Finanssivalvonta

Ny rekommendation från Finansinspektionen om kreditinstitutens vinstutdelning

Dela

Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten under dess direkta tillsyn är ytterst försiktiga med kontanta vinstutdelningar fram till den 30 september 2021. Rekommendationen gäller också återköp och inlösen av aktier och andelar när detta görs i vinstutdelningssyfte. Denna rekommendation ersätter rekommendationen av den 28 juli 2020 (tillsynsmeddelande 29.7.2020 – 46/2020). Rekommendationen tillämpas på kreditinstitut på deras högsta konsolideringsnivå.

Besluten om vinstutdelning i de kreditinstitut som står under Finansinspektionens direkta tillsyn ska basera sig på realistiska bedömningar av deras förmåga att upprätthålla en sund kapitalnivå. Besluten ska ta hänsyn till konsekvenserna av det osäkra ekonomiska läget för kreditinstitutens riskpositioner och kapital.

Beslutet grundar sig på Europeiska centralbankens rekommendation av den 15 december 2020, där ECB uppmanar kreditinstituten under sin direkta tillsyn att vara ytterst försiktiga med vinstutdelningar för räkenskapsperioderna 2019–2020 fram till den 30 september 2021. Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten i sin definition av försiktig vinstutdelning iakttar motsvarande kriterier som ECB i sin rekommendation lagt fram för kreditinstituten under dess direkta tillsyn. Enligt ECB:s kriterier bör kreditinstituten begränsa sin vinstutdelning till:

  1. högst 15 % av kreditinstitutets sammanräknade vinst för 2019 och 2020 och
  2. högst 0,2 procentenheter av kreditinstitutets kärnprimärkapitalrelation (CET1 Ratio).

ECB:s rekommendation gäller kreditinstitut under dess direkta tillsyn. ECB uppmanar de nationella tillsynsmyndigheterna att tillämpa motsvarande rekommendation också på andra kreditinstitut i den omfattning som de anser lämpligt.

Finansinspektionen rekommenderar vidare att kreditinstituten under dess tillsyn iakttar stor försiktighet när de beslutar om rörliga ersättningar i situationer där utbetalning av ersättning skulle kunna leda till en försämring av institutets kapitalställning. ECB framför motsvarande rekommendation till instituten under sin tillsyn i sitt brev av den 15 december 2020 till institutens verkställande direktörer.

Också Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 15 december 2020 ett yttrande där den uppmanar instituten att förhålla sig återhållsamt och ytterst försiktigt till vinstutdelningar. 

Se också

Tidigare tillsynsmeddelanden till kreditinstitut under Finansinspektionens direkta tillsyn:

Finansinspektionens tidigare pressmeddelande om vinstutdelningsrekommendationen:

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Berndt Hertsberg. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16, och efter jourtid kommunikationschef Milka Lahnalammi-Vesivalo, tfn 09 183 5222.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EETPress release

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum