Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby

Dela

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

I Kronoby uppfyller stamväg 63 inte kraven för kvalitetsnivån som gäller huvudvägar. Till exempel i Högnabba by är hastighetsbegränsningen bara 60 km/h på grund av den småskaliga geometrin och bebyggelsen intill vägen.
I Kronoby uppfyller stamväg 63 inte kraven för kvalitetsnivån som gäller huvudvägar. Till exempel i Högnabba by är hastighetsbegränsningen bara 60 km/h på grund av den småskaliga geometrin och bebyggelsen intill vägen.

Under våren tar man fram idéer och undersöker preliminära alternativ: ALT0++ att förbättra vägen på den nuvarande sträckningen, ALT1 en uträtning vid Högnabba by, ALT2 en mer omfattande uträtning väster om Kortjärvi och ALT3 en uträtning öster om Kortjärvi by. Konsekvenserna av de alternativa lösningarna bedöms och de diskuteras vid ett möte för allmänheten, som ordnas efter sommarsemestrarna.

Man har varit tvungen att senarelägga tidpunkten från det som tidigare meddelades. Noggrannare uppgifter om tidpunkten och genomförandet av mötet meddelas senare. Respons om utvecklingen av alternativen och valet av alternativ kan ges både vid mötet för allmänheten och efter det.

Kontakter

Ledande trafiksystemsexpert vid NTM-centralen i Södra Österbotten (beställare av arbetet) Timo Liljamo, tfn 0295 027 796, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Projektchef Juha Vehmas, A-Insinöörit Civil Oy (planeringskonsult), tfn 0400 178 926, fornamn.efternamn@ains.fi

Bilder

I Kronoby uppfyller stamväg 63 inte kraven för kvalitetsnivån som gäller huvudvägar. Till exempel i Högnabba by är hastighetsbegränsningen bara 60 km/h på grund av den småskaliga geometrin och bebyggelsen intill vägen.
I Kronoby uppfyller stamväg 63 inte kraven för kvalitetsnivån som gäller huvudvägar. Till exempel i Högnabba by är hastighetsbegränsningen bara 60 km/h på grund av den småskaliga geometrin och bebyggelsen intill vägen.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Projekt som beviljats tilläggsanslag i riksdagen 2020 startar i de österbottniska landskapen18.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

I december 2020 beviljade riksdagen tilläggsanslag för vägprojekt i NTM-centralen i Södra Österbottens område. De projekt som beviljades finansiering var förbättringen av Kätkänjoentie i Alavo (300 000 euro), Harjunmäentie/Kiikerinkyläntie i Ilmajoki (450 000 euro) samt planeringen av Vasa hamnväg (500 000 euro). Förbättringen av Kätkänjoentie har redan tidigare beviljats en finansiering på 200 000 euro, vilket innebär att projektet fått totalt 500 000 euro i statligt bidrag.

Eduskunnan vuoden 2020 jakovarahankkeet käynnistyvät Pohjalaismaakunnissa18.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Eduskunta myönsi joulukuussa 2020 niin sanotusti jakovarana rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vaikutusalueen tiehankkeisiin. Rahoitusta myönnettiin Alavuden Kätkänjoentien parantamiseen 300 000 euroa, Ilmajoen Harjunmäentie/Kiikerinkyläntie-hankkeeseen 450 000 euroa sekä Vaasan satamatien suunnitteluun 500 000 euroa. Kätkänjoentien hanke sai jo aiemmin 200 000 euron rahoituksen, joten kokonaisuudessaan valtion rahoitus tielle on 500 000 euroa.

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys on valmistunut12.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohtana toimii valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio, jota mukaillen kaupungin omaksi liikenneturvallisuusvisioksi muotoutui: ”Seinäjoki on liikenneturvallinen kaupunki asua ja kasvaa. Kaupungin katu- ja tieverkosto koetaan turvalliseksi.” Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan sekä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sin motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Karleby Vattens grundvattentäkt i Karhinkangas11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Karleby Vatten planerar att börja ta grundvatten i Karhinkangas i Karleby. Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad för ca 30 000 invånare. I projektet förbereder man sig också på att i framtiden distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov. Mängden grundvatten som tas varierar mellan 8 000–12 000 m3/d beroende genomföringsalternativ. Projektets miljökonsekvenser har bedömts genom ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), där NTM-centralen i Södra Österbotten har fungerat som kontaktmyndighet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen on antanut perustellun päätelmän Kokkolan Veden Karhinkankaan pohjavedenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Kokkolan Vesi suunnittelee pohjaveden oton aloittamista Kokkolan Karhinkankaalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan kantakaupungin n. 30 000 asukkaan talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös siihen, että vettä voidaan toimittaa tulevaisuudessa myös Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin. Otettavan pohjaveden määrä on 8 000–12 000 m3/d toteutusvaihtoehdosta riippuen. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum