Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Miljötillstånd för Rakeisto avstjälpningsplats

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat Boliden Harjavalta Oy miljötillstånd för att anlägga Rakeisto avstjälpningsplats. Avstjälpningsplatsen är belägen i Sievari i Harjavalta stad. Den första fasen av anläggningsarbetena för avstjälpningsplatsen får påbörjas oberoende av eventuellt överklagande. Den nya avstjälpningsplatsens totala yta är cirka 49 hektar.

I och med det beviljade miljötillståndet kan Boliden Harjavalta Oy slutdeponera slaggavfallet som uppstår vid nickelproduktionen och hantera det för återvinning långt in i framtiden. Enligt tillståndet kan sammanlagt högst 340 000 ton slagg och slam som klassas som ofarligt avfall hanteras per år.

Villkor som begränsar olägenheterna av verksamheten

I miljötillståndet har fastställts åtgärder som minskar föroreningen av miljön och olägenheter för den närliggande bebyggelsen samt minskar riskerna av verksamheten. De aktuella åtgärderna gäller exempelvis mottagandet av avfall, lagring och hantering samt kontroll och bekämpning av olägenheter av damm och buller. Avloppsvattnen från avstjälpningsplatsen ska ledas till ett avloppsreningsverk som ligger i Harjavalta storindustriområde. Till dikena kan bara ledas rent dagvatten från obebyggda och stängda områden. Det har bestämts att grundvattnen och ytvattnen i avstjälpningsplatsområdets omgivning ska kontrolleras regelbundet och planmässigt.

Aktiviteter som orsakar eventuella olägenheter för miljön tillåts vardagar kl. 7–20. Transporter till och från avstjälpningsplatsen kan köras dygnet runt. På avstjälpningsplatsen ska anläggas täta grund- och ytstrukturer som förhindrar förorening av vattnen och jordmånen.

Boliden Harjavalta Oy ska på ett planmässigt sätt och med tillräckliga instruktioner förbereda sig för miljörisker. I tillståndsvillkoren som gäller vattenkontroll har beaktats att extremväder sannolikt kommer att bli vanligare i framtiden.

Hela beslutet kan läsas i Databasen över vatten- och miljötillstånd. Beslutet hittas enkelt genom att skriva in ärendets diarienummer ESAVI/19792/2021 i sökfältet.

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Målet med miljö- och vattentillstånd är att förebygga förorening av miljön och risken för sådan. Då regionförvaltningsverket beviljar tillstånd samordnas miljöanvändningen och verksamheter som har konsekvenser för miljön på ett ekologiskt hållbart sätt.

Mer information

Miljööverinspektör Kimmo Pakarinen, tfn 0295 016 494

Miljöråd Fredrik Klingstedt, tfn 0295 016 436

Miljöråd Anna Laiho, tfn 0295 016 368

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Riskiarvio on pohja alueelliselle valmiussuunnittelulle, todettiin Pohjois-Suomen valmiustoimikunnassa24.5.2022 13:04:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Pohjois-Suomen alueella. Kokouksessa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen esitti ajankohtaiskatsauksen puolustusvoimista.

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum