Suomen Pankki

Livlig efterfrågan på bostadslån i maj 2021

Dela

De finländska hushållen lyfte i maj 2021 exceptionellt mycket nya bostadslån till ett värde av 2,1 miljarder euro. Senast har utbetalningarna av bostadslån under en månad varit större än så för 13 år sedan, i juni 2008. Efterfrågan på nya bostadslån har hela början av 2021, framför allt under vårmånaderna, varit klart livligare jämfört med tidigare år. I januari–maj 2021 utbetalades 21 % mer nya bostadslån än under motsvarande tid för ett år sedan, då utbetalningarna i april–maj var mindre än normalt på grund av coronapandemin. I maj 2021 var 9,2 % av de nya bostadslånen investeringsbostadslån. Genomsnittsräntan på nya lån för ägarbostad var 0,69 % och på nya investeringsbostadslån 0,86 %.

Av samtliga nya bostadslån har andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) fortsatt att öka: i maj 2021 var deras andel 12,9 %, när deras andel vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare var 9,1 %. I maj 2021 var nästan alla nya bostadslån med längre återbetalningstid lån för ägarbostad. Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya lån för ägarbostad var 21 år och 10 månader medan den genomsnittliga återbetalningstiden för nya investeringsbostadslån var 18 år och 8 månader.

På grund av den stora efterfrågan och de längre återbetalningstiderna steg årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån till 4,1 % i maj 2021. Årsökningen har senast varit lika snabb för 8 år sedan, i maj 2013. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av maj 2021 till 104,4 miljarder euro. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 7,9 %.

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj 2021. De finländska företagen lyfte nya företagslån (exkl. konto- och kortkrediter) i maj för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg något från april och var 1,88 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av maj till 97,2 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 38,1 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 106,6 miljarder euro vid slutet av maj 2021 och genomsnittsräntan var 0,04 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 96,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,0 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 56 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i maj 0,21 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.8.2021 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut22.7.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 22 juli 2021 I sin nyligen genomförda strategiöversyn enades ECB-rådet om ett symmetriskt inflationsmål på två procent på medellång sikt. ECB:s styrräntor har legat nära sin lägsta gräns under en tid och de medelfristiga inflationsutsikterna är fortfarande väl under ECB-rådets mål. I detta läge reviderade ECB-rådet idag sin vägledning om styrräntorna. Detta gjordes för att understryka åtagandet att bibehålla en varaktigt ackommoderande penningpolitik som stöd för uppnå inflationsmålet. Som stöd för sitt symmetriska tvåprocentsmål för inflation och i linje med sin penningpolitiska strategi förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationen når två procent i god tid före slutet av bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation so

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä22.7.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 22.7.2021 Tuoreessa strategian uudelleenarvioinnissa EKP:n neuvosto otti symmetriseksi tavoitteeksi kahden prosentin inflaatiovauhdin keskipitkällä aikavälillä. EKP:n ohjauskorot ovat olleet jo jonkin aikaa niin alhaalla kuin käytännössä mahdollista, ja keskipitkän aikavälin näkymissä inflaatio on vielä selvästi EKP:n neuvoston tavoitetta hitaampaa. Tässä tilanteessa EKP:n neuvosto muutti tänään ohjauskorkoja koskevaa ennakoivaa viestintäänsä niin, että siinä painotetaan sitoutumista rahapolitiikan pitämiseen jatkuvasti elvyttävänä inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi. Symmetrisen kahden prosentin tavoitteensa ja rahapolitiikan strategiansa pohjalta EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla tai sitä alempina, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahteen prosenttiin jo hyvissä ajoin ennen arviointijakson loppua ja EKP:n neuvosto katsoo pohjainflaation kehityksen olleen riittävää, jotta inflaation voidaan odottaa vakaantuvan kahteen prosenttiin

ECB Monetary policy decisions22.7.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 22 July 2021 In its recent strategy review, the Governing Council agreed a symmetric inflation target of two per cent over the medium term. The key ECB interest rates have been close to their lower bound for some time and the medium-term outlook for inflation is still well below the Governing Council’s target. In these conditions, the Governing Council today revised its forward guidance on interest rates. It did so to underline its commitment to maintain a persistently accommodative monetary policy stance to meet its inflation target. In support of its symmetric two per cent inflation target and in line with its monetary policy strategy, the Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it sees inflation reaching two per cent well ahead of the end of its projection horizon and durably for the rest of the projection horizon, and it judges that realised progress in underlying inflation is sufficiently advanced to b

Kutsu medioille: Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki kertoo digitaalisesta eurosta perjantaina 16.7.2021 klo 11.0014.7.2021 16:04:35 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 14.7.2021 käynnistää kaksi vuotta kestävän tutkintavaiheen digitaalisesta eurosta. Vaiheen aikana valmistaudutaan digitaalisen euron tuloon mm. määrittelemällä paras toteutusmalli digitaaliselle eurolle. Mahdollisuuksia digitaalisen euron liikkeeseenlaskuun on selvitetty eurojärjestelmässä tammikuusta 2020 alkaen, jolloin Euroopan keskuspankki perusti korkean tason työryhmän valmistelemaan digitaalisen euron tutkimus- ja kehityshanketta. Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki kertoo EKP:n neuvoston päätöksestä ja sen vaikutuksista lehdistötilaisuudessa perjantaina 16.7. klo 11.00. Ilmoittaudu mukaan pe 16.7. klo 8.30 mennessä tästä linkistä. Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuus järjestetään Teamsissa ja median edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Tuomas Välimäelle tilaisuuden aikana. Lehdistötilaisuus tallennetaan kokonaisuudessaan ja tallennetta voi tarvittaessa tiedustella Suomen Pankin viestinn

A total of 298 counterfeit euro banknotes found in Finland in the first half of 20219.7.2021 14:00:00 EEST | Press release

In the first half of 2021, a total of 298 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland. This represents a drop to around a third of the number of counterfeits in the corresponding period of 2020, when 908 counterfeits were found in circulation. ‘There are very few counterfeit banknotes in circulation in Finland, and it is unlikely that you will get one in your hand,’ says Olli Vehmas, Banknote Specialist at the Bank of Finland. ‘It is, however, good to remember you should always check the security features when handling banknotes,’ Vehmas continues. Among the banknotes in circulation in Finland in the first half of 2021, the EUR 20 was the most frequently discovered counterfeit note (118 counterfeits), followed by the EUR 10 (89 counterfeits) and EUR 50 (80 counterfeits). Period (the first or second half of the year) 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 Number of counterfeits 426 554 908 588 298 The new series of euro banknotes will help prevent coun

I Finland påträffades 298 förfalskade eurosedlar under första halvåret 20219.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 298 förfalskade eurosedlar under första halvåret 2021. Förfalskningarna minskade till en tredjedel jämfört med motsvarande tidpunkt 2020, då 908 falska sedlar påträffades i omlopp. ”Det finns mycket lite falska sedlar i omlopp i Finland och det är osannolikt att man får en falsk sedel i sin hand”, säger Finlands Banks sedelexpert Olli Vehmas. ”Det är dock skäl att alltid komma ihåg att titta på sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar”, fortsätter Vehmas. Bland de förfalskningar som påträffades under första halvåret 2021 i Finland var valören 20 euro vanligast (118 st.), valören 10 euro näst vanligast (89 st.) och valören 50 euro tredje vanligast (80 st.). Period (första eller andra halvåret) 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 Antal förfalskningar 426 554 908 588 298 För att bekämpa förfalskningar har en ny eurosedelserie getts ut. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårar

Suomessa löytyi 298 euroseteliväärennöstä alkuvuonna 20219.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Suomessa setelien kierrosta löydettiin vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana 298 euroseteliväärennöstä. Väärennösten määrä pieneni noin kolmannekseen vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, jolloin kierrosta löytyi 908 väärennöstä. ”Väärennöksiä liikkuu Suomessa erittäin vähän, ja on epätodennäköistä, että omaan käteen osuisi väärennetty seteli”, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista. ”On kuitenkin hyvä muistaa, että seteleitä käsiteltäessä on aina tärkeää kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin”, Vehmas jatkaa. Alkuvuonna 2021 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä. Niitä oli yhteensä 118. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 89, ja 50 euron väärennöksiä oli 80. Ajanjakso (vuoden 1. tai 2. puolisko) 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 Väärennösten lukumäärä 426 554 908 588 298 Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla. Setelien turvatekijöissä on käytetty uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum