Suomen Pankki

Market value of Finnish shares and shareholdings soared

Share

The market value of shares issued by listed Finnish companies[1] has increased for several consecutive years. It declined temporarily because of the COVID-19 crisis, but since March 2020, the market capitalisation of Finnish equities has risen by 48% to stand at EUR 307 billion at the end of March 2021. Half of Finnish companies’ listed shares are held by domestic owners.[2] In addition to appreciation, the total value of equities was boosted somewhat by several initial public offerings by Finnish companies in early 2021. In January-March, Finnish companies issued new equities worth EUR 360 million.[3]

Listed shares constitute a significant proportion of Finns’ financial assets. At the end of March 2021, Finns’[4] equity holdings totalled EUR 236.2 billion, 35% of which in foreign equities. In March 2021, the market value of the holdings increased by EUR 7.3 billion. Meanwhile, Finns made net equity investments of EUR 790 million, EUR 600 million of which was allocated to foreign equities.

Finnish households’ holdings in listed shares reached a record high (EUR 48.9 billion) in March. The value of households’ equity holdings increased by EUR 1.6 billion, while households made EUR 290 million of new net equity investments in March 2021. 90% of equities held by households were in Finnish companies. Households are the largest domestic owner sector in Finnish equities. In addition to direct equity holdings, households have indirect holdings through investment funds and unit-linked insurance policies made with insurance companies.

Equity funds surpassed bond funds as the largest fund type in Finland

The price performance of the equity markets has driven the rise of Finnish investment funds’ fund share liability into a record-high level. At the end of March 2021, the fund share liability stood at EUR 143.6 billion. The growth was particularly strong in equity funds, which surpassed bond funds as Finland’s largest investment fund type in March 2021.

The fund share liability of Finnish equity funds totalled EUR 60.7 billion at the end of March 2021. It had grown by EUR 6.2 billion in the first quarter of 2021. The appreciation of the underlying investments boosted the fund share liability by EUR 5.1 billion, in addition to which there were EUR 1.1 billion of net subscriptions in equity funds.

Finnish equity funds’ investments in foreign shares experienced a particularly strong appreciation (EUR 3.7 billion) in early 2021. At the end of March 2021, Finnish equity funds had a total of EUR 43.6 billion of foreign shareholdings and EUR 7.8 billion of domestic shareholdings. The funds invested a further EUR 1.5 billion in foreign equities while reducing EUR 0.1 billion from their domestic equity holdings during the first quarter of 2021.

At the end of March 2021, Finnish households held in Finnish investment funds’ units worth EUR 11.5 billion. If households’ indirect holdings through unit-linked insurance policies are included, households are the largest group of unitholders in Finnish equity funds. The appreciation of equity funds increased the value of households’ holdings by EUR 0.9 billion in January–March. In addition, households made net subscriptions of EUR 0.3 billion in equity funds in January–March 2021.

For further information, please contact:

Antti Alakiuttu, tel. + 358 9 183 2495, email: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, tel. +358 9 183 2395, email: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Related statistical data and graphs are also available on the Bank of Finland website: https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/saving-and-investing.

The next news release on saving and investing will be published on 10 August 2021.

[1] Incl. both non-financial corporations (S.11) and financial corporations (S.12).

[2] Source: Bank of Finland's securities statistics.

[3] The IPOs were concentrated on March in particular.

[4] Holdings of investment funds, households and employment pension schemes accounted for 60% of Finns’ total equity holdings.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 10.6.2021: Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att bekräfta sin mycket ackommoderande penningpolitiska inriktning. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. ECB-rådet kommer att fortsätta sina nettotillgångsköp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att ECB-rådet bedömer att coronakrisfasen är över. Baserat på en gemensam bedömning av finan

ECB Monetary policy decisions10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 10.6.2021: At today’s meeting, the Governing Council decided to confirm its very accommodative monetary policy stance: The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. The Governing Council will continue to conduct net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) with a total envelope of €1,850 billion until at least the end of March 2022 and, in any case, until it judges that the coronavirus crisis phase is over. Based on a joint assessment of financing conditions and the inflat

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 10.6.2021. EKP:n neuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan pitää vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan linjan ennallaan. Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP), johon on varattu 1 850 miljardia euroa, tehdään netto-ostoja vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka. Joka tapauksessa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen. EKP:n neuvosto odottaa rahoitusoloista ja inflaationäkymistä tekemänsä arvion perusteella, että PEPP-ohjelmassa tehdään seuraavanakin vuosineljänneksenä netto-ostoja merkittävästi nopeammin kuin vuoden alkukuukausina. Ostoja suorite

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä10.6.2021 12:40:37 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä8.6.2021 13:55:55 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Finlands Bank har investerat i BIS hållbarhetsfond4.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har investerat 300 miljoner dollar i BIS (Bank for International Settlements, Banken för internationell betalningsutjämning) fond för gröna obligationer. Centralbankernas ömsesidiga fond (USD BISIP) investerar bland annat i förnyelsebar energi och i projekt som syftar till att höja energieffektiviteten och fonden bidrar med sin verksamhet till EU:s klimatmål. Tidigare har bland annat Europeiska centralbanken investerat i en motsvarande fond i euro. Utöver investeringen i denna fond gör Finlands Bank direktinvesteringar i gröna, hållbar och sociala obligationer. Temainvesteringar, dit den aktuella fonden räknas, är en av Finlands Banks strategier för ansvarsfulla investeringar. Målet för Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som i regel ställs på centralbanker. Finlands Banks hållbarhetssynpunkter beträffande investeringar grundar sig dels på målet att svara mot hållbarhetskraven för investeringsverksam

Bank of Finland invests in Bank for International Settlements’ green bond fund4.6.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland has invested USD 300 million in the green bond fund of the Bank for International Settlements (BIS). This mutual central bank fund (USD BISIP) invests in e.g. renewable energy and projects relating to improvements in energy efficiency, and its activity supports the EU’s climate goals. The European Central Bank has previously invested in a similar euro-denominated fund. In addition to investing in the fund, the Bank of Finland has also invested directly in green, sustainable development and socially sustainable bonds. Thematic investments, of which the current fund is an example, are one of the Bank of Finland’s chosen approaches to responsible investment. The aim of the Bank of Finland’s investment activities is to generally meet the liquidity, safety and yield requirements set for central bank assets. The Bank’s responsibility perspectives in managing its assets are based on one hand on the objective of sustainable investment and on the other hand on the better man

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom