Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Landsbygden på Österbottens NTM-centrals område fick mer än 249 miljoner euro för modernisering och utveckling ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Under den sju år långa programperioden 2014–2020 har sammanlagt ca 249 miljoner euro beviljats till området för NTM-centralen i Österbotten i form av stödfinansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utöver det beviljades 113 miljoner euro i räntestödslån till jordbruk och startstöd till unga jordbrukare. Landsbygdsprogrammets stödformer omfattar bl.a. projekt- och företagsstöd till landsbygden samt olika slags stöd till jordbruket, såsom investeringsstöd, stöd för ekologisk produktion, startstöd till unga jordbrukare och ersättning för miljöavtal. I euro utgörs största delen av det utbetalda stödet av investeringsstöd till jordbruk. Till området betalades sammanlagt drygt 92 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruk.

Bild: Landsbygdsnätverket, Martina Motzbäuchel
Bild: Landsbygdsnätverket, Martina Motzbäuchel

Av stödet gick ca 52 miljoner euro till landskapet Mellersta Österbotten och ca 161,6 miljoner euro till landskapet Österbotten. Gemensamma projekt mellan landskapen finansierades med ca 35 miljoner euro. Av kommunerna var det Närpes som fick mest stöd. Där finns inte bara många jordbruk utan där produceras också en stor del av växthusgrönsakerna i Finland. Till de största stödtagarna hör också Nykarleby och Karleby. Landsbygdsprogrammets stöd består av såväl EU-finansiering som nationella stöd.

- Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är ett centralt verktyg för modernisering av jordbruket och utveckling av landsbygden. Avsikten med landsbygdsprogrammet är att bibehålla en livskraftig landsbygd, förbättra miljöns tillstånd, främja hållbar användning av förnybara naturresurser, förbättra djurens välbefinnande och höja kompetensen, berättar Karin Kainlauri, chef för landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten.

Utveckling av ett miljövänligare jordbruk

Investeringsstöd till jordbruket beviljades under programperioden till ett belopp av drygt 92 miljoner euro i form av understöd och närmare 80 miljoner euro i form av räntestödslån. I genomsnitt har investeringarna ökat i storlek jämfört med tidigare programperioder.

Största delen av investeringsstödet beviljades till husdjursproduktion, särskilt mjölkboskapsskötsel och svinhushållning samt köttboskapsskötsel. Växthusproduktionen är en viktig produktionsgren på området och fick också mest understöd. Flest investeringsstöd beviljades för täckdikning samt förbättring av arbetsmiljön och miljöns tillstånd, t.ex. metoder för att minska klimatutsläpp från gödsel. Stora investeringar gjordes också i produktionshygien och djurens välbefinnande. Populära investeringar är bl.a. gummimattor för att ge korna mjukare liggplats.

Gårdar som idkade ekologisk produktion av åkergrödor eller djur fick ersättning för ekologisk produktion. Antalet ekogårdar och den areal som används för ekologisk produktion har ökat under hela programperioden. Ersättningen för ekologisk produktion har gjort det möjligt för gårdarna att ställa om till ekologisk produktion. Utan ersättning skulle omställningen medföra stora kostnader för gårdarna.

I ersättning för djurens välbefinnande betalades årligen 8,76 miljoner euro. För att få ersättning för djurens välbefinnande måste producenten förbinda sig att tillämpa produktionsmetoder där djurens välbefinnande överskrider den lagstadgade nivån. Producenten väljer vilka åtgärder som utförs under året utgående från djurart.Stödet betalas enligt hur många djur som omfattas av åtgärderna. Under programperioden har ca 60 % av djurgårdarna på Österbottens NTM-centrals område fått ersättning för djurens välbefinnande.

Till området betalades ca 11,3 miljoner euro i stöd som grundar sig på miljöavtal. Ett miljöavtal är ett femårigt avtal där man kommer överens om olika miljöåtgärder.På Österbottens NTM-centrals område ingås mest miljöavtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet. Med avtalen upprätthålls och sköts traditionella betesområden samt strandbeten i skärgården, som annars skulle kunna växa igen. Jordbrukarna på området är också intresserade av att föda upp gamla inhemska djurraser som en del av miljöavtalet.

- Jordbrukens investeringar har en stor inverkan på modernisering och effektivisering av produktionen och på djurens välbefinnande. Utan investeringsstöd skulle jordbrukets strukturomvandling vara långsammare på området. Investeringsstödet gagnar inte bara stödtagaren, utan stödet främjar även annan företagsverksamhet på området, såsom leverantörer av byggmaterial och byggnadsföretag, konstaterar Maria Swanljung, utvecklingschef vid NTM-centralen i Österbotten.

Projekt- och företagsstöd bidrar också till en livskraftig landsbygd

Under programperioden finansierade NTM-centralen i Österbotten 95 utvecklingsprojekt med ca 20 miljoner euro från landsbygdsprogrammet. NTM-centralen deltog också i finansieringen av 33 projekt som sträckte sig över flera områden. Utvecklingsprojekt som får stöd från landsbygdsprogrammet kan vara t.ex. samarbetsprojekt för att utveckla näringarna eller investeringsprojekt för att erbjuda landsbygdsföretagare mer utbildning och öka trivseln på landsbygden.

Under programperioden fattades sammanlagt 341 beslut om beviljande av företagsstöd till ett belopp av ca 26,6 miljoner euro. Största delen av de beviljade stöden gick till landsbygdsföretag för investeringar, såsom etableringsinvesteringar vid nya företag och expanderingsinvesteringar eller andra investeringar som främjar konkurrenskraft och modernisering vid redan verksamma företag. För att starta ny företagsverksamhet beviljades ca 0,4 miljoner euro i nyetableringsstöd.

Speciellt företag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel i Österbotten och Mellersta Österbotten utvecklade sin verksamhet aktivt, då branscherna fick sammanlagt ca 8,8 miljoner euro för investeringar. Att göra landsbygdens näringsstruktur mångsidigare och skapa nya arbetstillfällen har varit centrala mål vid beviljandet av stöd till landsbygdsföretag. Stöd har beviljats till företag inom såväl industri som turism, bioenergi och servicesektorn.

Nyckelord

Kontakter

Karin Kainlauri, chef för landsbygdsenheten, tfn. 0295 028 572
Investeringsstöd för jordbruk: Maria Swanljung, tfn. 0295 028 633
Ekoproduktion: Tomas Räfså, tfn. 0295 028 609
Projektstöd: Petri Svanbäck, tfn. 0295 028 632
Företagsstöd för landsbygden: Matias Smeds, tfn. 0295 028 620

Bilder

Bild: Landsbygdsnätverket, Martina Motzbäuchel
Bild: Landsbygdsnätverket, Martina Motzbäuchel
Ladda ned bild

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för mars: I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade (Österbotten, Mellersta Österbotten)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer. Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %. I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) f

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Maaliskuussa työttömyys väheni hieman ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 9 088 työtöntä työnhakijaa. Se on 68 vähemmän (- 0,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, jolloin koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen kerran näkyivät työttömyysluvuissa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 541:llä. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta muutamilla ELY-keskusalueilla, eniten Uudellamaalla (+ 23,1 %). Koko maassa työttömyys kasvoi keskimäärin 7,3 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (8,0 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,6 %. Maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 563 eli 418 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-21,1 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 742, mikä on 378 henkilöä (+ 103,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys kasvoi Pitk

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 uudisti ja kehitti Pohjanmaan ELY-keskusalueen maaseutua yli 249 miljoonalla eurolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman myötä seitsemänvuotisella ohjelmakaudella 2014–2020 tukea yhteensä n. 249 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maatilojen investointitukena ja nuoren viljelijän aloitustukena myönnettiin korkotukilainaa 113 miljoonaa euroa. Maaseutuohjelman tukimuotoihin kuuluu muun muassa maaseudulle suunnatut hanke- ja yritystuet sekä erilaiset maatiloille suunnatut tuet, kuten maatilojen investointituki, luomutuotannon tuki, nuoren viljelijän aloitustuki ja korvaus ympäristösopimuksista. Euromääräisesti suurin osa maksetusta tuesta on maatilojen investointitukea, jota maksettiin alueelle yhteensä runsaat 92 miljoonaa euroa.

Sysselsättningsöversikt för februari: I februari saktade ökningen av arbetslösheten ner och det meddelades betydligt flera nya lediga arbetsplatser än vid motsvarande tidpunkt föregående år (Österbotten, Mellersta Österbotten)30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av februari sammanlagt 9 629 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 081 fler (+ 27,6 %) är för ett år sedan och 136 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 57,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 31,8 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Finland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,4 %.

Helmikuun työllisyyskatsaus: Helmikuussa työttömyyden kasvu hidastui ja uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huomattavasti runsaammin kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 9 629 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 081 enemmän (+ 27,6 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 136 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 57,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 31,8 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,5 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,4 %.

Sysselsättningsöversikt för januari: Andelen arbetslösa arbetssökande inom området den lägsta i Finland (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.3.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av januari sammanlagt 9 765 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 178 fler (+ 28,7 %) än för ett år sedan, men 2087 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 55,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa i genomsnitt med 32,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den längsta i Finland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,7 %.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum