Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder i enlighet med de senaste ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar ett beslut som innebär att bl.a. motionsutrymmen stängs helt och hållet från och med den 1 april 2021

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ett nytt beslut som innebär att i en del av sjukvårdsdistrikten i södra Finland måste vissa utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet stänga helt och hållet från och med den 1 april 2021. Beslutet baserar sig på ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som godkändes den 28 mars 2021 och som innebär att man strök möjligheten att hålla utrymmen öppna för högst tio kunder. Regionförvaltningsverket har som avsikt att fatta beslutet omedelbart när lagändringen har trätt i kraft, det vill säga den 31 mars 2021.

Stängningsbeslutet innebär att offentliga och privata aktörers alla följande utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Utrymmena som måste stänga kan dock användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och barn yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Vid användningen av lokalerna måste man beakta skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar att sörja för hygienarrangemang och anvisningar till kunderna.

”Den lagändring som riksdagen godkände söndagen den 28 mars innebär i praktiken att enligt våra beslut måste utrymmen som används för motions- och rekreationsverksamhet också av ett litet antal kunder stängas. Hittills har utrymmen med högst tio personer kunnat hållas öppna”, säger regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Avsikten är att beslutet om stängning av lokaler enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar ska publiceras onsdagen 31 mars 2021 när lagändringen träder i kraft. Beslutet är avsett att träda i kraft torsdagen den 1 april 2021 och gäller åtminstone en del av sjukvårdsdistrikten inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område, mycket sannolikt åtminstone Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. För beslutsfattandet kommer regionförvaltningsverket att höra sjukvårdsdistriktens senaste bedömningar av det epidemiologiska läget. Vi informerar så snart som möjligt om de områden som beslutet gäller och om hur länge beslutet kommer att gälla.

Regionförvaltningsverket kan fatta beslutet om incidensen överstiger 50 fall/100 000 personer under två veckor, om det i området konstateras sjukdomskluster som är svåra att spåra och om det finns risk för att sjukvården i området överbelastas. Enligt lagen kan beslutet fattas för högst två veckor åt gången.

Aktörerna måste säkerställa att närkontakter inte uppstår i kundutrymmena

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer även att meddela ett beslut för hela sin region, det vill säga Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, som förpliktar en mängd olika aktörer att säkerställa att närkontakter mellan kunder eller deltagare faktiskt kan undvikas i deras lokaler. I mars har beslutet varit i kraft i alla distrikt utom i Kymmenedalen.

Beslutet är förpliktande för följande aktörer både inom offentliga och privata sektorn:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet gäller utrymmen som används av dessa aktörers kunder eller deltagare, såsom butiker, kundserviceutrymmen samt motions- och rekreationsutrymmen. Beslutet gäller inte läroanstalternas eller småbarnspedagogikens verksamhet, professionell idrott och inte heller privat- eller familjelivet.

Aktörerna ska utarbeta en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Aktörerna kan själva bestämma vilka metoder som används. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas. Planen ska hållas framlagd i utrymmena så att kunderna och de som deltar i verksamheten ser den. Planen behöver inte skickas till regionförvaltningsverket för godkännande.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut enligt vilket nära kontakter måste förhindras baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Även paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar ändrades: för övriga utrymmen gäller paragrafen fortfarande inomhusutrymmen för över 10 personer och utomhusutrymmen för över 50 personer, men i ovan nämnda utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste skyldigheten fullgöras oberoende av antalet kunder. Regionförvaltningsverket har för avsikt att publicera det nya beslutet onsdagen den 31 mars 2021 och det träder i kraft torsdagen den 1 april 2021. Under början av veckan blir det klart hur länge beslutet kommer att gälla.

Allmänna hygienkrav ska alltid beaktas då utrymmen används

Aktörerna som ansvarar för användningen av kundutrymmena ska alltid dessutom fullgöra de allmänna skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten. Sådana är bland andra att ge kunderna och deltagarna möjlighet att rengöra händerna, instruera kunderna och deltagarna om att hålla säkert avstånd, effektivisera rengöringen av ytorna och i mån av möjlighet ordna verksamheten så att kunderna eller deltagarna är tillräckligt långt från varandra. Skyldigheterna beskrivs i paragraf 58 c.

I regel övervakar kommunerna att man i utrymmena fullgör skyldigheterna enligt lagen och regionförvaltningsverkets beslut. Om en aktör inte fullgör skyldigheterna kan kommunen eller regionförvaltningsverket besluta att utrymmet helt ska stängas för en viss tid som är högst en månad eller förelägga ett vite.

Också restriktionerna för sammankomster förlängs i södra Finland i april

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer också att förlänga begränsningarna av sammankomster i sin region: avsikten är att förlänga förbudet om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än sex personer i Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Helsingfors och Nylands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.Avsikten är att beslutet publiceras onsdagen den 31 mars 2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland poängterar att sjukdomsläget i södra Finland är allvarligt och att de mer smittsamma virusvarianterna ytterligare ökar risken för en snabb försämring av läget. Det är nu väsentligt att bekämpa viruset genom att begränsa antalet närkontakter och följa hygienanvisningarna - ansvaret ligger på varje enskild person och aktör. Det är skäl för var och en att följa alla myndighetsbegränsningar, rekommendationer och anvisningar som är i kraft.

Ytterligare information

För media

 • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564
 • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 594

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Itä-Savossa on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, muualla Itä-Suomessa rajoitus on 20 henkilöä20.4.2021 08:00:27 EEST | Tiedote

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat Itä-Suomen alueella. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla on kielletty yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräykset ovat voimassa 23.4. - 22.5.2021.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetstider och ackordslön för utländska säsongsarbetare20.4.2021 07:10:00 EEST | Tiedote

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsplatser inom jordbruk, som använder utländsk säsongsarbetskraft. Under den kommande skördesäsongen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt bokföringen av arbetstider och åt ackordsprissättningen. Vid den övervakning som genomfördes i fjol hade två tredjedelar av inspektionsobjekten försummat arbetstidsbokföringen. Hälften hade lönerelaterade brister.

Työsuojeluviranomainen valvoo ulkomaisten kausityöntekijöiden työaikaa ja urakkapalkkaa20.4.2021 07:10:00 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomainen valvoo maatalouden työpaikkoja, jotka käyttävät ulkomaista kausityövoimaa. Tulevana satokautena valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota työaikojen kirjaamiseen ja urakkahinnoitteluun. Viime vuonna tehdyssä valvonnassa kaksi kolmannesta tarkastuskohteista oli laiminlyönyt työaikakirjanpidon. Palkkauksessa oli puutteita puolella tarkastuskohteista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum