Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Regeringen insåg sitt ansvar för finansieringen av basservicen – överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommunerna välkomnas

Dela

Kommunförbundet förhåller sig försiktigt positivt till att regeringen vid ramförhandlingarna och halvtidsöversynen mestadels verkar ha lyckats hålla fast vid sina utfästelser till kommunerna.

– Mitt i coronakrisen och inför den förestående återhämtningen insåg regeringen sitt ansvar för finansieringen av de kommunala tjänsterna och gick inte in för nedskärningar i statsandelsfinansieringen. Det hade oundvikligen lett till skattehöjningar samt nedskärningar i tjänsterna och investeringarna, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Inga nya pengar i statsandelsfinansieringen – indexhöjningarna och kostnadsfördelningen fyller ut statens finansieringsandel

I kommunernas statsandelsfinansiering görs indexhöjningar, och kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten justeras på vedertaget sätt, men det bara fyller ut statens finansieringsandel av kostnaderna för kommunernas uppgifter, det är inte nya pengar.


– Det är också viktigt att man nu har förbundit sig till och ser över förfarandet med justeringen av kostnadsfördelningen så att den avhjälper snedvridningar i kommunernas och statens kostnadsfördelning. Likaså är indexförhöjningarna för yrkesutbildningen och ersättningen för finansieringen till Veikkaus förmånstagare viktig för den kommunala ekonomin, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

Kommunförbundet anser dock att regeringens rambeslut om statsandelarna för kommunal basservice för 2023 lämnar frågetecken.

Kommunerna får ansvaret för sysselsättningstjänsterna - den offentliga och kommunala ekonomins hållbarhet är i stor utsträckning beroende av sysselsättningsgraden

Överföringen av sysselsättningstjänsterna till den lokala nivån är ett steg mot en nordisk modell för sysselsättningsfrämjande. När arbetskraftsservicen finns på lokal nivå är man nära arbetsgivare och företag, och arbets- och näringstjänsterna blir närservice för de arbetssökande. På längre sikt är hållbarheten i den offentliga och kommunala ekonomin i stor utsträckning beroende av hur sysselsättningsgraden utvecklas.

– Det är bra att regeringen beslutade att permanent överföra sysselsättnings- och näringstjänsterna på kommunernas ansvar år 2024. När det gäller att främja sysselsättningen har kommunerna redan livskrafts- och ekonomiincitament, men en finansieringsreform är också nödvändig, säger Kommunförbundets chefekonom Minna Punakallio.

Kommunerna har möjlighet att anpassa modellen till kommunens olika verksamheter och därigenom skapa nya arbetstillfällen, främja utbud och efterfrågan på arbete samt kombinera tjänster för arbetsgivare och arbetstagare för att främja kommunernas livskraft.


FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 09 771 2000
Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 09 771 2700
Minna Punakallio, chefekonom, tfn 040 751 5175

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunsektorn befarar att vårdreformens mål inte uppfylls3.5.2021 08:35:35 EEST | Tiedote

Kommunerna och samkommunerna befarar att målen för vårdreformen inte kommer att uppfyllas. Ledningen i kommunerna och samkommunerna anser det är i synnerhet de ekonomiska förväntningarna på reformen samt bättre tillgång på service och tillgänglighet som inte kommer att uppnås med det nuvarande förslaget. Kommunförbundet har kartlagt kommunernas och samkommunernas inställning till saken med enkät. – Kommunernas allvarliga budskap vittnar om att regeringens proposition behöver justeras en hel del innan reformens mål har en möjlighet uppfyllas, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet. – Vi måste komma ihåg att vårdreformens mål har ett brett understöd i kommunerna. Men frågan är om vi verkligen kan uppnå målen med den föreslagna modellen, säger Tainio. Totalt 56 procent av kommunerna och samkommunerna uppskattar att målet att bromsa kostnadsökningen kommer att uppnås ganska eller mycket dåligt med den föreslagna modellen. Endast 16 procent av de tillfrågade bed

Kuntakentällä epäillään sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista3.5.2021 08:30:40 EEST | Tiedote

Kunnissa ja kuntayhtymissä suhtaudutaan kriittisesti sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Kuntien ja kuntayhtymien johto katsoo, että erityisesti uudistukseen liitetyt taloudelliset tavoitteet ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen eivät nykyesityksellä toteudu. Kuntaliitto kartoitti asiaa kunnille ja kuntayhtymille suunnatulla kyselyllä. - Kuntien vakava viesti kertoo siitä, että hallituksen esityksessä on vielä merkittäviä korjaustarpeita, jotta uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen olisi varmemmalla pohjalla, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo. - On muistettava, että sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita kannatetaan kunnissa laajasti. Kysymys on kuitenkin siitä, voidaanko tällä esitetyllä mallilla tavoitteet aidosti saavuttaa, Tainio jatkaa. 56 prosenttia kunnista tai kuntayhtymistä arvioi, että nykyesityksellä tavoite kustannusten kasvun hillitsemisestä toteutuu melko tai erittäin huonosti. Vain 16 prosent

Barnens val 2021: lokala konstnärer från hela landet bakom kandidatfigurerna29.4.2021 08:12:35 EEST | Tiedote

I samband med kommunalvalet ordnas också Barnens val i hela landet. Finlands Juniorhandelskamrar rf, Björneborgs stad och Kommunförbundet har sammanställt en nationell kandidatuppställning där fiktiva figurer, barnens egna kandidater, tävlar om barnens röster för att få påverka beslutsfattandet i Finlands kommuner. Illustrationerna av kandidatfigurerna i Barnens val har skapats av konstnärer från olika delar av landet. – Det var inte bara en fråga om att skapa fina figurer till Barnens val, vi ville dessutom för vår del stödja konstnärernas viktiga arbete i dessa utmanande tider. På grund av den pågående coronakrisen har situationen varit besvärlig inom kultur- och konstsektorn och det är viktigt att stödja lokala företagare på olika sätt, säger Kommunförbundets kommunikationsdirektör Miia Välikorpi. Kandidaterna representerar hela Finland I kandidatuppställningen för Barnens val ville vi betona att kandidaterna har, precis som i det officiella valet, alla sin egen personlighet och sin

Lasten vaalit 2021: ehdokashahmojen taustalla paikalliset taiteilijat ympäri Suomen29.4.2021 08:05:30 EEST | Tiedote

Lasten vaalit järjestetään jälleen kuntavaalien yhteydessä ympäri Suomen. Suomen Nuorkauppakamarit ry, Porin kaupunki ja Kuntaliitto ovat koonneet yhteen valtakunnallisen ehdokasasettelun, jossa fiktiiviset, lasten omat ehdokkaat kilpailevat lasten äänistä päästäkseen vaikuttamaan Suomen kuntien päätöksentekoon. Lasten vaalien ehdokashahmojen kuvituksissa on hyödynnetty taiteilijoita ympäri Suomen. - Sen lisäksi, että saimme näin upeat hahmot Lasten vaalien ehdokkaiksi, halusimme osaltamme tukea taiteilijoiden tekemää tärkeää työtä tässä haastavassa ajassa. Kulttuuri- ja taidealalla on ollut koronatilanteen johdosta vaikeaa ja on tärkeää tukea paikallisia yrittäjiä erilaisin keinoin, toteaa Kuntaliiton viestintäjohtaja Miia Välikorpi. Ehdokkaat koottu edustamaan koko Suomea Lasten vaalien ehdokasasettelussa haluttiin erityisesti huomioida se, että kuten myös virallisissa vaaleissa, myös Lasten vaaleissa jokaisella ehdokkaalla on omat erityispiirteensä ja painopisteet ajamissaan asioiss

Palvelut, asuinympäristö ja turvallisuus tärkeimpiä hyvän kotikunnan tekijöitä 18–29-vuotiaille26.4.2021 10:28:35 EEST | Tiedote

18–29-vuotiaat kuntalaiset arvostavat kotikunnassa tai -kaupungissaan erityisesti hyviä palveluita, hyvää asuinympäristöä sekä turvallisuutta. Nuoret pitävät turvallisuutta keskimäärin muita kuntalaisia useammin tärkeimpänä tekijänä hyvässä kotikunnassa. Sen sijaan esimerkiksi luonnonläheisyyttä tärkeimpänä pitää noin 36 prosenttia nuorista, kun vastaavasti eri-ikäisistä kuntalaisista 46 prosenttia katsoo luonnonläheisyyden olevan tärkein tekijä. - Hieman yleistäen voidaan todeta, että nuorille hyvin saavutettavat ja toimivat palvelut ovat tärkeämpiä kuin luonnon saavutettavuus, arvioi Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom. Tutkimustulosten mukaan nuorten 18–29-vuotiaiden naisten ja miesten välillä on havaittavissa eroja siinä, mitä asioita kotikunnassa pidetään tärkeimpinä. Erot ovat paikoin hyvin merkittäviä. Nuoret naiset korostavat miehiä selvästi enemmän turvallisuuden tärkeyttä ja jonkin verran enemmän myös hyviä palveluja, luonnonläheisyyttä, hyviä liikenneyhteyk

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum