehtiin useita rekrytointeja, jotka vahvistavat organisaatiota sekä tuovat uutta osaamista konsernin eri toimintoihin. Johtajien rekrytointiprosessit on saatu vietyä onnistuneesti päätökseen. Kontiotuote Oy:n rakentamispalvelujohtajana on aloittanut 1.2.2022 insinööri Jorma Kariluoma, tehtaanjohtajana 7.3.2022 insinööri Mikko Suontausta sekä henkilöstöjohtajana 1.8.2022 kasvatustieteen maisteri Leena Ilvesluoto.

LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden aikana 29,6 % ollen 95,3 (73,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat koronapandemian aikana käynnistynyt vapaa-ajan asuntojen myynnin kasvu, onnistumiset talopakettitoimituksissa sekä erityisesti alkuvuoden aikana toteutetut merkittävät projektitoimitukset.

Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain oli seuraava: kuluttajamyynti Suomessa 72,1 % (69,5 %), julkis- ja projektirakentaminen Suomessa 10,5 % (5,0 %), vienti 10,5 % (12,5 %) ja muu liikevaihto 6,8 % (13,0 %).

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 5,6 (7,4) miljoonaa euroa eli 5,8 % (10,0 %) liikevaihdosta. Käyttökatteen kehitykseen vaikuttivat muun muassa poikkeuksellisen voimakas materiaalihintojen nousu sekä kasvua tukevat panostukset tietohallintajärjestelmiin ja organisaation kyvykkyyksiin.

Suunnitelman mukaisia käyttöomaisuuden poistoja tehtiin konsernissa yhteensä 2,6 (2,4) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 3,0 (5,0) miljoonaa euroa eli 3,1 % (6,8 %) liikevaihdosta.

Konsernin katsauskauden tulos oli 2,1 (-0,3) miljoonaa euroa.

TALOUDELLINEN ASEMA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 34,3 (34,1) miljoonaa euroa. Taseen merkittävimmät vastaavaa erät olivat koneet ja kalusto 8,5 (8,0) miljoonaa euroa, rakennukset ja rakennelmat 7,9 (7,4) miljoonaa euroa sekä keskeneräiset tuotteet 4,1 (4,9) miljoonaa euroa. Taseen merkittävimmät vastatattavaa erät olivat edellisten tilikausien voitto 12,2 (12,5) miljoonaa euroa, saadut ennakot 6,3 (7,6) miljoonaa euroa sekä lainat rahoitusaitoksilta 5,8 (2,0) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 51,6 % (46,4 %) ja nettovelkaantumisaste 39,1 % (-4,0 %).

Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli 4,3 (7,5) miljoonaa euroa.

Investointien rahavirta tammi-joulukuussa oli -5,3 (-2,1) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta tammi-joulukuussa oli 1,0 (-5,4) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 1,4 (2,0) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla on 12.7.2022 alkaen käytössään viiden miljoonan euron tililimiitti.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLITUS

Konsernin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 284 (267) ja henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 284 (249). Yrityksen henkilömäärästä vuoden 2022 lopussa naisia oli 20,8 % (20,1 %) ja miehiä 79,2 % (79,9 %).

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Kontion keskeinen voimavara. Kontion tavoitteena on tarjota kaikille kontiolaisille tasa-arvoinen, turvallinen ja viihtyisä työpaikka. Henkilöstön työviihtyvyyttä tutkitaan vuosittaisella Kontio -pulssi kyselyllä, jonka pohjalta käynnistettään toimenpiteitä työviihtyvyyden ja työssäjaksamisen parantamiseksi. Kontiotuote Oy:llä on konsernin liikevoittoon ja strategian toteuttamiseen perustuva tulospalkkiojärjestelmä lisäksi Kontiotuote Oy:n maksaa käyttökatteeseen perustuvaa tulospalkkiota Kontiotuote Oy:n henkilöstön hallinnoimaan henkilöstörahastoon.

Katsauskauden aikana Kontiotuote -konsernin johtoon kuuluivat toimitusjohtaja Mika Rytky, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Timo Mustonen, myyntijohtaja Pekka Bau, tekninen johtaja Mikko Löf, tuotekehitysjohtaja Matti Matero, B2B-liiketoimintajohtaja Hanna Haipus, rakentamispalvelujohtaja Jorma Kariluoma (1.2.2022 alkaen), tehtaanjohtaja Mikko Suontausta (7.3.2022 alkaen) sekä henkilöstöjohtaja Leena Ilvesluoto (1.8.2022 alkaen).

Katsauskauden aikana yhtiön hallitukseen kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Tero Ylinenpää, hallituksen jäsenet Lars Husberg, llkka Sydänmetsä, Mikko Haapala (29.3.2022 saakka) ja Kaisu Christie (16.8.2022 saakka) sekä Jan Montell (29.3.2022 alkaen) ja Anna-Maria Ronkainen (9.9.2022 alkaen).

OSAKKEET JA OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiön osakemäärä on 11.791.400 kpl. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Kontiotuote Oy:n tiedossa olevien omistajien määrä katsauskauden lopussa oli 126 eli 97,83 % osakkeista. Pääomistajina Sydänmetsän ja Rönnin sukujen edustajat sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Markkinatutkimuksen (Hirsitaloteollisuus ry:n jäsenkysely, RTS Oy) mukaan Suomen teollisen hirsitoimialan liikevaihto oli kuluneena vuonna 352 (323) miljoonaa euroa. Kotimaassa toimialan liikevaihto kasvoi noin 19 % 302 miljoonaan euroon, viennin arvo oli 50 (69) miljoonaa euroa eli lasku edelliseen vuoteen verrattuna noin 28 %.

Teollisesti valmistettujen hirsiomakotitalojen aloitusmäärä Suomessa oli 1 203 (1156) kappaletta, josta Kontion markkinaosuus oli noin 34 % (30 %). Hirsirakenteisten vapaa-ajan asuntojen toimitusmäärä oli 1 573 (1545), josta Kontion osuus oli n. 32 % (27 %). (lähde: RTS Oy)

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kontiotuote Oy:n hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle yhtiöjärjestyksessä määritellyn aikataulun mukaisesti.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät Kontiotuote -konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat yleisen markkinatilanteen jatkuminen heikkona tai heikentyminen edelleen. Rakennusalan näkymät vuodelle 2023 ovat heikentyneet merkittävästi viimeisten kuukausien aikana. Korkealla jatkuva inflaatio sekä nouseva asuntolainojen korkotaso hidastavat asuntokauppaa ja kuluttajaluottamus on painunut ennätyksellisen alhaalle.

Venäjän aloittaman Ukrainan sodan pitkittyminen voi vaikuttaa materiaalien saatavuuteen ja niiden hintaan ennakoimattomasti. Samalla sotatilanne Euroopassa vaikuttaa kotitalouksien ja julkisen puolen investointihalukkuuksiin.

Kontiotuote -konsernin olennaiset vahinkoriskit ja mahdollisesta toiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot on pyritty kattamaan vakuutuksilla.

Yhtiön rahoitus on vaihtuvakorkoista, jolloin markkinakorkojen vaihtelu aiheuttaa tulosvaikutuksia. Yhden prosenttiyksikön nousu korkotasossa nostaa rahoituskustannuksia n. 58 tuhatta euroa.

Yhtiöllä on ollut käytössä jo useita vuosia sähkösalkunhoitosopimus ulkopuolisen kumppanin kanssa, jonka tavoitteena on tasoittaa sähkön hinnan vaihteluita.

OHJEISTUS VUODELLE 2023

Kontiotuote -konsernin vuoden 2023 liikevaihdon ennustetaan laskevan edellisvuodesta ja tuloksen olevan positiivinen, mutta selvästi edellistä vuotta heikompi.

Konsernin tilauskanta vuodenvaihteessa oli 31,7 MEUR (70,1 MEUR).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kontiotuote Oy:ssä on käynnistetty muutosneuvottelut 19.1.2023, jolla sopeutetaan kapasiteetti vastaamaan kysyntää. Lisäksi tytäryhtiö Kontio Hus Ab:ssa on käynnissä liiketoimintamallin muutos, jolla vastataan Ruotsin heikentyneeseen kysyntätilanteeseen.

TALOUDELLINEN KALENTERI

Kontiotuote -konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus julkaistaan 2.5.2023, puolivuosikatsaus 1.9.2023 ja kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.11.2023

1.3.2023
Kontiotuote Oy
Hallitus

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Rytky, puh. 040 687 8449, mika.rytky@kontio.fi

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Kontiotuote Oy
Ranuantie 224
93100 Pudasjärvi

http://www.kontio.fi

Kontio on yksi maailman suurimmista hirsirakennusten valmistajista ja työllistämme lähes 300 työntekijää. Kontion liikevaihto vuonna 2022 oli95miljoonaa euroa, ja vientiä oli noin 20:een eri maahan.

Kontion hirsitaloja, -huviloita, -saunoja ja muita hirsirakennuksia valmistetaan tukeista asennusvalmiiksi hirsiksi Kontion omalla tuotantolaitoksella Pudasjärvellä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kontiotuote Oy

KONTIOTUOTE OY:N MUUTOSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN10.11.2022 14:15:56 EET | Tiedote

Yleinen taloudellinen tilanne on koko Euroopassa haasteellinen. Suomessa inflaatio on korkealla, korot nousemassa ja kuluttajaluottamus ennätyksellisen alhaalla. Kontiotuote Oy:n tilauskertymä on aiempaa vuotta alhaisemmalla tasolla eikä ole näkyvissä, että tilanne tulisi kehittymään lähitulevaisuudessa merkittävästi parempaan suuntaan. Varautuakseen muuttuneeseen kysyntätilanteeseen Kontiotuote Oy on käynyt muutosneuvottelut, jotka ovat koskeneet yhtiön koko henkilöstöä. Pienentyneen kapasiteettitarpeen johdosta toteutetaan tuotannon työntekijätehtävien osalta määräaikaisia lomautuksia ja muissa henkilöstöryhmissä määräaikaisia lomautuksia ja enintään 5 irtisanomista. Kontion johtajat, mukaan lukien toimitusjohtaja, pitävät vähintään yhden viikon ylimääräisen palkattoman loman. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 1,5 m€ säästöjä. Toimitusjohtaja Mika Rytky: ”Hirsiomakotitalojen sekä vapaa-ajan asuntojen kauppa on käynyt tilanteeseen nähden hyvin, mutta pudotusta viime vuoden h

Kontiotuote Oy -konsernin liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.20221.11.2022 12:36:11 EET | Tiedote

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, SULAUTUMINEN TOTEUTUNUT Tarkastelujakson (Q1-Q3/2022) liikevaihto kasvoi 30,2 % ja oli 75,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021: 58,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021: 5,6 miljoonaa euroa), vastaten 5,0 % liikevaihdosta. Konsernin rahoitusasema oli katsauskauden konsernilimiitti huomioiden hyvä. Kontiotuote holding Oy ja Kontiotuote Oy sulautuivat Kontiotuote Oy:ksi 30.9.2022.