Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia

Jaa

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2020. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • vesistöjen kunnostukseen ja vesien- ja merenhoitoon
 • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
 • maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen (valtakunnallinen haku)

Lisäksi seuraavat ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin

 • kalataloudellisiin kunnostuksiin (Lapin ELY-keskus)
 • haitallisten vieraslajien torjuntaan (Kainuun ELY-keskus)
 • ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2020. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito:

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt sekä kunnat ja kuntayhtymät.

Saariston ympäristönhoito:

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet ja luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito:

Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki- ja pienvesi- (ja rannikko) kohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen vahvistumista. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa, kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski ja toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä. Lisäksi on eduksi, jos hanke hyödyntää tai jatkojalostaa aikaisempien hankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö:

Tulvariskien hallinnan ja vesistöjen käytön hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkei-siin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten toimintamallien kehittämiseen. Vesitaloushankkeiden osalta haetaan lähinnä hankeideoita valmisteltavaksi seuraavaa hakukierrosta varten. Merkittävistä ja laajoista hankkeista tulee neuvotella ELY-keskuksen kanssa ennen hakua. Em. hankkeiden osalta ELY-keskus käy rahoituksesta erikseen neuvottelut maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen:

Vesienhallinnan edistämisen tavoitteena on vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin sää- ja vesioloihin, parantaa vesien tilaa ja luonnon monimuotoisuutta sekä maatilatalouden toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnitte-lua, yhteistyötä ja toteutusta, parantavat peltomaan kasvukuntoa sekä vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Erityisesti toivotaan hankkeita, joilla edistetään luonnonmukaisen vesienhallinnan sekä vedenpidätys- ja kierrätysratkaisujen käyttöönottoa, kehitetään suometsien ja turvepeltojen ympäristö- ja ilmastokestäviä vesienhallinnan ratkaisuja tai joilla luodaan toimintamalleja maa- ja metsätaloustoimijoiden väliselle yhteistyölle valuma-alueen vesienhallinnan suunnittelussa.

Kalataloudelliset kunnostukset:

Lapin ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi ka-lakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa.

Haitallisten vieraslajien torjunta:

Kainuun ELY-keskukselta voi hakea tukea haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin.

Ympäristökasvatus ja -valistus:

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava asiaa hoitavalle ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2020. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon avustusmuotokohtaisen ohjeistuksen mukaisesti ja määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 • Rakennusperinnön hoito: Touko Linjama, p. 0295 038 558 ja Sirpa Lehtola, p. 0295 038 368
 • Saariston ympäristönhoito: Jorma Pessa, p. 0295 038 398
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Maria Ekholm-Peltonen, p. 0295 038 597, Hanna Hentilä p. 0295 016 312
 • Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Henri Vaarala p. 0295 038 020, Arto Iwendorff, p. 0295 038 367, Juk-ka Tuohino, p. 0295 038 426
 • Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Tero Väisänen, puh. 0295 038 434
 • Maa- ja metsätalouden vesienhallinta: Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 038 083, Eeva Nuotio p. 0295 028 025
 • Kalataloudelliset kunnostukset: Jarno Turunen p. 0295 037 058, Jouni Hiltunen p. 0295 037 046
 • Haitallisten vieraslajien torjunta: Reima Leinonen, p. 0295 023 799
  Ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

  Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


  Oulussa 15. päivänä lokakuuta 2020
  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahastosta tukea ihmisille ja yrityksille koronapandemian haittavaikutusten vähentämiseen29.10.2020 08:49:39 EETTiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt tammi-elokuun 2020 aikana yhteensä 34,8 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta kehittämishankkeille. Rahoituksesta 14,6 miljoonaa euroa kohdentuu Pohjois-Pohjanmaalle, 10,4 miljoonaa euroa Lappiin ja 2,4 miljoonaa euroa Kainuuseen. Lisäksi usean maakunnan alueelle kohdentuvia hankkeita on rahoitettu noin 4,4 miljoonalla eurolla. Valtakunnallisia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ESR-hankkeita on rahoitettu yhteensä noin kolmella miljoonalla eurolla.

Tulvia odotettavissa Pohjois-Pohjanmaan jokivesissä28.10.2020 11:31:59 EETTiedote

Viime päivien ja viikkojen lumi- ja vesisateiden vuoksi Pohjois-Pohjanmaan jokivesissä on odotettavissa tulvia lähipäivinä. Useassa joessa vesimäärä ja vedenkorkeus ylittää moninkertaisesti ajankohtaan nähden keskimääräiset tasot. Joillakin paikoin ollaan lähellä kevättulvien vesimääriä tai vedenkorkeuksia. Esimerkiksi Pattijoella tulvahuippu on ennusteiden mukaan tänään ja vastaavasti Iijoen Jongunjärvellä marraskuun alkupäivinä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Nivala-Haapajärven seutukunta: Yhteistyö alueen hyväksi jatkuu27.10.2020 14:58:36 EETTiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Nivala-Haapajärven seutukunnan kanssa seutuseminaarin 27. lokakuuta. Yhteisiksi kehittämisteemoiksi nostettiin yritysten ja työllisyyden koronatilanteen jälkeinen elpyminen sekä osaavan työvoiman saatavuus. Esille nousivat myös liikenneväyläinvestoinnit ja joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen. Ympäristön kehittämiseen on ELY-keskuksella tarjota rahoitusta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme