Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken beviljade 1,9 miljoner till bibliotekens utvecklingsprojekt – läskunnighet, robotteknik och tjänsteutformning

Dela
Bibliotekens utvecklingsprojekt främjar fritidsläsning, läskunnighet och kontinuerligt lärande och utvecklar biblioteken som aktörer för aktivt medborgarskap, delaktighet, demokrati och yttrandefrihet. Med understöden skapas nya verksamhetsmodeller för att utveckla bibliotekstjänsternas genomslag och för hållbar utveckling.

Regionförvaltningsverken har beviljat 1 897 140 euro i understöd till 94 projekt för lokal och regional utveckling av biblioteken. Sammanlagt fick regionförvaltningsverken 111 ansökningar om understöd. Antalet ansökningar var större än i fjol men nådde fortfarande inte upp till samma nivå som före coronapandemin.

Samarbete, tjänsteutformning och effektivitet

Biblioteksnätverken är ett frivilligt samarbete mellan biblioteken, som bidrar till att biblioteken kan minska kostnaderna men ändå erbjuda bättre tjänster. För användarna märks biblioteksnätverken så att man med ett enda bibliotekskort kan låna från en mängd bibliotek i regionen och på så sätt ha tillgång till flera samlingar än bara den i hemkommunens bibliotek. Biblioteksnätverken utvecklar också sina gemensamma tjänster med hjälp av olika projekt.

Biblioteksnätverkens projekt beviljades statsunderstöd på olika håll i landet. Målen med projektet att grundförbättra biblioteksnätverket Satakirjastot i Björneborg och projektet Karttecknen på plats i Haapajärvi är att strategiskt utveckla gemensamma servicemodeller. Målen med nätverket Eepos projekt i Seinäjoki och Vaski-bibliotekens projekt i Åbo är att öka kunnandet om tjänsteutformning och att utveckla bibliotekens kundservice med hjälp av tjänsteutformning. Även om det är ett bibliotek som får projektunderstödet, deltar alla bibliotek i nätverket med att genomföra projektet. På det här sättet får ett projekt stor genomslagskraft.

Tjänsteutformning är en mångsidig metod. Inom ramen för Borgås projekt utvecklas bibliotekens tjänster för personer över 65 år genom tjänsteutformning så att målgruppen och personalen deltar. Biblioteksnätverket deltar också i det här projektet, eftersom tanken är att sprida projektets resultat till de övriga biblioteken inom Helle. I Eura planerar man med hjälp av tjänsteutformning nya lokaler och funktioner för biblioteken i Eura.

Försök – robotteknik och kulturrådgivning

Resursbristen i biblioteken stöder inte modiga innovationer eller försöksanda. Därför är det extra glädjande för finansiären att också sådana ansökningar kommer in och att vi kan finansiera dem.

Projektet Robotarna kom till biblioteket! i Jyväskylä testar bärbar robotteknik (artificiellt exoskelett) och hur den kunde lämpa sig för biblioteksarbete och för att minska belastningen. Hela biblioteksfältet drar nytta av det här projektet eftersom erfarenheterna sprids på riksnivå. Projektet Tala till roboten i Vanda är ämnat att erbjuda flerspråkig kundservice med hjälp av teknologi och robotteknik.

Kommunerna står också inför de nya välfärdsområdena som inledde sin verksamhet i början av året. Även om produktionen av hälso- och socialservice har överförts till välfärdsområdena, är det fortfarande kommunernas uppgift att främja välbefinnandet. Bibliotekens roll att erbjuda kulturtjänster med låg tröskel och att främja välbefinnandet har identifierats och erkänts. I projektet Kulturrådgivning i biblioteken i Kalajoki vill man utveckla verksamhetsmodeller för att handleda till en livsstil med kulturellt välbefinnande, vid sidan av den motionsrådgivning som redan finns. I projektet deltar flera bibliotek från olika stora kommuner i Norra Österbotten och de samarbetar också med välfärdsområdet.

Läskunnighet för alla

Att främja läskunnighet är traditionellt ett av bibliotekens viktigaste uppdrag. Antalet ansökningar inom det här temat var igen störst, och de fick också mest understöd. Även om biblioteken har mycket kompetens för att främja läsning och läskunnighet behövs det tilläggsresurser för utvecklingsarbetet via projekt. Det behövs inte alltid projektpersonal för ett år och tiotusentals euro i understöd, utan det räcker med mindre. Ett exempel på det här är projektet i Siilinjärvi, som ska få småbarnsfamiljerna att läsa.

Biblioteken har fortfarande mycket att göra för att stödja läskunnigheten hos oändligt många unga och vuxna. Målet med projektet i Kouvola är att främja läsningen och välbefinnandet hos personer i arbetsför ålder. I Tusby är målet med projektet att via workshoppar och coachning stärka läs- och skrivkunnigheten hos sådana vuxna som omfattas av olika sysselsättningstjänster.

Många bibliotek erbjuder biblioteksstigar för barn i grundskolan, och de har nu också spritt sig till småbarnspedagogiken och till andra stadiets utbildning. I projektet i Rovaniemi är målet att rikta läskunnighetsarbetet specifikt till förstaårsstuderande i andra stadiets utbildning i Rovaniemi, Kittilä och Kemijärvi.

Beviljade understöd efter region

Länkar till understöden som regionförvaltningsverken beviljat i respektive region:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
23 projekt beviljades totalt 557 100 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
14 projekt beviljades totalt 179 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland
6 projekt beviljades totalt 130 740 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
11 projekt beviljades totalt 245 500 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
29 projekt beviljades totalt 495 200 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
11 projekts beviljades totalt 289 600 euro.

På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Nyckelord

Kontakter

Södra Finland: överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538 och överinspektör Marko Ojala, tfn 0295 016 175


Östra Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Virpi Launonen, tfn 0295 016 845


Lappland: överinspektör för biblioteksväsendet Satu Ihanamäki, tfn 0 295 017 066


Sydvästra Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Päivi Almgren, tfn 0295 018 300 och överinspektör för biblioteksväsende Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302


Västra och Inre Finland: överinspektör för biblioteksväsende Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843 och överinspektör för biblioteksväsende Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222


Norra Finland: Överinspektör för biblioteksväsendet Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552


Svenskspråkiga och tvåspråkiga projekt: överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762


E-postadress: förnamn.efternamn@avi.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ändringarna i diskrimineringslagen träder i kraft 1.6.2023 – vad förändras gällande arbetslivet?7.6.2023 07:59:52 EEST | Tiedote

Syftet med diskrimineringslagen som trädde i kraft 2015 är att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Den delreform av lagen som träder i kraft den 1 juni 2023 förtydligar arbetsgivarens skyldigheter i fråga om främjandet av likabehandling och likabehandlingsplaneringen. Bestämmelserna preciseras också i fråga om trakasserier som kränker människovärdet och rimliga anpassningar av arbetstagare med funktionsnedsättning. Rättsskyddet för personer som upplevt diskriminering förbättras när främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering i fortsättningen övervakas av både regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, dvs. arbetarskyddsmyndigheterna, och diskrimineringsombudsmannen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum