Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna

Dela

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Flodpärlmusslorna lever helt eller delvis nedgrävda i botten av ån och behöver en porös grusbotten och rent vatten. Bild: Jari Ilmonen/Forststyrelsen.
Flodpärlmusslorna lever helt eller delvis nedgrävda i botten av ån och behöver en porös grusbotten och rent vatten. Bild: Jari Ilmonen/Forststyrelsen.

Flodpärlmusslan är en så kallad paraplyart, vilket betyder att även många andra arter i åarna, till exempel öringen, drar nytta av skyddsåtgärderna kring flodpärlmusslan.Flodpärlmusslan är ett av de djur som blir allra äldst i Finland och de kan bli upp till 200 år gamla. De lever helt eller delvis nedgrävda i botten av ån och behöver en porös grusbotten och rent vatten. En flodpärlmussla filtrerar tiotals liter vatten i dygnet och musslorna kan sägas vara naturens egna vattenfilter. Utvecklingen från larv till fullvuxen mussla är en process med många faser som tar tid. Bland annat lever larverna i ett skede som parasiter i laxfiskarnas gälar. Beståndet av flodpärlmussla är därför också beroende av laxfiskbeståndet i vattendraget.

Lappfjärds å är en speciell å i Finlands södra del på så sätt att det ännu lever flodpärlmussla där, medan arten försvunnit helt i många andra åar.Beståndet av flodpärlmussla har dock rasat från vad det var för några årtionden sedan, och i nuläget uppskattas endast ca 150 individer finnas kvar i ån. I Lappfjärds år är flodpärlmusslorna i genomsnitt ca 50–100 år gamla. Detta är ett tecken på att flodpärlmusslan inte på tiotals år har kunnat föröka sig i Lappfjärds å.

I LIFE-projektet restaureras små livsmiljöfläckar, "barnkamrar" för de unga flodpärlmusslorna i Lappfjärds å, så att man kan trygga larvernas möjligheter att hållas vid liv. I nuläget är åns botten igenslammad och saknar de syrerika grusbottnarna som mussellarverna behöver för att klara sig. I projektet kommer man också att flytta tiotals år gamla flodpärlmusslor från Lappfjärds å till forskningsstationen i Konnevesi på "smekmånad" för att få dem att återhämta sig. På forskningsstationen är vattenförhållandena noggrant reglerade och flodpärlmusslorna kan föröka sig där. De larver som föds flyttas sedan tillbaka till de specialgjorda barnkamrarna i ån där de får fortsätta växa. I samband med projektet kartläggs också läget för flodpärlmusslans värdfiskar i ån.

Med hjälp av projektet kan man trygga bevarandet av det hotade beståndet av flodpärlmusslan i Lappfjärds å.Att odla flodpärlmusslans larver är ett långsiktigt arbete och det sex år långa projektet möjliggör skyddet av flodpärlmusslan, som förökar sig långsamt.

I projektet deltar i Finland Forststyrelsen Naturtjänster, Forststyrelsen Skogsbruk Ab samt närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland, Södra Österbotten och Egentliga Finland. De svenska projektparterna är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Sportfiskarna, SCA Skog AB och Sveaskog Förvaltnings AB. De estniska projektparterna utgörs av State Forest Management Centre och Tartu universitet.

Projektet har även nio delfinansiärer, som finansierar projektet med ca 2,6 miljoner euro: Miljöministeriet, NTM-centralerna i Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland, stiftelsen Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, stiftelsen R Erik ja Bror Serlachiuksen säätio, WWF Finland, Swedish Agency for Marine and Water Management och miljöministeriet i Estland. Projektets helhetsbudget är nästan 15,9 miljoner euro.

Nyckelord

Kontakter

Gruppchef Jyrki Latvala, NTM-centralen i Södra Österbotten, e-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 861

Bilder

Flodpärlmusslorna lever helt eller delvis nedgrävda i botten av ån och behöver en porös grusbotten och rent vatten. Bild: Jari Ilmonen/Forststyrelsen.
Flodpärlmusslorna lever helt eller delvis nedgrävda i botten av ån och behöver en porös grusbotten och rent vatten. Bild: Jari Ilmonen/Forststyrelsen.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nederbörden under den senaste veckan syns i de österbottniska vattendragen22.10.2021 13:20:08 EEST | Tiedote

Under de senaste dagarna har det regnat rikligt särskilt i Mellersta Österbotten. Till exempel i Kelviå ås område har det under den senaste veckan regnat ca 100 mm och vattenföringen i ån har blivit sex gånger större än veckan innan. Kelviå å, Perho å och Kronoby å uppnår idag en flödesnivå som motsvarar flöden som inträffar en gång på 1–2 år. Vårens flöden var dock i huvudsak större än flödestoppen nu i oktober. Enligt prognoserna torde inga betydande olägenheter uppstå, men ställvis rinner vatten ut på låglänta åkrar.

Viikon sateet näkyvät pohjalaisvesistöissä22.10.2021 13:20:08 EEST | Tiedote

Viime päivinä on satanut runsaasti erityisesti Keski-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Kälviänjoella on viimeisen viikon aikana tullut sadetta noin 100 mm ja joen virtaama on kuusinkertaistunut. Kälviänjoki, Perhonjoki ja Kruunupyynjoki saavuttavat kerran 1–2 vuodessa sattuvan tulvatason tänään. Tämän kevään tulva oli kuitenkin pääosin suurempi kuin tämä lokakuun huippu. Merkittäviä haittoja ei ennusteta tulevan, mutta vettä on paikoin alavilla pelloilla.

En omfattande utredning av nuläget visar att utmaningarna inom vattentjänsterna i de österbottniska landskapen ökar (landskapen i Österbotten)22.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

I de österbottniska landskapen kommer man att stöta på utmaningar när det gäller att säkerställa vattentjänsternas kvalitet och tillgång under de närmaste årtiondena. Detta framgår av den omfattande utredningen som NTM-centralen i Södra Österbotten har publicerat om nuläget inom vattentjänsterna i sitt verksamhetsområde.

Möten för allmänheten ordnas om ett nytt alternativ i projektet för förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten)19.10.2021 13:31:53 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten arbetar med en utredningsplan för förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela. Under våren gav invånare och kommuner respons om utkastet till utredningsplan och på basis av responsen har det gjorts tilläggsutredningar. Utgående från dem bedöms ett nytt alternativ ALT3 för sträckningen av riksvägen. Utkasten över alternativet presenteras vid möten för allmänheten som hålls i Laihela 1.11.2021 och i Helsingby 2.11.2021.

Yleisötilaisuudet uudesta vaihtoehdosta valtatien 3 parantamishankkeessa Helsingbyn ja Laihian välillä (Pohjanmaa)19.10.2021 13:31:52 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yleissuunnitelmaa valtatien 3 parantamisesta Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä. Kevään aikana yleissuunnitelmaluonnokseen asukkailta ja kunnilta tulleen palautteen perusteella on tehty lisäselvityksiä, joiden perusteella arvioidaan valtatien linjaukselle uusi vaihtoehto VE3. Luonnoksia vaihtoehdosta esitellään yleisötilaisuuksissa 1.11.2021 Laihialla ja 2.11.2021 Helsingbyssä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum