Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Österbottens NTM-centrals intressentgrupper är nöjda med verksamheten och effektiviteten inom området (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupper upplever samarbetet med NTM-centralen som viktigt, resultatet på skalan 1-5 är så bra som 4,48. Under sina nästan elva verksamhetsår har NTM-centralerna också blivit bekanta för intressentgrupperna inom området. NTM-centralerna upplevs vara sakkunniga, de har samarbetsförmåga och de är en partner som är lätt att nå.

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupper upplever samarbetet med NTM-centralen som viktigt, resultatet på skalan 1-5 är så bra som 4,48.  Under sina nästan elva verksamhetsår har NTM-centralerna också blivit bekanta för intressentgrupperna inom området. NTM-centralerna upplevs vara sakkunniga, de har samarbetsförmåga och de är en partner som är lätt att nå.  

Resultaten för år 2019 var klart bättre än de tidigare åren. Att resultaten har hållits på samma höga nivå kan man konstatera vara ett lyckat resultat med beaktande av den exceptionella Covid 19-perioden som varat i nästan två föregående år. Helhetsförnöjsamhetsvitsordet varierar beroende på NTM-central mellan 3,86–4,26. Variationsvidden mellan NTM-centralerna har minskat jämfört med tidigare.

NTM-centralerna i Österbotten, Satakunta, Kajanaland och Norra Karelen fick de bästa genomsnittliga förnöjsamhetsvitsorden av sina intressentgrupper. 

- Personalen vid NTM-centralen har under pandemitiden förutom sitt vanliga arbete skött rådgivning, beviljande och utbetalning av olika coronastöd. Det är mycket glädjande att konstatera att vi under all brådska ändå har kunnat bibehålla riktigt bra kontakter till våra intressentgrupper. Våra sakkunniga är kompetenta och lätta att ta kontakt med. Vi har också fått beröm för det aktiva arbetssättet. Vi kommer att fortsätta i samma stil! tackar livskraftschef Terhi Mäkinen från NTM-centralen i Österbotten. 

NTM-centralen i Österbotten är en aktiv aktör för att tygla klimatförändringen och för att främja livskraften 

Intressentgrupperna för NTM-centralen i Österbotten sade sig vara nöjda med verksamheten, med en skala på 1-5 blev vitsordet 4,25. Speciellt stödet för att näringslivet skall ha framgång bedöms ha lyckats bäst i landet (4,05), likaså var man mycket nöjd med regionens livskraft, vitsordet var 3,97. Synlighet som aktör inom området (3,81), effektivitet (3,97) och främjande av regionens ärenden riksomfattande (3,66) bedömdes ha lyckats bra. NTM-centralen i Österbotten upplevdes också vara en aktiv påverkare i att tygla klimatförändringen (3,63) och i att utveckla digitaliseringen (3,85). Ett samhälle med kolneutral cirkulär ekonomi är en av tyngdpunkterna i RFV-NTM-strategin och därigenom blir klimatarbetet en del av NTM-centralernas uppgifter genomgående på alla ansvarsområden. I takt med dessa dyker klimatarbetet fram till exempel i EU-finansieringen och i den regionala utvecklingen. NTM-centralen i Österbotten har också på ett effektivt sätt stött uppnåendet av de ekonomiska tillväxtmålen (3,69) och satsat aktivt på främjandet av forsknings- och utvecklingsverksamheten (3,69).  
 

NTM-centralen i Österbotten upplevdes att med sina åtgärder ha lyckats utveckla sysselsättningsgraden i en positiv riktning (3,86). NTM-centralen i Österbotten har tagit en aktiv roll bl.a. i utvecklandet av ekosystemet för sysselsättningen i Vasa. Målet med ekosystemarbetet är att skapa en regional samarbetsmodell för en helhetsmässig skötsel av sysselsättningen.  

Enkäten besvarades riksomfattande av ca 1792 personer och svarsprocenten var 30, vilket kan anses vara ganska bra. Inom området för NTM-centralen i Österbotten besvarades enkäten av 66 st.  

Närvaro viktigt i landskapen 

Som utvecklingsområden ansågs vara främjandet av allt starkare regional utvecklarroll. Det önskades att NTM-centralerna skulle ta en allt starkare roll i den regionala påverkan. Besvararna var oroade över om tillräckligt kompetent personal räcker till vid NTM-centralerna. 

- Statens regionala närvaro i landskapen är en stor kraftresursfaktor. I NTM-centralernas arbete kombineras ärenden från flera olika ministerier och förvaltningsområden. När arbetet görs så öppet, aktivt och nätverksmässigt som möjligt, nås också de bästa resultaten. Våra intressentgruppspartner har gett oss ett lysande vitsord i enkäten. Jag vill i min tur tacka våra intressentgrupper och våra samarbetsparter för det utmärkta samspelet, säger överdirektör Timo Saari.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för oktober: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla kommuner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 6 601 arbetslösa arbetssökande, vilket är 3 390 färre än för ett år sedan. När man jämför antalet arbetslösa med året innan, minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i Vasa, Korsholm och Jakobstad. Den lägsta arbetslöshetsgraden inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns i Larsmo kommun, där andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 1,6 %. Arbetslöshetsgraden i Vasa var 7,5 % och i Jakobstad 6,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var störst i Karleby (7,8 %). Totalt sett hade arbetslösheten minskat inom området för NTM-centralen i Österbotten med 33,9 % jämfört med förra året. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,8 %).

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen kunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa lokakuussa. Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 6 601 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 390 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuoteen verrattuna määrällisesti eniten työttömien määrä vähentyi Vaasassa, Mustasaaressa ja Pietarsaaressa. Pohjanmaan ELY- keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Luodon kunnassa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 1,6 %. Vaasan työttömyysaste oli 7,5 % ja Pietarsaaren 6,3 %. Suurin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kokkolassa (7,8 %). Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 33,9 % vuodentakaisesta. Pohjanmaan ELY-­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner­-Suomen alhaisin (5,8 %).

Pohjanmaan ELY-keskuksen sidosryhmät tyytyväisiä toimintaan ja vaikuttavuuteen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.11.2021 13:05:00 EET | Tiedote

Kahden vuoden välein toteuttavan sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat, että sidosryhmät kokevat ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteistyön tärkeäksi ollen asteikolla 1–5 peräti 4,48. Lähes yhdentoista toimintavuotensa aikana ELY-keskukset ovat tulleet myös alueensa sidosryhmille tutuiksi. ELY-keskukset koetaan asiantuntevaksi, yhteistyökykyiseksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi.

Sysselsättningsöversikten för september månad: andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 809 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 985 (- 30,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 581 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den lägsta i Fastlandsfinland (6,0 %) tillsammans med NTM-centralen i Södra Österbotten. Motsvarande andel i hela landet var 10,1 %. Jämfört med augusti månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,5 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av september var antalet heltidspermitterade 432 dvs. 2 092 färre än för ett år sedan (- 82,9 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Syyskuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli syyskuun lopussa yhteensä 6 809 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 985 (- 30,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli syyskuussa 581 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,0 %) yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Koko maassa vastaava osuus on 10,1 %. Elokuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Syyskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 432 eli 2 092 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 82,9 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Regionala utvecklingsutsikter: Utsikterna för Österbotten och Mellersta Österbotten ser ljusa ut med undantag av utmaningarna med tillgången på kompetent arbetskraft22.10.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet publicerade fredagen den 22 oktober översikten Regionala utvecklingsutsikter. Enligt bedömningar som NTM-centralen i Österbotten har gjort tillsammans med andra regionutvecklare ser utsikterna för den närmaste framtiden för Österbotten och Mellersta Österbotten ljusa ut gällande utvecklingen av näringslivet och arbetslösheten. Däremot utgör tillgången på kompetent arbetskraft allvarliga utmaningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum