Oma Säästöpankki Oyj

Oma Säästöpankin liiketoiminta kehittyi vahvasti alkuvuoden aikana - toimintaympäristön muutoksiin on varauduttu

Jaa

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) on julkistanut ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: ”OmaSp:n alkuvuosi eteni odotusten mukaisesti aina koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan saakka. Ensimmäisen neljänneksen osalta olemme erittäin tyytyväisiä päätulonlähteidemme eli korkokatteen sekä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerän erinomaiseen kehitykseen. Korkokatteemme kasvoi vahvasti, lähes 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkiotuotot ja -kulut nettoerämme kasvoi yli 8 % ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat jaksotukset huomioituna 19 %. Palkkiokulut ja henkilöstökulut ovat selkeästi edellisvuotta alemmalla tasolla. Palkkiokulut pienenivät yli 27 % ja henkilöstökulut 10 %.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiossa näkyy varautumisemme koronaviruksen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin. Odotettavissa olevia luottotappioita kirjasimme ensimmäisen neljänneksen aikana noin 8,5 miljoonaa euroa. Merkittävä osa lisäyksestä, noin 6,7 miljoonaa euroa, johtuu johdon arvioon perustuvasta varautumisesta koronakriisiin ja yksittäisten asiakkaiden luottoriskien kasvusta.

Hyödynsimme alkuvuoden hyvää markkinatilannetta ja realisoimme sijoitussalkkuamme. Myyntivoittoja kirjasimme sijoitussalkusta noin 8 miljoonaa euroa. Koronakriisi on vaikuttanut laajasti rahoitusvarojen markkina-arvoihin ja sen seurauksena kirjasimme käyvän arvon muutoksia noin -1,9 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli poikkeusoloista huolimatta hyvällä tasolla päätyen 7,2 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 2,4 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat keskeisesti

harkinnanvaraiset luottotappiovaraukset ja käyvän arvon muutokset, yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Pankin taseen loppusumma kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana yli 3 % päätyen noin 3,5 miljardiin euroon.

Ripeää reagointia nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa

Olemme seuranneet tiiviisti koronaepidemian kehittymistä ja tehneet tarvittavia muutoksia toimintamalleihimme. Varotoimenpiteillä on turvattu henkilökunnan ja asiakkaiden hyvinvointi sekä vahvistettu taloudellista asemaamme. Huhtikuun alussa laskimme liikkeeseen 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, jolla varmistetaan kyvykkyyteemme vastata asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään ja heidän luottojen uudelleen järjestelyihin.

Pankkina olemme vahvasti sitoutuneet toimimaan Suomessa yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Epidemian alkumetreillä yhteydenottojen ja lainojen muutoshakemusten määrä kymmenkertaistui ja purimme poikkeustilanteen synnyttämää tarvetta viikonloppujen lisäresursoinneilla ja aukioloajoilla. Henkilöstömme osoitti hienoa venymistä ja yrittäjämäistä asennetta tässäkin tilanteessa.

Toimintamme perustuu tyytyväisiin asiakkaisiin ja motivoituneeseen henkilöstöön. Alkuvuoden aikana toteutetut asiakas- ja henkilöstökyselyt vahvistivat, että henkilöstön korkeatasoinen osaaminen näkyy erinomaisena palveluna ja tyytyväisinä asiakkaina.

Vahva taloudellinen asema

Olemme valmistautuneet hyvin käynnissä oleviin toimintaympäristön muutoksiin ja luotamme kilpailukykyymme. Strategiamme nojaa kannattavaan kasvuun, suoraviivaiseen liiketoimintamalliin ja tehokkaaseen

riskienhallintaan. Näinä poikkeuksellisina aikoina pankin yhteiskunnallinen merkitys korostuu ja vahva taloudellinen asema varmistaa kykymme olla asiakkaidemme tukena. Joustavien toimintamallien ansiosta pystymme kehittämään liiketoimintaamme ja tekemään vahvaa tulosta myös muuttuvassa toimintaympäristössä.”

Tammi-maaliskuu 2020

• Korkokate kasvoi edelleen vahvasti, tammi-maaliskuussa lähes 18 % verrattuna edellisen vuodenvastaavaan ajanjaksoon.

• Asuntoluottokanta on kasvanut alkuvuoden aikana yhteensä 3,3 %. Edellisen 12 kuukauden ajanjakson aikana asuntoluottokanta kasvoi 19,2 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 1,2 % ja 15,2 %.

• Talletuskanta kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana 1,4 %, ja edellisten 12 kuukauden kasvu oli 10,3 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen netto -erä kasvoi tammi-maaliskuussa 8,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vertailtavuuteen vaikuttaa palkkiotuottojen jaksotuskäytäntöjen tarkennus, jonka vaikutus palkkiotuottoihin oli -0,7 (0,0) milj. euroa.

• Tammi-maaliskuussa 2020 rahoitusvarojen ja –velkojen nettotuotot olivat 5,5 (6,7) milj. euroa ja ne sisälsivät raportointi- ja vertailukautena kertaluonteisia eriä. Erään on kirjattu 8,0 milj. euroa myyntivoittoja, jotka muodostuvat yhtiön sijoitussalkkuun kuuluneiden joukkovelkakirjalainojen myynneistä.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 9,4 % ensimmäisellä kvartaalilla ja olivat yhteensä 30,0 (27,4) milj. euroa. Liiketoiminnan kuluissa 14,2 (14,3) milj. euroa pysyttiin vahvasta volyymikasvusta huolimatta viime vuoden tasolla.

• Henkilöstökulut laskivat 10% vertailukauteen nähden ja olivat yhteensä 3,9 (4,3) milj. euroa.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat tammi-maaliskuussa 8,5 (1,2) milj. euroa. Merkittävä osa kasvusta, 6,7 milj. euroa, selittyy johdon harkintaan perustuvalla ryhmäkohtaisella lisävarauksella, jolla yhtiö ennakoivasti varautuu koronapandemian seurauksiin sekä harkinnanvaraisilla lisäyksillä, joilla varaudutaan yksittäisten asiakkaiden luottoriskin kasvuun.

• Ensimmäisen kvartaalin kulu-tuottosuhde parani selvästi vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 47,5 (52,2) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ja oli kaudelta 56,6 (69,1) %.

• Ensimmäisen kvartaalin tulos ennen veroja oli 7,2 (11,9) milj. euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta oli 2,4 (5,2) milj. euroa. Keskeinen alkuvuoden tulokseen vaikuttanut tekijä oli johdon arvioon perustuva harkinnanvarainen odotettavissa olevien luottotappioiden lisävaraus.

Konsernin tunnusluvut

(1 000 euroa)

1-3/2020

1-3/2019

Δ %

1-12/2019

Korkokate

15 505

13 195

18 %

57 522

Palkkiotuotot ja –kulut, netto

6 714

6 204

8 %

25 414

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto

-8 531

-1 205

608 %

-9 567

Tulos ennen veroja

7 222

11 892

-39 %

32 684

Kulu-tuottosuhde, %

47,5 %

52,2 %

-9 %

54,4 %

Taseen loppusumma

3 526 023

3 351 058

5 %

3 416 530

Oma pääoma

317 519

304 486

4 %

319 865

Kokonaispääoman tuotto, ROA %

0,7 %

1,4 %

-51 %

0,9 %

Oman pääoman tuotto, ROE %

7,4 %

14,5 %

-49 %

9,0 %

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa

0,20

0,36

-45 %

0,93

Ydinpääomasuhde (CET1), %

16,6 %

17,6 %

-6 %

16,8 %

         

Vertailukelpoinen tulos ennen veroja

2 369

5 193

-54 %

28 045

Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, %

56,6 %

69,1 %

-18 %

56,7 %

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE %

2,5 %

5,6 %

-55 %

7,4 %

 

Näkymät 2020 (päivitetty)

Yhtiön liiketoimintavolyymien ennakoidaan jatkavan vahvaa kasvua tilikauden 2020 ajan. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden avaamisen myötä. Samalla yhtiö on sopeuttanut konttoriverkostoaan vastaamaan entistä paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä. Koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi talouden näkymä muuttui ja heikentyi nopeasti ensimmäisen kvartaalin loppupuolella. Koska tilanteen taloudellisia vaikutuksia oli vaikea arvioida, yhtiö perui helmikuussa antamansa tulosohjeistuksen maaliskuussa.

Yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta yhtiön taloudellinen asema on vahva ja joustavat toimintamallit mahdollistavat nopean reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiön ansainnan odotetaan kasvavan tilikaudella 2020 molemmissa päätulonlähteissä, sekä korkokatteessa että palkkiotuotoissa. Samalla operatiivisten kustannusten arvioidaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla, joten yhtiön perusliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen tilikaudella 2020.

Tarkemman tulosohjeistuksen yhtiö antaa, kun näkymä koronapandemian etenemisen osalta selkiintyy ja taloudellisia vaikutuksia voidaan paremmin arvioida.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Kuvat

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Oma Säästöpankki Oyj020 764 0600http://www.omasp.fi

Oma Säästöpankki Oyj on suomalainen Suomen suurin säästöpankki. Palvelemme ympäri maan 32 konttorissa ja digitaalisten kanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. Vakavaraisen pankin kannattavuus on koko toimialan parhaimmistoa. Taseemme on yli 3,8 miljardia euroa. Oma Säästöpankki on listattu Nasdaq Helsingissä. Merkittävä osa henkilöstöä omistaa yhtiön osakkeita. Lupaamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua kaikissa arjen raha-asioissa sekä konttoreissa että digitaalisissa palvelukanavissa. Lähellä ja läsnä omasp.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oma Säästöpankki Oyj

Jaossa 100 000 euroa nuorten ja lasten joukkueurheiluun Kuortaneen, Parkanon ja Töysän Säästöpankkisäätiöiltä2.9.2020 09:26:22 EESTTiedote

Kolme OmaSp Säätiötä yhdistävät voimansa ja jakavat yhteensä 100 000 euroa avustusta toimialueidensa nuorten ja lasten urheiluseurojen joukkueille. Kuortaneen, Parkanon ja Töysän Säästöpankkisäätiöt haluavat tehdä hyvää ja edistävät muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla heille liikunnallisen lapsuuden ja nuoruuden. Avustusta joukkueet voivat hakea esimerkiksi kisamatkoihin, peliasuihin ja varusteisiin.

Oma Säästöpankki julkaisee puolivuosikatsauksen ja kutsuu tiedotustilaisuuteen 10.8.202030.7.2020 08:51:29 EESTKutsu

OmaSp julkaisee vuoden 2020 puolivuosikatsauksen maanantaina 10.8.2020 arviolta klo 9. Tiedote on luettavissa julkistuksen jälkeen yhtiön internetsivuilla www.omasp.fi/sijoittajat. Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle maanantaina 10.8. klo 10.30 OmaSp:n Helsingin konttorissa, osoitteessa Kluuvikatu 3, 7.krs, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä 10.8.2020 klo 10.30 alkaen osoitteessa www.omasp.fi/sijoittajat ja myöhemmin tallenteena www.omasp.fi/sijoittajat. Sydämellisesti tervetuloa tutustumaan alkuvuoden tulokseemme ja loppuvuoden näkymiin.

OmaSp tukee yrittäjyyttä käynnistämällä valtakunnallisen yhteistyön Suomen Uusyrityskeskuksen kanssa12.6.2020 09:04:53 EESTTiedote

Elinkeinoelämän tuki uusyrityskeskustoiminnalle on ensiarvoisen tärkeää. OmaSp liittyi jäseneksi, koska yrittäjyys on keskeinen arvo myös omassa toiminnassamme. Suomen 30 Uusyrityskeskusta neuvoo maksutta alkavia yrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia. Koronakeväästä huolimatta, ja toisaalta juuri sen takia, perustamisneuvonnalle riittää kysyntää eri puolilla Suomea.

OmaSp edistää pk-yritysten rahoitusta Euroopan investointirahaston turvin9.6.2020 08:21:38 EESTTiedote

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) on allekirjoittanut uuden jatkokiintiön takaussopimuksesta Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa. Yhteistyöohjelman tavoitteena on helpottaa suomalaisten pk-yritysten luoton saantia ja kannustaa investointeihin. Jatkosopimus kattaa yhteensä 75 miljoonan euron yritysluotot, joita pankki voi myöntää määrätyin kriteerein kasvuhakuisille PK-yrityksille. Luotonannon riskit jaetaan OmaSp:n ja EIR:n kesken.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme