Suomen Pankki

Kriget stryper den ekonomiska återhämtningen i Finland

Dela

Det ryska anfallskriget mot Ukraina försämrar de ekonomiska utsikterna för Finland. Den ekonomiska tillväxten i Finland hade tagit god fart före krigsutbrottet, vilket ger ett gott utgångsläge för tillväxten innevarande år. Finlands ekonomi växer enligt prognosen med 1,7 % under 2022, men tillväxten mattas av till 0,5 % under 2023 för att stiga till 1,5 % under 2024.

Inflationen har ökat betydligt. Kriget driver upp energipriserna ytterligare och tillgången på varor är också sämre än tidigare. Tjänsterna blir dyrare, när uppgången i priserna på övriga nyttigheter överförs till priserna på tjänster. Konsumentpriserna beräknas stiga med 5,6 % under 2022. ”Flaskhalsarna i produktionen och de höga råvarupriserna bidrar till att höja inflationen. Nästa år förväntas inflationen mattas av när energiprisernas bidrag till inflationen minskar och störningarna i leveranskedjorna väntas lätta”, säger prognoschef Meri Obstbaum vid Finlands Bank.

Utrikeshandeln med Ryssland rasar till följd av kriget och den ökade osäkerheten i kombination med stigande priser försämrar både konsumtions- och investeringsutsikterna. ”Kostnadskonkurrenskraften har stor betydelse för hur företagen lyckas anpassa sin verksamhet och ersätta förlusten av Rysslandshandeln med nya marknader. Om vi inte lyckas med det, ökar risken för att ekonomin drabbas av recession”, konstaterar Obstbaum.

Ovissheten kring den globala ekonomin påverkar den ekonomiska prognosen för Finland. Till den ökade osäkerheten bidrar vid sidan av geopolitiska risker också den fortsatta pandemin och risken för att den ekonomiska tillväxten i Kina bromsar in kraftigare än beräknat. ”Den väntade investeringsboomen kommer av sig under rådande osäkerhet. Investeringarna minskar också till följd av företagens brist på material och komponenter samt stigande kostnader och räntor”, konstaterar Obstbaum.

De osäkra konjunkturutsikterna och prisökningarna drar ner på hushållens konsumtion. ”Finländarnas förväntningar om utvecklingen av sin egen och Finlands ekonomi sjönk på våren till en rekordlåg nivå. Den snabba inflationen kommer att leda till en försämring av hushållens köpkraft ännu i år”, berättar Obstbaum. Samtidigt har hushållens besparingar ökat rejält under pandemin och hushållen kan använda dessa pengar för att kompensera för sin svaga köpkraft.

Finlands offentliga finanser var efter pandemin svagare än tidigare och Rysslands invasion av Ukraina har gett upphov till nya utgiftsbehov inom de offentliga finanserna. Den offentliga sektorns underskott i förhållande till BNP krymper något under de närmaste åren, men de offentliga finanserna visar fortfarande underskott och skuldkvoten börjar stiga på nytt.

Riskerna i prognosen ligger tydligt på nedåtsidan. Prognosen bygger på antagandet att osäkerheten till följd av kriget kommer att skingras med tiden. Också flaskhalsarna i produktionen och leveranskedjorna förväntas så småningom lösas upp. Det är omöjligt att exakt förutse hur Rysslands anfallskrig kommer att avancera. Ekonomin kan utvecklas sämre än beräknat, framför allt om störningarna i tillgången på råvaror och andra varor fortsätter och pristrycket inte lättar. I värsta fall kan ekonomin i hela euroområdet gå in i en recession.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Efterfrågan på stuglån i juni mindre än ett år tidigare1.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

De finländska hushållen lyfte i juni 2022 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 126 miljoner euro, vilket är 16 % mindre än i juni för ett år sedan. Under 2020 och 2021 var efterfrågan på stuglån exceptionellt stor. Jämfört med tiden före pandemin var mängden utbetalda stuglån i juni 2022 35 % större än i juni 2019. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån steg i juni och var 1,71 %. Genomsnittsräntan steg med 0,50 procentenheter från maj och var 0,78 procentenheter högre än i juni 2021. De ökade euriborräntorna förklarar merparten av ökningen av genomsnittsräntan på nya fritidsbostadslån. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån var senast högre i mars 2015. Det utestående beloppet av fritidsbostadslån var 4,6 miljarder euro i slutet av juni. På grund av den minskade utlåningen avtog årsökningen av det utestående beloppet och var i juni 6,7 %. Genomsnittsräntan på utestående fritidsbostadslån steg från maj och var 1,14 %. Utlåning De finländska hushållen lyfte

June 2022 saw a decrease in holiday cottage loan drawdowns from the year earlier1.8.2022 10:00:00 EEST | Press release

In June 2022, Finnish households drew down new housing loans for the purchase of holiday homes (holiday cottage loans) to the value of EUR 126 million, which is 16% less than a year earlier in June. Holiday cottage loans were drawn down at an exceptionally high rate in 202o and 2021. Compared to the period before the pandemic, i.e. June 2019, drawdowns of holiday cottage loans were 35% higher in June 2022. The average interest rate on new housing loans for purchase of a holiday home rose in June, to stand at 1.71%. This was 0.050 percentage points higher than in May 2022 and 0.78 percentage points higher than in June 2021. The higher average interest rate on new loans for holiday cottages is explained mainly by the rise in Euribor rates. The average interest rate on these loans was last higher in March 2015. At the end of June, the stock of holiday cottage loans stood at EUR 4.6 billion. Due to the lower number of drawdowns, the annual growth rate of the stock slowed in June, to 6.7%.

Mökkilainoja nostettiin kesäkuussa vähemmän kuin vuosi sitten1.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2022 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 126 milj. euron edestä, mikä on 16 % vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Mökkilainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon vuosina 2020 ja 2021. Pandemiaa edeltävään aikaan eli kesäkuuhun 2019 nähden mökkilainoja nostettiin 35 % enemmän kesäkuussa 2022. Uusien nostettujen vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko nousi kesäkuussa ja oli 1,71 %. Nousua oli 0,50 prosenttiyksikköä toukokuuhun verrattuna ja 0,78 prosenttiyksikköä vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna. Euriborkorkojen nousu selittää pääosan uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorkojen noususta. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko oli viimeksi korkeampi maaliskuussa 2015. Vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 4,6 mrd. euroa kesäkuun lopussa. Vähentyneiden nostomäärien vuoksi kannan vuosikasvuvauhti hidastui kesäkuussa ja oli 6,7 %. Vapaa-ajanasuntolainojen kannan keskikorko nousi toukokuusta ja oli 1,14 %. Lainat Suomalaiset kotitaloud

ECB lanserar en stadga om jämställdhet, mångfald och inkludering26.7.2022 14:15:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 26 juli 2022 ECB skriver under systemövergripande stadga för jämställdhet, mångfald och inkludering Hittills har 27 parter undertecknat stadgan Idag lanserade ordföranden för Europeiska centralbanken (ECB), tillsammans med 26 chefer för europeiska nationella centralbanker och nationella behöriga myndigheter, officiellt ECBS och SSM:s stadga.[1] De undertecknande parterna förbinder sig att deras institutioner ska påskynda arbetet för att främja arbetsmiljöer baserade på respekt och värdighet. De åtar sig också att säkerställa att arbetsplatserna är fria från alla former av diskriminering. ”Institutioner med mer mångfald och inkludering uppnår bättre resultat. Genom att förena våra individuella ansträngningar är vi ett steg närmare att bättre kunna reflektera över mångfalden hos de människor vi arbetar för”, sade ordförande Christine Lagarde. Genom att underteckna stadgan bekräftar alla deltagande institutioner att de är övertygade om att arbetsplatser med mångfald

ECB launches equality, diversity and inclusion charter26.7.2022 14:15:00 EEST | Uutinen

ECB press release 26 July 2022 ECB signs system-wide charter upholding equality, diversity, and inclusion 27 signatories to date Today the President of the European Central Bank (ECB) officially launched the ESCB & SSM equality, diversity, and inclusion charter, together with the heads of 26 European national central banks and national competent authorities.[1] Signatories commit their institutions to accelerating efforts to promote working environments based on respect and dignity. They also commit to ensuring their workplaces are free from any form of discrimination. “More diverse and inclusive institutions yield better results. By uniting our individual efforts, we are one step closer to better reflecting the diversity of the citizens we serve,” President Lagarde said. By signing the charter, all participating institutions confirm their common understanding that diverse and inclusive workplaces enhance the performance and resilience of their institutions. The charter lays out shared

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum