Korkein hallinto-oikeus

RÄTTELSE: HFD återförvisar Sokli-gruvans miljö- och vattenhushållningstillstånd till regionförvaltningsverket för ny behandling

Dela

RÄTTELSE 24.3.2022 kl 10:10: Ordet återförsända i pressmeddelandets rubrik och text har korrigerats till återförvisa: Högsta förvaltningsdomstolen har idag gett sitt beslut om de miljö- och vattenhushållningstillstånd som regionförvaltningsverket hade beviljat för gruvprojektet i Sokli. HFD återförvisade tillståndsärendet i sin helhet till regionförvaltningsverket för ny behandling. HFD motiverade sitt beslut med frågor som ansluter till gruvans vattenhushållning och dess konsekvenser för vattendragen.

Gruvan som är planerad till Sokli-området i Savukoski är ett för finska förhållanden exceptionellt stort gruvprojekt, vilket innebär att även de vattenmängder som leds och behandlas i dess verksamhet blir synnerligen stora.

Enligt högsta förvaltningsdomstolen har det trots tillståndsbestämmelserna blivit kvar betydande osäkerhetsfaktorer i de planer som gäller gruvans vattenhushållning. HFD fäste uppmärksamhet vid att risken för miljöförstöring växer framförallt om flera av riskfaktorerna förverkligas samtidigt.

Högsta förvaltningsdomstolen tog i sin bedömning särskilt i beaktande Nuorttijoki som ligger inom gruvprojektets omedelbara verkningsområde. Nuorttijoki är i naturtillstånd och känslig för förändringar och i ån förekommer en sannolikt genetiskt unik insjööringsstam som är beroende av vattendragets särdrag.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att osäkerhetsfaktorerna i anslutning till gruvans vattenhushållning borde ha bedömts på förhand innan tillståndet beviljades. I stället ingår i tillståndet flera villkor om att göra också omfattande undersökningar och utredningar i efterskott. Enligt högsta förvaltningsdomstolen är det fråga om för förutsättningarna att bevilja tillståndet centrala utredningsskyldigheter. Tillståndsvillkoren och utredningar som görs efter att tillståndet har beviljats räcker inte i den här helheten och med beaktande av försiktighetsprincipen för att behärska verksamhetens riskfaktorer under alla hydrologiska omständigheter. Eftersom projektet kan innebära en betydande förorening av Nuorttijoki och en försämring av levnadsförhållandena för insjööringen som förekommer i ån, återförvisade högsta förvaltningsdomstolen ärendet till regionförvaltningsverket för ny behandling.

Med tanke på ärendets nya behandling uttalade sig högsta förvaltningsdomstolen också om övriga besvärsgrunder som är väsentliga för gruvprojektets förverkligande. Till dem hör konsekvenserna för vattensystemet i Kemi älv, betydelsen av de så kallade Sokli-ängarna i tillståndsprövningen och de konsekvenser projektet har för renskötseln.

Högsta förvaltningsdomstolen förrättade syn på Sokli-området förra hösten.

Beslutet kan i sin helhet läsas på finska på högsta förvaltningsdomstolen webbplats.

KHO 2022:38

Kort referat på svenska

HFD 2022:38

Kontakter

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta10.5.2022 09:15:38 EEST | Päätös

Elinkeinoyhtymä A Ky omisti Kiinteistö Oy B:n koko osakekannan. Tarkoitus oli, että Kiinteistö Oy B jakaa A Ky:lle varoja rakennusrahastosta vuoden 2021 ja/tai 2022 aikana osakeyhtiölain 13 luvun varojen jakamista vapaan oman pääoman rahastosta koskevien säännösten mukaisesti. Varoja jaettaisiin enintään määrä, joka vastaa Kiinteistö Oy B:hen edellisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen sijoitusten määrää. Kiinteistö Oy B:n rakennusrahastoon oli tehty sijoituksia vuonna 2009, vuonna 2011 ja vielä lisää vuoden 2014 loppuun mennessä. Rahastoon ei ollut kirjattu voittovaroja, eikä sieltä ollut yhtiön historian aikana jaettu varoja.

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee asemakaavan meluvaikutusten riittävää selvitystä9.5.2022 09:25:05 EEST | Päätös

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa oli osoitettu raitiovaunuliikenteelle varattu katualue, joka oli toteutettava nurmiratana. Asemakaavan yleisten määräysten mukaan raitiotien suunnittelussa tuli huomioida melu- ja tärinäntorjuntatarpeet. Asemakaava-aluetta koski yleiskaavassa merkintä virkistys- ja viheralue sekä osin kantakaupunki (C), ja alueelle oli osoitettu pikaraitiotie ja raideliikenteen runkoyhteys. Kaava-alue rajautui osin siirtolapuutarha-alueeseen, jolla sijaitsi kevytrakenteisia kesäkäyttöön tarkoitettuja mökkejä, joissa kesäaikana oli mahdollista myös yöpyä. Siirtolapuutarhamökki ei ollut rakennuslupaa edellyttävä rakennus eikä siihen sovellettu asuinrakennusta koskevia rakenteellisia tai ääneneristävyyteen liittyviä vaatimuksia.

KHO:n muu julkaistu päätös, joka koskee palomestarin palkkausta (Mikkeli)5.5.2022 09:40:33 EEST | Päätös

Korkein hallinto-oikeus kumosi Itä-Suomen hallinto-oikeuden sekä Etelä-Savon pelastuslautakunnan ja Mikkelin kaupungin pelastusjohtajan päätökset ja velvoitti Mikkelin kaupungin maksamaan palomestarille kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkkasaatavia. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 5.5.2022 T 21

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee työsuojeluilmoituksen vireilläolon julkisuutta26.4.2022 09:23:23 EEST | Päätös

Toimittaja oli pyytänyt aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tiedon siitä, oliko työsuojelun vastuualueella vireillä tiettyyn työpaikkaan liittyvä kantelu eli asia, joka perustuu tehtyyn työsuojeluilmoitukseen. Pyyntö ei koskenut mahdolliseen työsuojeluilmoitukseen liittyviä lähempiä tietoja kuten tietoa ilmoittajan henkilöllisyydestä, ilmoituksen sisällöstä tai sen tekemisen ajankohdasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum