ELY-keskukset

Nu erbjuds anmärkningsvärt mycket understöd för investeringar och försök kring återvinning av näringsämnen

Dela
Det finns sällsynt mycket bidragsmöjligheter för återvinning av näringsämnen. Miljöministeriets program för främjande av återvinningen av näringsämnen samt jord- och skogsbruksministeriets försöksprogram för återvinning av näringsämnen, som närings-, trafik- och miljöcentralen administrerar, erbjuder sammanlagt cirka 70 miljoner euro i bidragsfinansiering under åren 2022–2025.

Båda programmen främjar målen för hållbar utveckling, förbättrar självförsörjningen i fråga om näringsämnen och tryggar försörjningsberedskapen, men det finns dock skillnader mellan programmen. Innan ansökningsprocessen inleds är det bra för sökanden att bekanta sig med möjligheterna som programmen erbjuder. Vid behov kan man vara i kontakt med kontaktpersonerna för programmen innan processen inleds.

Nu lönar det sig att nappa på finansieringsmöjligheterna som erbjuds! Båda programmen tar emot ansökningar fortlöpande och ansökningsperioderna som pågår just nu går ut 31.3.2023. Ansökningsanvisningar och tidtabeller för kommande ansökningsperioder finns på programmens webbsidor.

Kom med och lyssna på webbinarierna som ordnas om programmens finansieringsmöjligheter:

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen: Webbinarium om finansieringsmöjligheterna för återvinning av näringsämnen 22.3.2023 kl. 12–14. Anmäl dig här! (På finska)

Programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen: Webbinarium i form av dialog om finansieringsmöjligheterna i Raki-programmet 18.4.2023 kl. 13–14.30. Anmäl dig här! (På finska)

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Understöd kan beviljas för projekt som främjar bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistik och servicelösningar för återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa.

Programhelheten består av bidrag som är avsedda för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (TKI) och investeringsbidrag i anslutning till förädling av biomassa, återvinning av näringsämnen och kolbindning. Anslagen för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt uppgår till cirka 8,5 miljoner euro och för produktiva investeringar cirka 15,2 miljoner euro. Finansieringen är tillgänglig till slutet av år 2025.

I forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt varierar understödsprocenten mellan 35 och 80 procent och i investeringsprojekt mellan 45 och 55 procent.

Understöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet kan sökas av små och medelstora industriföretag och offentlig- och privaträttsliga sammanslutningar (inte kommuner eller kommunägda bolag). Investeringsbidraget beviljas endast till små och medelstora industriföretag.

Programmets första period verkställdes under åren 2016–2018 och den andra perioden inleddes år 2020. Hittills har sammanlagt 73 projekt finansierats med cirka 16,5 miljoner euro. Mer information om ansökningstider och själva ansökan: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020

Mer information: Specialsakkunnig Sanna Tikander, jord- och skogsbruksministeriet, sanna.tikander@gov.fi, tfn 0295 162 178

Utvecklingsexpert Anja Norja, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, anja.norja@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 587

Programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen

Understöd kan beviljas för investeringar samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (TKI), som främjar återvinning eller tillvaratagning av näringsämnen i kommunalt avloppsvatten och -slam och/eller energieffektiviteten i avloppsvattenbehandlingen eller utnyttjande av energipotentialen i avloppsvatten. Dessutom stöds samarbetsprojekt mellan flera aktörer i syfte att återvinna näringsämnen.

Understödsanslaget uppgår till cirka 50 miljoner euro för åren 2022–2025. Bidragsbeloppet för investeringsprojekt varierar mellan 40 och 60 procent och forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt mellan 25 och 80 procent.

Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner, kommunägda bolag och aktörer samt företag, föreningar och andra sammanslutningar (inte privatpersoner, firma eller statligt ämbetsverk eller statlig inrättning).

Från och med år 2012 har cirka 130 projekt beviljats cirka 30 miljoner euro i understöd ur programmet. Mer information om understödet och ansökan: https://ym.fi/hankehaut

Mer information: Projektchef Riikka Malila, miljöministeriet, riikka.malila@gov.fi, tfn 0295 250 160

Specialsakkunnig Petri Nissinen, miljöministeriet, petri.nissinen@gov.fi, tfn 0295 250 419

Kontakter

Specialsakkunnig Sanna Tikander, jord- och skogsbruksministeriet, sanna.tikander@gov.fi, tfn 0295 162 178


Utvecklingsexpert Anja Norja, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, anja.norja@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 587


Projektchef Riikka Malila, miljöministeriet, riikka.malila@gov.fi, tfn 0295 250 160


Specialsakkunnig Petri Nissinen, miljöministeriet, petri.nissinen@gov.fi, tfn 0295 250 419

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Haasteellisesta talvesta huolimatta talvikauden tienhoidon asiakastyytyväisyydessä nousua (Keski-Suomi, Itä-Suomi)26.5.2023 08:39:58 EEST | Tiedote

Väyläviraston vuosittain teettämässä talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa mitataan yksityishenkilöiden sekä raskaan liikenteen tyytyväisyyttä mm. liukkauden torjuntaan, lumen auraukseen sekä tienpinnan tasaisuuteen. Tutkimus antaa erittäin tärkeää palautetta asiakkailta ja tuloksia hyödynnetään talvihoidon kehittämisessä. Talven 2022–2023 tienkäyttäjätutkimus paljastaa, että tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on hiukan noussut edellisestä talvikaudesta, ja on keskimäärin valtakunnan kärkitasoa Keski- ja Itä-Suomessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum