Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Landsbygden på Österbottens NTM-centrals område fick mer än 249 miljoner euro för modernisering och utveckling ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Under den sju år långa programperioden 2014–2020 har sammanlagt ca 249 miljoner euro beviljats till området för NTM-centralen i Österbotten i form av stödfinansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utöver det beviljades 113 miljoner euro i räntestödslån till jordbruk och startstöd till unga jordbrukare. Landsbygdsprogrammets stödformer omfattar bl.a. projekt- och företagsstöd till landsbygden samt olika slags stöd till jordbruket, såsom investeringsstöd, stöd för ekologisk produktion, startstöd till unga jordbrukare och ersättning för miljöavtal. I euro utgörs största delen av det utbetalda stödet av investeringsstöd till jordbruk. Till området betalades sammanlagt drygt 92 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruk.

Bild: Landsbygdsnätverket, Martina Motzbäuchel
Bild: Landsbygdsnätverket, Martina Motzbäuchel

Av stödet gick ca 52 miljoner euro till landskapet Mellersta Österbotten och ca 161,6 miljoner euro till landskapet Österbotten. Gemensamma projekt mellan landskapen finansierades med ca 35 miljoner euro. Av kommunerna var det Närpes som fick mest stöd. Där finns inte bara många jordbruk utan där produceras också en stor del av växthusgrönsakerna i Finland. Till de största stödtagarna hör också Nykarleby och Karleby. Landsbygdsprogrammets stöd består av såväl EU-finansiering som nationella stöd.

- Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är ett centralt verktyg för modernisering av jordbruket och utveckling av landsbygden. Avsikten med landsbygdsprogrammet är att bibehålla en livskraftig landsbygd, förbättra miljöns tillstånd, främja hållbar användning av förnybara naturresurser, förbättra djurens välbefinnande och höja kompetensen, berättar Karin Kainlauri, chef för landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten.

Utveckling av ett miljövänligare jordbruk

Investeringsstöd till jordbruket beviljades under programperioden till ett belopp av drygt 92 miljoner euro i form av understöd och närmare 80 miljoner euro i form av räntestödslån. I genomsnitt har investeringarna ökat i storlek jämfört med tidigare programperioder.

Största delen av investeringsstödet beviljades till husdjursproduktion, särskilt mjölkboskapsskötsel och svinhushållning samt köttboskapsskötsel. Växthusproduktionen är en viktig produktionsgren på området och fick också mest understöd. Flest investeringsstöd beviljades för täckdikning samt förbättring av arbetsmiljön och miljöns tillstånd, t.ex. metoder för att minska klimatutsläpp från gödsel. Stora investeringar gjordes också i produktionshygien och djurens välbefinnande. Populära investeringar är bl.a. gummimattor för att ge korna mjukare liggplats.

Gårdar som idkade ekologisk produktion av åkergrödor eller djur fick ersättning för ekologisk produktion. Antalet ekogårdar och den areal som används för ekologisk produktion har ökat under hela programperioden. Ersättningen för ekologisk produktion har gjort det möjligt för gårdarna att ställa om till ekologisk produktion. Utan ersättning skulle omställningen medföra stora kostnader för gårdarna.

I ersättning för djurens välbefinnande betalades årligen 8,76 miljoner euro. För att få ersättning för djurens välbefinnande måste producenten förbinda sig att tillämpa produktionsmetoder där djurens välbefinnande överskrider den lagstadgade nivån. Producenten väljer vilka åtgärder som utförs under året utgående från djurart.Stödet betalas enligt hur många djur som omfattas av åtgärderna. Under programperioden har ca 60 % av djurgårdarna på Österbottens NTM-centrals område fått ersättning för djurens välbefinnande.

Till området betalades ca 11,3 miljoner euro i stöd som grundar sig på miljöavtal. Ett miljöavtal är ett femårigt avtal där man kommer överens om olika miljöåtgärder.På Österbottens NTM-centrals område ingås mest miljöavtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet. Med avtalen upprätthålls och sköts traditionella betesområden samt strandbeten i skärgården, som annars skulle kunna växa igen. Jordbrukarna på området är också intresserade av att föda upp gamla inhemska djurraser som en del av miljöavtalet.

- Jordbrukens investeringar har en stor inverkan på modernisering och effektivisering av produktionen och på djurens välbefinnande. Utan investeringsstöd skulle jordbrukets strukturomvandling vara långsammare på området. Investeringsstödet gagnar inte bara stödtagaren, utan stödet främjar även annan företagsverksamhet på området, såsom leverantörer av byggmaterial och byggnadsföretag, konstaterar Maria Swanljung, utvecklingschef vid NTM-centralen i Österbotten.

Projekt- och företagsstöd bidrar också till en livskraftig landsbygd

Under programperioden finansierade NTM-centralen i Österbotten 95 utvecklingsprojekt med ca 20 miljoner euro från landsbygdsprogrammet. NTM-centralen deltog också i finansieringen av 33 projekt som sträckte sig över flera områden. Utvecklingsprojekt som får stöd från landsbygdsprogrammet kan vara t.ex. samarbetsprojekt för att utveckla näringarna eller investeringsprojekt för att erbjuda landsbygdsföretagare mer utbildning och öka trivseln på landsbygden.

Under programperioden fattades sammanlagt 341 beslut om beviljande av företagsstöd till ett belopp av ca 26,6 miljoner euro. Största delen av de beviljade stöden gick till landsbygdsföretag för investeringar, såsom etableringsinvesteringar vid nya företag och expanderingsinvesteringar eller andra investeringar som främjar konkurrenskraft och modernisering vid redan verksamma företag. För att starta ny företagsverksamhet beviljades ca 0,4 miljoner euro i nyetableringsstöd.

Speciellt företag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel i Österbotten och Mellersta Österbotten utvecklade sin verksamhet aktivt, då branscherna fick sammanlagt ca 8,8 miljoner euro för investeringar. Att göra landsbygdens näringsstruktur mångsidigare och skapa nya arbetstillfällen har varit centrala mål vid beviljandet av stöd till landsbygdsföretag. Stöd har beviljats till företag inom såväl industri som turism, bioenergi och servicesektorn.

Nyckelord

Kontakter

Karin Kainlauri, chef för landsbygdsenheten, tfn. 0295 028 572
Investeringsstöd för jordbruk: Maria Swanljung, tfn. 0295 028 633
Ekoproduktion: Tomas Räfså, tfn. 0295 028 609
Projektstöd: Petri Svanbäck, tfn. 0295 028 632
Företagsstöd för landsbygden: Matias Smeds, tfn. 0295 028 620

Bilder

Bild: Landsbygdsnätverket, Martina Motzbäuchel
Bild: Landsbygdsnätverket, Martina Motzbäuchel
Ladda ned bild

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för juni: Arbetslösheten minskade inom Österbottens NTM­-centrals område i juni jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juni sammanlagt 9 148 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 020 (-35,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juni 932 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (8,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 12,0 %. Jämfört med maj månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,8 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av juni var antalet heltidspermitterade 855 dvs. 3900 färre än för ett år sedan (-81,5 %). Dessutom fanns det 622 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 399 personer (-39,1 %) färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömyys väheni Pohjanmaan ELY-keskusalueella kesäkuussa vuotta aikaisempaan nähden (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli kesäkuun lopussa yhteensä 9148 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 020 (-35,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 932 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (8,1 %). Koko maassa vastaava osuus on 12,0 %. Toukokuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 885 eli 3900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-81,5 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 622, mikä on 399 henkilöä (-39,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 vahvistaa maaseudun ympäristöä ja elinvoimaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)1.7.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 on valmistunut ja lähetetty maa- ja metsätalousministeriöön. Suunnitelma toimii paikallisena osana EU:n yhteistä CAP27-maatalouspolitiikkaa. Se ohjaa Euroopan unionin maaseuturahaston tukien suuntaamista Pohjanmaan ELY-keskusalueella tulevalla rahoituskaudella kattaen kehittämishankkeiden rahoituksen, yritystuet sekä maatalouden rakennetuet. Suunnitelma varmistaa sen, että ELY-alueen maaseutua kehitetään jatkossa keskittyen entistä enemmän luonnonvarojen kestävään käyttöön, hyvinvointiin sekä maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 förbättrar landsbygdens miljö och livskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)1.7.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 är klar och har lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet. Planen fungerar som den lokala delen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP27. Den styr hur stöden från Europeiska unionens landsbygdsfond ska användas på Österbottens NTM-centrals område under den kommande finansieringsperioden. Det gäller finansiering för utvecklingsprojekt, företagsstöd samt strukturstöd till jordbruket. Planen säkerställer att landsbygden på NTM-centralens område i fortsättningen utvecklas med allt större fokus på hållbar användning av naturresurserna, välbefinnande samt främjande av landsbygdsnäringarnas lönsamhet och konkurrenskraft.

Sysselsättningsöversikt för maj månad: Arbetslösheten har minskat och jämfört med förra året har största delen av de permitterade blivit sysselsatta på nytt (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av maj sammanlagt 8 216 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 546 (-40,3 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i maj 339 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (7,3 %). Motsvarande andel i hela landet är 11,4 %. Jämfört med april månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,3 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,7 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys on vähentynyt ja suurin osa lomautetuista on työllistynyt uudelleen viime vuoteen verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli toukokuun lopussa yhteensä 8 216 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 546 (-40,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli toukokuussa 339 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (7,3 %). Koko maassa vastaava osuus on 11,4 %. Huhtikuuhun verrattuna työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,7 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för april: I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum